Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

ОБЯВА

От „ А1 България ” ЕАД , ЕИК: 131468980 гр. София, ул. „Кукуш“ №1

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г. изм. и доп./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Изграждане на приемо-предавателна станция с № BLG0312.A000_XopcT в част от ПИ 251001, горска територия, м. „Млечкарник“, в землището на гр. Симитли

Обектът не е в близост и не засяга защитени територии.

При неговото изграждане и експлоатация не се използват природни ресурси и химични вещества, не се отделят вредни емисии във въздуха и не се генерират отпадъци.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Симитли или в РИОСВ - Благоевград, ул. „Свобода“ № 1.