Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СИМИТЛИ 2019г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СИМИТЛИ 2019г.

ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СИМИТЛИ 2019г.

 

Програмата е разработена в изпълнение на чл. 12, т. 1 от Закона за туризма и е в съответствие с политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво, която е определена в Закона за туризма.Природните дадености и съществуващата материална база, както и направените инвестиции по проекти в туристическа, културна, спортна и техническа инфраструктура са добра предпоставка за развитие на туристически продукт, изграден върху съчетанието на атмосферата и културно-историческото наследство и съхранената природа в планините Пирин, Рила, Влахина и Малешевска. Необходимо е да се надгради постигнатото до момента, като с това се постигне устойчиво развитие във всички негови аспекти. През 2014 г. в партньорство с граждани, представители на бизнеса и неправителствен сектор е изготвен и приет План за развитие на Община Симитли за периода 2014-2020 г., в който туризмът е изведен като основен приоритет.Природата и културно-историческото наследство са сериозна предпоставка за развитието на туризъм на територията на общината. Околностите на град Симитли са богати на църкви и манастири. Във всяко едно от селищата на общината има църква. Повечето от тях са обявени за паметници на културата с местно значение, а с регионално значение е тази в село Мечкул. ОПР на Община Симитли 2014 - 2020 г. разглежда туризма като важен допълващ фактор за развитие на икономиката в общината. Регионалният план за развитие на Югозападен район и Областната стратегия за развитие също включват цели и мерки в областта на устойчивото развитие на туризма в региона.Действията на общината и инвестиционните проекти в сферата на туризма трябва да спомогнат за благоприятни тенденции в сферата на туризма и създаване на нови работни места. Постигането на благоприятно за общината развитие може да се осъществи като се използват два основни подхода:- Инвестиционен подход - държавните институции, местните власти, частните предприемачи и неправителствените организации да играят съществена роля в предлагането, разработването и осъществяването на местни и чуждестранни инвестиции и за привличане на финансови средства за осъществяване на инвестиционни проекти за успешно развитие на туризма.- Ресурсен подход - максимално използване на местните туристически ресурси и потенциалните възможности и на наличната техническа, социална, здравна инфраструктура и материално-техническа база в туризма.В допълнение на тези два подхода трябва да се работи в още две насоки - осигуряване на добре подготвени кадри в туризма, от една страна, и активен маркетинг и реклама на дестинацията. В новите условия трябва да доминират интересите на местните общности и те трябва да се отчитат при формиране на проекти, програми и привличане на инвеститори в сферата на туризма.Дейностите за осъществяване на това приоритетно направление са насочени към:• подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура;• създаване на нови и промотиране на вече съществуващите атракции и възможности за ангажиране на свободното време на туристите;• ефективно използване на местния природен и културно-исторически потенциал за устойчиво развитие на туризма. Насърчаване на съпътстващите услуги, подпомагащи развитието на туризма;• развитие и промотиране на туристическия продукт, маркетинг и реклама;• развитие на мрежата за селски туризъм;• оползотворяване на създадените контакти и ползотворни отношения с местни власти от държави - членки на ЕС за проучване и въвеждане на добри практики за управление.
Планът за развитие е изграден върху мерки, интегриращи оползотворяването на:• наличните местни ресурси;• квалифицирана работна ръка;• активно предприемачество;• възстановяваща се икономическа активност;• устойчив туристически интерес;• запазено културно-историческо наследство;• наличие на възможности за териториално развитие на населените места;• висок потенциал на природните ресурси;• натрупан административен капацитет и капацитет за планиране и управление на проекти и привличане на външни ресурси;• осигуряване на финансиране за основни инфраструктурни проекти, свързани с развитието;• привличане на външни инвеститори за развитие на чисти и иновативни икономически дейности, допринасящи за разнообразяване на местната икономика;• координация на мерките за развитие на над общинско, областно и национално ниво за преодоляване на общи проблеми и нужди.Програмата за развитие на туризма представлява платформа за координирани съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни, за усвояване на туристическия потенциал, в съответствие с Плана за развитие на общината. Програмата е рамка, в която чрез свързани дейности се осигурява постигането на дадена цел или съвкупност от цели за определен период. Същевременно тя е съобразена с настоящите тенденции в развитието на туризма, условията на икономическо развитие на страната и възможностите за кандидатстване с проекти за европейско финансиране. Програмата систематизира целите, приоритетите и дейностите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности в Община Симитли.Необходимо е конкретизиране и осъществяване на конкретни мерки, които да бъдат предпоставка за устойчивото развитие на туризма в региона като се осигури баланс на интересите на всички участници в туристическото обслужване - Община Симитли, фирмите и организациите, ангажирани в сектора и местното население. Предложените мерки се основават на набор от най-често прилагани и доказали ефективността си инструменти и интервенции за подкрепа на местното туристическо развитие, като в същото време е отчетено финансовото състояние и реални възможности на Община СимитлиОсновна роля при изпълнението на програмата ще играе Консултативния съвет по туризъм към Община Симитли. Тя е динамичен и отворен документ и може периодично да бъде допълвана съобразно с настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение. 
Партньори по програмата:
Дирекция Национален парк „Пирин“;• Дирекция Национален парк „Рила“;• Представители на хотели, мотели и къщи за гости;• Представители на ресторанти, кафета и питейни заведения;• Майстори на художествени занаяти;• Туристическо дружество „Планинец“;• Спортни клубове в общината: ФК „Септември“, рафтинг X-клуб, АМС (Александър Моторспорт) Симитли, Тенис клуб Симитли-2017, ДФК“Малки шампиони“, Боксов клуб „Македония“, Спортен клуб „Малки грации“;• Читалищата в Община Симитли;• Неправителствени организации;• Община Симитли.ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА  ГЛАВНА ЦЕЛ:ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДХОДИТЕ И ПРИОРИТЕТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СИМИТЛИ, РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИМИТЛИ, БАЗИРАНИ НА СПЕЦИФИЧНОТО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО  НАСЛЕДСТВО.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:• Балансирано развитие на туристическия продукт.• Провеждане на активна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и утвърждаване нейния имидж на туристическия пазар.• Укрепване на институционалната рамка за развитието на туризма в общината.• Насърчаване координирането на политиката и сътрудничеството между местната власт, частния сектор и неправителствените организации.Основните направления, свързани с развитието на туризма в общината, ще се базират на потенциала (природно и културно-историческо наследство), с който тя разполага, като продуктовата диверсификация се осъществи чрез разработването на нови продукти. Традициите, природните дадености и местоположението на общината са предпоставка за развитието на различни видове туризъм, определящи туристическия продукт на общината:- Културен /младежки, фестивален, специализиран/;- Религиозен /над 50 църкви и параклиси/- Познавателен /ученически, младежки/;- Рекреативен /зимен и летен/;- Планински /спортен и хоби/;- Семеен;- Селски;- Екологичен;- Лечебен;- Туризъм, свързан с популяризиране на традиционни български занаяти;- Спортен;- Конферентен.- Основните предизвикателства и рискове са свързани с инфраструктурното осигуряване, изграждането на съоръжения за допълнителни развлекателни дейности и атракции .
ПОДЦЕЛИ:
Да идентифицира, анализира и предложи конкретни мерки и решения за проблемите в сферата на туризма.Да открои приоритетите в разглежданата област.Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, частния бизнес, населението, НПО и частния бизнес на територията на общината за усвояване на туристическия потенциал и за развитието на туризма.Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаване на приоритетните проблеми.Дейностите, които имат най-голямо значение за бъдещото туристическо развитие на Община Симитли са:• Реклама на туристическия продукт;• По-добра инфраструктура;• Реставрация на културно-исторически паметници;• Опазване и поддържане на околната среда;• Изработване  на туристически стоки, предоставяне на нови услуги и подобряване на качеството им.


МЕРОПРИЯТИЯ ИНСТИТУЦИИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА МЕРОПРИЯТИЯТА ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НЕОБХОДИМИСРЕДСТВА ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ1 2 3 4 5ПРИОРИТЕТ I. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ОБСЛУЖВАЩА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТИзработване и монтиране на информационна и указателни табели, маркировка, почистване Община Симитли,добдоброволци м.октомври 1000 лв. Туристически данък, общински бюджетРеконструкция, изграждане и поддръжка на зелени площи и детски площадки. Община Симитли постоянен 5000лв Общински бюджетПрограмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2014-2020. С проект „Ривър +“, „Развитие на алтернативни форми на туризъм в трансграничния регион между България и Македония“ Община СимитлиОбщина СтрумяниОбщина ИраклияОбщина СинтихиЕмануил ПапаАгенция за развитие 1 415 000Е Програма ТГСГърция-България 2014-2020г.Изготвяне на технически проекти за изграждане и рехабилитиране на съществуващата техническа и туристическа инфраструктура, с които общината да кандидатства за финансиране по съответните програми през програмен период 2014 - 2020 г./ Община Симитли м.декември Общински бюджетПроучване и маркиране на нови велосипедни маршрути Община Симитли м. декември 1000лв. Туристически данък, други източнициПРИОРИТЕТ II. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМАИзпълнение на дейностите , заложени в културния календар на община Симитли за 2019 г. за разнообразяване на туристическото предлагане . Община СимитлиНародни читалища Представители на бизнеса постоянен 100 000 лв. Туристически данък Министерство на културата, Министерство на финансите, общински бюджет, дарения, други източнициИзпълнение на дейностите , заложени в спортния календар на община Симитли за 2019г. Община Симитли постоянен 200 000 лв. Общински бюджет, дарения, други източнициИзработване и популяризиране на културен календар на общината за 2020 г. Община Симитли, Консултативен съвет по туризъм,Народни читалища м. ноември Изработване и популяризиране на спортен календар за 2020 г. Община Симитли, спортни клубове, училища м.ноември ПРИОРИТЕТ III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ГЪВКАВА ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНСКО НИВОУчастие в инициативи и проекти в рамките на Европейската мрежа на регионите за устойчиво и конкурентно развитие на туризма ОбА постоянен 500лв. Общински бюджет, други източнициПоддържане и надграждане на традициите за кукерството.  ÂÂ В сайта на общината. ОбА постояненпос Събиране, поддържане и оповестяване на сайта на общинска администрация на актуална информация относно туристически изложения, срещи, семинари, обучения и други прояви в България. ОбА постоянен Събиране и поддържане на актуална информация относно възможностите за кандидатстване с проекти, свързани с развитие на туризма, и оперативното й предоставяне на всички заинтересовани ОбА постоянен Тематични маршрути свързани с местни празници и фестивали - традиционни празници, патронни празници, народни обичаи, чествания на творци и др Община Симитли, читалища постоянен Сътрудничеството с общини от други европейски държави за реализация на съвместни проекти. Община Симитли постоянен ПРИОРИТЕТ IV. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ, ЕФЕКТИВНА МАРКЕТИНГОВА ПОЛИТИКА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И НАЛАГАНЕТО ИМ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР Изработка на рекламни материали Община Симитли, м. октомври 2 500 лв. Общински бюджетУчастие в туристически борси Община Симитли, Представители на бизнеса постоянен 5 000 лв. Общински бюджетПоддържане сайт на община Симитли за туристическото предлагане; Община Симитли постоянен


