Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Публични покани/Обяви Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност "Основни и довършителни работи", с код по СППОО: 5820801, за придобиване на първа квалификационна степен" - публикувана на 09.05.2019

Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност "Основни и довършителни работи", с код по СППОО: 5820801, за придобиване на първа квалификационна степен" - публикувана на 09.05.2019

О Б Я В А
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
НА РЕГИСТРИРАНИ В ДБТ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
Община Симитли обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано по Проект „Красива България” за 2019 г. споразумение с Министерство на труда и социалната политика.
Курсът за професионално обучение е по специалността: „Основни и довършителни работи“, код по СППОО 5820801 за придобиване на първа квалификационна степен.
Общият брой на курсистите е 10 (десет).
Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 дни).
Максималната цена за професионалното обучение на един безработен е 600 лева.
Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта, съдържаща следните документи:
1. Списък на документите;
2. Декларация за личното състояние на кандидата;
3. Административни сведения;
4. Лицензия от НАПОО (заверено копие);
5. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, представя се и документ, подписан от лицата в обединението, като се посочва представляващият обединението (важи при участник, който е обединение);
6. Техническо предложение;
7. Декларация за липса на свързаност;
8. Списък еднакви услуги през последните три години;
9. Описание на материално-техническата база;
10. Списък на преподавателския състав за специалността, съдържащ име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи (оригинал);
11. Учебна програма (заверено копие);
12. Декларация за приемане на договора;
13. План-сметка;
14. Ценово предложение;
15. Подписан договор за обучение (оригинал на проекта за договор), изготвен по образеца на Проект „Красива България” Приложение – Договор за професионално обучение.
Изборът на изпълнител на професионалното обучение ще се осъществи по критерий „най-ниска цена”.
Офертите се приемат до 16.00 ч. на 20.05.2019 г. в сградата на Общинска администрация – Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27 - деловодство.
Всяка оферта следва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата (с препоръчано писмо с обратна разписка). Върху плика трябва да има надпис: За участие в обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Основни и довършителни работи”, с код по СППОО: 5820801, за придобиване на първа квалификационна степен”, както и адрес на участника за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.
Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаване или в незапечатан или скъсан плик, няма да се приемат и ще се връщат на подателите.
Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да се получи на тел.: +359 74872138 (лице за контакт: Таня Георгиева – Директор дирекция „АПИО“), както и на интернет сайта на община Симитли, на следния линк: