Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Проект на ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

Проект на ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

П.к 2730,гр.Симитли, ул.“Хр. Ботев”27,тел.0748/72246,факс:0748/72231

 


Предложение

от

Владимир Димитров Христов – Председател на ОбС - Симитли


Уважаеми общински съветници,Предлагам на основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изискванията на  чл. 62, ал.10 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е:

 

ПРИЕМА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ


І.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с  управление на зелената система и определя задълженията и правата на общината, организациите и гражданите при стопанисване и ползване на озеленените площи и декоративната дървесно-храстова растителност в рамките на Зелената система на територията на Община Симитли .Зелената система на Община Симитли е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея независимо от формите на собственост.Чл.2. Зелената система, по смисъла на тази наредба обхваща всички озеленени площи, публична общинска собственост, оформени със средства на Община Симитли и декоративната растителност на територията на Общината / градини, паркове, улично озеленяване, озеленени територии/.Глава втораУПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл.3/1/ Органите за управление на зелената система са Общинският съвет на Община Симитли , кметът на Община Симитли и кметовете на кметства на общината./2/ С тази наредба се определят функциите на структурното звено на общинската администрация за изграждането, подържането и опазването на зелената система на Община Симитли.Чл.4.  Кметът на Община Симитли  ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност «озеленяване» и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.Чл.5.Кметовете на кметства в Община Симитли:1.изпълняват бюджета  по дейност “озеленяване” в частта му за населеното място и организират провеждането на необходимите мероприятия.2.изпълняват делегираните им от кмета на Община Симитли  функции.Чл.6.Община Симитли  отговаря , управлява, дава становища, съгласува и контролира всички въпроси, отнасящи се до зелената система.
Глава третаПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМАСПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
Раздел първиПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл.7/1/. Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план /ОУП/ и подробни устройствени планове /ПУП/ ./2/ С ОУП на Община Симитли и правилата за прилагането му се определят територий, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.Чл.8. Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл.56 и чл. 57 в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл.61, ал.4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план-схемите към него.Чл.9. В изградените общински озеленени площи се забранява монтирането на преместваеми обекти без становището на главния архитект.Чл.10. Парковете  и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата , се планират , устройват и опазват при спазване на Закона за паметниците на културата и музеите /ЗПКМ/ .Чл.11. Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с гаранционен срок, в които изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта.Чл.12. При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси застрояването и урегулирането  на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл.22 от ЗУТ  и съобразно предвижданията на ОУП.Чл.13/1/. Отнетите по изключение изградени озеленени площи, задължително се компенсират с равни по площ нови територии в същия или съседен район./2/Не се съгласуват проекти във връзка с ал.1 , ако не е завършена процедурата по компенсиране на заетите територии
Раздел вториИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ

Чл.14/1/. В изградени паркове и зелени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда ЗУТ./2/. В предвидените , но неизградени паркове и озеленени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл.48, ал.2 от ЗУТ.Чл.15/1/. В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл.61, ал.4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл.55 от ЗУТ , представляващи  открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти /летни естради, атракционни, открити изложбени площи и др./ , съвместими с парковите функции, които заемат до 50 кв.м. за имотите с площ до 1000 кв.м и до 100 кв.м за имотите с площ над 1000 кв.м./2/За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекираната дървесна растителност./3/Когато за временния обект по ал.1 се налага премахване на дървесна растителност, визата се съгласува със отдел “СУСК, Е”, която дава указания за извършване на компесаторно озеленяване в незаетата от обекта част от имота и упражнява контрол по спазване на поставените условия./4/Не се разрешава в имотите по ал.1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.,  /5/Освен за посочените по ал.1 обекти, използването на незастроени имоти, предвидени за зелени площи, се допуска само за производство на декоративна растителност. В този случай се разрешават всички видове временни постройки по чл. 50, т.2 от ЗУТ, обслужващи дейността по производство на декоративна растителност/6/одобряването на инвестиционни проекти за строежи по ал.5 и въвеждането им в експлоатация се извършва само при условие, че отговарят на разрешената, съгласно издадената виза, функция за обслужване на дейностите по производство на декоративна растителност.Чл.16/1/В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване могат да се поставят преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ и на основание чл.32 ал.2 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, които общо не могат да надвишават следните размери:1.до 2% -за имоти с площ до 30 дка2.до1% -за имоти с площ над 30 дка/2/При поставяне на преместваемите обекти в имотите по ал.1 не се разрешава премахване на дървесна растителност.
Раздел третиИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ /НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ/
Чл.17 /1/ При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл.55, чл.56 и чл.57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна  растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността./2/Когато временните и преместваемите обекти по ал.1 засягат дървесна растителност, площта и разполагането им се съгласуват с отдел “СУСК, Е”./3/Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл.56 и чл.57 от ЗУТ в застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност.Чл.18/Изм и доп. по Решение № 37 по Протокол № 6/29.12.2011г./Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект.В случаите, когато с проектите се предвижда унищожаване на дървесна и храстова растителност в имоти, собственост на общината или придобити от инвеститора общински или държавни имоти с цел строителство, към искането за издаване на разрешение за строеж се прилага документ за внесено обезщетение по Наредба за базисните пазарни цени на трайните насаждения или тарифата на съответната община.Чл.19 За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или компесаторното озеленяване отдел “СУСК, Е”Â  съставя констативен протокол.Чл.20 Всички проекти за строителни и ремонтни работи по техническата инфраструктура на града, засягащи обектите по зеленото строителство, се съгласуват със  отдел “СУСК, Е”.Глава четвъртаПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл.21 Предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях, представляващи публична общинска собственост, не може да бъде променяно, освен по изключение, за части от тях, за изграждане на обекти, представляващи също публична общинска собственост, с разрешение на Общински съвет .Чл.22 /1/В изградените общински озеленени площи се забранява монтирането на преместваеми обекти без становището на главния архитект./2/  В изградените озеленени площи съществуващите обекти с временен статут не могат да добиват траен градоустройствен статут.Чл.23/1/ Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост./2/ Опазването на зелените площи включва:1.полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи2.недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоражения.Чл.24В общинските озеленени площи се забранява :1.строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове2.повреждане на храстите и дърветата, причинени от рязане на клони, чупене и палене на огън.3.поставянето на рекламно-информационни елементи или други съоръжения по дърветата4.късане, изкореняване на цветя и повреждане на цветни фигури5.Ходене по тревните масиви в представителните зелени площи, съгласно утвърден списък, освен в специално обозначените за целта места.6.Преминаване  паркиране на МПС, с изключение на тези със специален режим7.Нанасяне на повреди на пейките, парковите съоражения и настилките8.Разхождането на свобода на домашни животни извън определените за това места9.Изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове10.Насипване на неразрешени за употреба препарати и химикали около стъблата на храстите и дърветата11.Събирането на семена, плодове, резници, бране на липов цвят, билки без специалното разрешение на общинска администрация.Чл.25/1/Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице/2/За провеждането на мероприятията по ал.1 се събира такса , определена с Общинската наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.Чл.26/1/Ползвателите на съоражения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят прилежащата им територия в обхват до 50 м., както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и схема на специализираната общинска служба по озеленяване./2/Преминаването на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти, се извършва по режим, определен от специализираната общинска служба по озеленяване.Чл.27/1/При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи , задължително се предписват възстановителни мероприятия./2/След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им./3/Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключването на възстановителните работи.
