Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДоОбщински съветгр.СимитлиП Р Е Д Л О Ж Е Н И ЕотАпостол Стефанов АпостоловКмет на Община Симитли ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е :     Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли”, както следва: I.  ÂÂ В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Б. Землище с. Градево, се добавя:10. Поземлен имот № 001058 (нула нула едно нула пет осем), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия” категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Илядницата“, землището на с. Градево, целият имот с площ от 16.240 дка. (шестнадесет декара двеста и четиридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 001057 – др. селскост. т. на Община Симитли; имот № 001062 – др. склад. терен на Община Симитли; имот № 001053 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 001001 – дере на Община Симитли-ПП.
11. Поземлен имот № 001032 (нула нула едно нула три две), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Илядницата“, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.773 дка. (един декар седемстотин седемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 001030 – нива на насл. на Димитър Лазаров Джалев; имот № 001094 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 001033 – жилищна територия на с. Градево – застр. терит. извън ст. гр.; имот № 000164 – път І клас на Държавата – Т.
12. Поземлен имот № 001094 (нула нула едно нула девет четири), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия” категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Илядницата“, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.166 дка. (два декара сто шестдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 001032 – изоставена нива на община Симитли; имот № 001079 – пасище, мера на община Симитли; имот № 001094 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 000036 – Автомагистрала на МЗХГ; имот № 000037 – дървопроизв. пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли“; имот № 001035 – пуст. необр. земя на община Симитли; имот № 001033 – жил. територия на с. Градево – застр. терит. извън стр. гр..
13. Поземлен имот № 003029 (нула нула три нула две девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Стара нива”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.878 дка. (осемстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 003028 – нива на община Симитли; имот № 003011 – нива на насл. на Кръстьо Благов Джабирски; имот № 003013 – нива на насл. на Стоян Попхристов Ташов; имот № 003018 – нива на насл. на Кръстьо Благов Джабирски.

II.  ÂÂ В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Г. Землище гр.Симитли, се добавя:1.Терен от 10 (десет) квадратни метра, находящ се между осова точка 83 и осова точка 75 на ул. „Христо Ботев“, по плана на гр. Симитли, представляващ Петно № 1, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне на търговски обект – подвижна количка, при граници и съседи на имота: съгласно приложена схема.III.  ÂÂ В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква К. Землище с.Железница, се добавя1.Помещение № 1, разположено на първи етаж и Помещения с № 1, 2, 3, разположени на втори етаж на Двуетажна сграда – „Читалище“, с. Железница, която сграда се намира в УПИ V, кв. 3 по плана на с. Железница, община Симитли, с обща ползвана площ – 75 кв.м. (седемдесет и пет кв.м.) при граници съгласно приложени към настоящето предложение план-разпределения.
IV.  ÂÂ В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова Буква М. Землище с. Черниче:1. Стоматологичен  кабинет с площ от  20 кв. м. и по 1/2 /една втора/ идеална част от следните помещения: чакалня с обща площ от 13 кв.м., санитарен възел с площ от 10 кв.м. и предверие с  площ от 12 кв.м. находящи се в СЗУ- с. Черниче, с обща ползвана площ от 37,50 кв.м. и граници съгласно приложена схема-разпределение, които да се използват за оказване на първична стоматологична помощ.
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:            А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 9 070лв.

VI. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.


С уважение,Апостол АпостоловКмет на Община Симитли,