Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

До

Общински съвет

гр.Симитли

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов     

Кмет на Община Симитли

 

 ОТНОСНО:

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли       

  Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :    

 

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли”, както следва: I.  В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква .Е Землище с. Крупник, се добавя:1.Поземлен имот № 044005 (нула четири четири нула нула пет) с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Калуцик”, землище на с. Крупник, целият имот с площ от 0.617 дка. (шестстотин и седемнадесет кв.м.) с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 000185 – напоителен канал на МЗГ-ХМС; имот № 044016 – пасище, мера на насл. на Стоян Илиев Безин; имот № 000264 – гор.стоп.тер. на ДАГ-ДГС Симитли; имот № 044006 – пасище, мера на Община Симитли.

II. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 10лв.

III. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,