Раздел вториОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ
Чл.28/1/Декоративната дървесна и храстова растителностна територията на Община Симитли се опазва по реда на тази наредба./2/Тази наредба не се отнася за растителността в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти-паметници на културата или други, за които има специален закон./3/Единични дървета,  обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” извън обекти-паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите /ЗПКМ/, в Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и в Закона за защитените територии /ЗЗТ/.Чл.29 /1/Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност./2/Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентни служители  от специализираната общинска служба за извършване на огледи, картотекиране и контрол./3/В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед ва кмета на общината по реда на чл.194, ал.3 от ЗУТ./4/Съществуващата дървесна растителност може да се премахва по изключение само по реда на тази наредба./5/Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да премахват, освен в случаите по чл.   35  или увреждат дървета и храсти.Чл.30 Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда  на чл.              Чл.31/1/За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност, тя следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни/ регулационни/ граници./2/Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува със специализираната общинска служба по озеленяване.
Раздел третиПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ
Чл.32. Разрешение за премахване на дървесна растителност, изсичане на декоративна храстова растителност в озеленени площи общинска собственост, се дава от кмета на Общината или упълномощено  от него лице в следните случаи:/1//При ремонт и реконструкция на озеленени площи по утвърдени проекти при доказана невъзможност за запазването им./2//При премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и развиващата се инженерна инфраструктура./3// При премахване на последици от природни бедствия или производствени аварии./4/ Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се допуска при доказана необходимост или въз основа на експертно становище.Чл.33.Писмено разрешение /съгласно Приложение № 4/ за премахване, преместване или окастряне на декоративна растителност се издава от :/1// Кмета на Общината, за всички обекти на Зелената система, въз основа на молба по .чл.32 ал.1,2,3 и експертна оценка/2//Органите на МОСВ за растителност, обявена като защитен обект съгласно ЗЗТ./3// Директора на НИПК за растителност в обекти на паметници на културата или тяхната среда./4// Когато за един строеж, включително и за подобектите към него се налага премахване на повече от 20 броя дървета, проектът задължително се подлага на процедура по ОВОС.Чл.34.Разрешения за премахване,преместване или окастряне на дълготрайна дървесна и храстова растителност и озеленени площи/1/ Заявление за преместване, премахване и окастряне на дървесна и храстова растителност се подава до кмета на общината съгласно Приложение №3. Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост, скица, одобрен инвестиционен проект /когато е необходимо/ ./2// Със заповед на кмета на общината се назначава комисия за извършване оглед на място.В комисията могат да участват представители на различни институции/РИОСВ, Басейнова дирекция, представител на гражданска защита представител на ЮЗДП, ТП, ДГС „Симитли”/3//Съставя се констативен протокол за състоянието на дървестните видове. /При необходимост се възлага изготвяне на експертна оценка/Въз основа на протокола се издава заповед на кмета на общината за отсичане на дърветата.Когато дървесината е негодна за употреба в заповедтта се посочва къде да се депонира негодния материал./4/Добития дървен материал се заприходява в общината с протокол за добив и предназначение./5//Когато при огледа се установи, че става въпрос за по-голямо количество дървесина /над 10 броя дървета/  се сключва договор  за извършване на този вид дейност.За всички дейности съпътстващи процеса на отсичане и обработване на дървеният материал се издават разходооправдателни документи. Договор се сключва с всяко юридическо или физическо лице което изпълнява операциите по обработване на дървеният материал./6//Отрязването на дърветата  става като се спазят правилата за безопасност./7/ Добитата дървесина, когато е годна се използва за нуждите на общински обекти /за дърва за огрев, направата за различни паркови съоръжения –пейки, маси, навеси и др./ или се дава безвъзмездно на социално слаби лица.Предадената дървесина се предава въз основа на заповед на кмета на общината и се съставя приемно-предавателен протокол./8/ Добитата дървесина може да бъде обявена за продажба . Като при продажбата се сключи договор за покупко-продажба с физически или юридически лица. Придобитите средства постъпват по сметката на Община Симитли./9/ След премахване на изсъхнали, болни дърва както и такива при доказана необходимост от премахването им се издава предписание за засаждане на същите или нови дървесни видове на тяхно място.Чл. 35/1/Отрязване на клони, преместването и премахването на общинска декоративна растителност, за която има писмено разрешение, се извършва за сметка на собственика и/или заинтересованите лица./2/ Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване се маркира с марка, собственост на общината и се издава електронен  превозен билет утвърден със Заповед № 461/30.05.2017 год.  на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите./3//Дървеният материал, добит от общинските озеленени площи се предоставя за разпореждане на общината./4/ Ореховите дървета се предават за преработка по реда на Наредба №1 за опазването на селскостопанското имущество./5/Когато се налага отсичане на дървесна и храстова растителност във сервитута на  водните обекти и речни корита в урбанизираните територии и извън границите на населените места, дърветата и храстите се премахват съгласно изискванията на чл.138 от Закона за водите.Чл.36/1/Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред./2/По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващ в съседен имот./3/ Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие  на собствениците, постигнатото по предвидения ред в Закона за собствеността./4/Всеки собственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот.Чл.37/1/Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност по Раздел трети се подава до кмета на общината./2/Кметът на общината разглежда подаденото заявление и издава разрешение или отказ,когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и/или на Националния институт за паметниците на културата /НИПК/, придружена с експертно становище./3/Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица, председателят на общинския съвет или упълномощени от тях лица./4/Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, решение на общинския съвет, квитанция за внесена такса и др. документи.КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО–НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.38.Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Симитли, ресорния заместник-кмет на Община Симитли, кметовете на кметства в общината и отдел “СУСК, Е” .Чл.39./1/За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Симитли –растителност и съоражения, виновните лица, освен глоба, дължът обезщетение в размер, достатъчен за възстановяването им./2/Обезщетението не се дължи, ако в определен от специализираната общинска служба по озеленяване срок виновните лица възстановят  причинените щети./3/В случаите, когато без съгласието на собственика се премахват  дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щети е длъжен да заплати на собственика обезщетение.В тези случаи, при липса на съгласие, размерът на обезщетението се установява по съдебен рад./4/Не се дължи обезщетение  при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосрадствена опасност за живота  и здравето на гражданите./5/Замърсени участъци на озеленени площи по чл.61, ал. 4 от ЗУТ  се почистват от нарушителите  за тяхна сметка.При отказ това се извършва от специализираната общинска служба по озеленяване за сметка на нарушителите.Чл.40./1/Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината./2/В случаите на нарушение на тази наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се състават и от служители на Министерството на вътрешните работи, които могат да налагат санкции по реда на чл.52, ал.5./3/Въз основа на акта за установяване на адмиинстративно нарушение кметът на общината или упълномощен  от него заместник кмет издава наказателно постановление./4/Установяването на нарушенията, определянето на наказателноотговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания./5/Санкциите, свързани с нарушение на растителност и територии, обявени за защитени природни обекти, се налагат от органите на МОСВ./6/Санкциите за неправилното преминаване и паркиране на МПС в зелени площи се налагат по Наредбата за организация на движението, Наредбата за /опазване на/ обществения ред на територията на Община Симитли или друг нормативен акт./7/Санкциите за монтиране без разрешение в зелени площи на обекти за реклама, търговия, полатки, каравони и др. съоражения се налагат по реда на наредбата на общинския съвет на Община Симитли по чл. 56, ал.2 от ЗУТ.Чл.41./1/Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което:1.като изпълнител на новоизградени зелени площи в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови загиналата растителност2.отсече повече от нормативно определения или допустимия брой дървета3.създава нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване/2/Наказва се с глоба от 100  до  500  лв. ако не подллежи на по-тежко наказание лице, което:1.упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава посетителите.2.пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или се коси трева без разрешение3.предизвиква шум и безпокойство, който пречат на посетителите в обектите на зелената система4.замърсява зелените площи с отпадъци от всяко естество5.организира и провежда  митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи и друга паркова мебел6.поставя по дърветата в обществените зелени площи и друга паркова мебел7.поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения/3/За други нарушения на тази наредба се налага глоба от 100 до 500 лв./4/При къпане в паркови водни площи и използване на плавателни съдове, освен в разрешените за това места, се заплаща глоба от 100 до 500 лв./5/При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на нарушение , а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания./6/Когато някое от нарушенията по ал.1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от  100 до 1000  лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.По смисъла на тази наредба:1.“Декоративна растителност” /вегетативни елементи/, е цялото растително и декоративно разнообразие – дървета, храсти , цветя и треви, включено, в зелени площи, в насажденията по алеи и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица.“Дълготрайната декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.2.“Интензитет  /степен/ на поддържане” е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.3.“Технологични норми” за поддържане на паркове, градини  и лесопаркове се съдържатв Заповед № 107/22.02.1980 год. на МРРБ§2.Експертно становище за състоянието на растителността се изготвя  от специалист – ландшафтен архитект или лесоинжинер и съдържа:1.Определяне на местоположението и собствеността2.Определяне на декоративния вид и състояние –възраст ,диаметър на ствола на височина 1 м. от почвата , диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословносто състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда.3.Заключение с конкретни предложения- да се запази и да се проведът мероприяия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр§3.Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определя съгласно Наредба №16 от 9 юни 2004 год. За сервитутите на енергийните обекти
ПРЕДСЕДАТЕЛНА ОбС СИМИТЛИ/Владимир Христов/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1Нормативни изисквания за отстояние на декоративната растителност  от проводи, съоръжения и сгради№ Вид на съоръжението Минимални разстояния от стъблото в метри дървета      храсти1 Външни стени на сгради и съоръжения вис. до2,5м.- 1,0вис. до 5,0м.- 1,5вис. над 5,0м.-3,0
1,02 От бордюри на тротоари и паркови алеи 0,7 0,53 От ръбове на пътни платна, укрепени банкетни ивици и основи на канавки 2,0 1,04 От основата на ръбовете на откоси и тераси 1,0 0,505 От стълбовете на осветителните мрежи 4,0 6 От основата на ръбовете на подпорните стени 3,0 1,07 От стените на канализационни, газопроводни и топлопроводни тръби 2,0 1,08 От стените на проходими и непроходими инсталационни колектори 2,0 1,09 От високопроводи и дренажи 1,0 10 От подземни електрокабели до 2.5кV 2,0 0,711 От подземни електрокабели над 2.5кV 3,0 2,012 От слаботокови кабели 1,5 0,713 От горната част на подземни колектори до повърхности на почвата 1,0 0,514 От надземни улични линии- слаботокови проводници с ниско напрежение до короната на дърветата 1,5 15 Регулационни линии на съседни парцелиниска растителност до 2,5мсредновисока до 5,0м.висока над 5м. 
1,21,83,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Тарифа за размера на обезщетенията за причинени щети на озеленени площи  и декоративна растителност на територията на Община СимитлиРазмер на обезщетенията за причинени вреди на декоратвната растителност:1.Тревни площи за 1кв.м.                                                            І кат.-  8лв.ІІ кат.- 5лв.2.Летни цветя за 1кв.м.                                                                - 20лв.3.Перенни цветя за 1бр.                                                               -  5 лв.4.Почвопокривна растителностза 1кв.м.                                                  -  5лв.5. Жив плет-вечнозелен 1м.л.                                                     до 5г. – 50лв.над 5г. – 100лв.6. Жив плет-широколистен 1м.л.                                                 до 5г. – 50лв.над 5г. – 100лв.7. Рози за 1бр.                                                                                 до 5г. – 5лв.над 5г. – 10лв.8. Широколистни храсти за 1бр.                                                  до 5г. – 15лв.над 5г. – 40лв.9. Вечнозелени храсти за 1бр.                                                      до 5г. – 20лв.над 5г. – 50лв.10. Иглолистни дървета:                                                          Височина в метриВидШирокоразпространени:                                                               до4м. – 50-80лвБял и черен бор, обикновен смърч,                                            до7м.- 80-150лв.бяла ела, туя, хвойна и др                                                             до7м.- 150-200лв.Редки и ценни видове:Гинко, лиственица, мура, ср. смърч,                                           до4м. – 80-120лвср. ела, кедър, либоцедрус, тцуга,                                                до7м.- 120-180лвтис, кипарис, секвоя и др.                                                             до7м.- 180-300лв11. Широколистни дърветаВидШирокоразпространени:Айлант, акация, върба, топола,                                                        до 5м. – 30-50лвтрепетлика и др.                                                                             над 5м. – 50-100лвЦенни декоративни видове:Бреза, ясен, каталпа, пауловния,                                                       до 5м. – 50-80лвбук, американски дъб, софора, клен,                                              над 5м. – 80-150лвзимен и летен дъб, липа, орех,конски кестен и др.За особенно ценни и редки декоративни дървета по преценка на експертизата се дължат обезщетения до 500лв.