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Ефективно туристическо развитие, подчинено на опазването, възстановяването и съхраняване на природното и културно - историческо наследство за бъдещите поколения;• По-високо качество на живот на местното население в общината в икономически, социален и психологически аспект;• Решаване на маркетингови задачи и постигане на стандартите за качество на предлаганите туристически услуги;

Мониторинг и оценка на Програмата за развитие на туризма.
Планът за мониторинг и оценка осигурява публичност и прозрачност на постигнатите резултати и идентифицираните проблеми, като използва следните ключови индикатори: Брой на новосъздадена леглова база. Брой извършени нови категоризации на туристически обекти. Брой регистрирани туристи в местата за настаняване. Брой туристи, посетили общинските туристически атракции. Брой създадени нови или подобрени туристически атракции. Брой нови маркетингови инициативи. Брой реализирани рекламни кампании. Брой участия в туристически борси, мрежи и партньорства. Брой участия в семинари, конференции и изложения в областта на туризма. Брой нови модерни общински услуги за бизнеса и гражданите в областта на туризма. Брой нови проекти, подпомагащи развитието на туризма. Равнище на заетост и безработица в общината.

ФинансиранеОсъществяването на целите, заложени в програмата, изисква значителни финансови ресурси  съгласно чл. 60, ал.1 от Закона за туризма, средствата за развитието на туризма в общините се набират от :1. Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;2. Средствата, събрани от туристически данък;3. Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет.