Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

До

Общински съвет

гр.Симитли

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли


 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли          Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :    

 

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли”, както следва: I.  В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище с. Долно Осеново, се добавя:2. Поземлен имот № 025088 (нула две пет нула осем осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Турмак”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 2.484 дка. (два декара четиристотин осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 025109 – нива на насл. на Мустафа Мехмедов Бекяров; имот № 000154 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 025087 – нива на Таня Малинова Соколова; имот № 025086 – нива на община Симитли; имот № 000370 – дере на община Симитли-ПП.

II. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 40лв.

III. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,