Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Обява-Обявление - търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен Обект 1903

Обява-Обявление - търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен Обект 1903

На основание чл.112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с Решение № 1020/23.04.2019 г. на ОбС - Симитли и Заповед № 208/16.05.2019 г. на Кмета на Община Симитли 

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажаба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 1903, подотдел: 285л; 396ж; 397м; 397р; 398з; 398и; 398м; 398о; 398р; 398в-1; 399е; 399з; 399л; 399м; 400е; 400н; 401у; 401щ; 401к-1, място на извършване на дейността: с. Брежани, с предмет и условия на търга съгласно Заповед № 208/16.05.2019 г. на Кмета на община Симитли за провеждане на търга и тръжната документация.

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли