Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

Сергей Огнянов Шавалов

ж.к.“Дружба“ № 306, вх.Д, ет.7, ап.128

гр.София 

 

Иван Йорданов Тошев

ул.“Средорек“ № 5

с.Крупник

Уведомявам Ви, че е изработен ПУП - подробен устройствен план план за регулация / ПР / за УПИ ХV- 133, УПИ ХIII – 535, УПИ ХII-173, кв.9 и ПУР – план за улична регулация за улица между ОТ 119 и ОТ 43 /между кв.9 и кв.10/ Възложител:Стефан Тошев  и общ.Симитли

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.

Кмет:.............................

/ Ап.Апостолов /