Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Туризъм

Категоризация на места за настаняване клас А и клас Б

Категоризация на места за настаняване клас А и клас Б

Формуляри, предоставяни на заявителя:

ЗАЯВЛЕНИЕ за категоризиране на място за настаняване по чл.129, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма

ФОРМУЛЯР за определяне на категорията

СПРАВКА за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица

ДЕКЛАРАЦИЯ, че лицето не е в ликвидация по чл.129, ал.1, т.2 от Закона за туризма

Правно основание

- чл.129, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма

- чл.2, т.1, т.2, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Такси:

  1. Места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплакси, вилни селища, туристически селища и вили

- до 30 стаи – 500.00 лв.;

- от 31 до 150 стаи – 1 200.00 лв.;

- от 151 до 300 стаи – 1 900.00 лв.;

- от 301 до 500 стаи – 2 800.00 лв.;

- над 500 стаи – 5 000.00 лв.

  1. Място за настаняване клас Б - пансиони, почивни станции, хостели и семейни хотели

- до 20 стаи – 200.00 лв.;

- от 21 до 40 стаи – 400.00 лв.;

- от 41 до 60 стаи – 940.00 лв.;

- от 61 до 100 стаи – 2 000.00 лв.;

- над 100 стаи – 4 000.00 лв.;

  1. Място за настаняване клас Б -стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги

- за едно легло – 10.00 лв. на легло

Тарифа на таксите по Закона за туризма

Характеристика:

Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или упълномощено от него лице, подава Заявление за категоризиране на туристически обект до съответния категоризиращ орган, окомплектовано с посочените в него документи, в „Деловодство”, на партерния етаж в сградата на Община Симитли.

Издават се:

- Заповед и Временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, които се връчват на заявителя или на упълномощено от него лице в„Деловодство”, на партерния етаж в сградата на Община Симитли, в двуседмичен срок от подаване на Заявлението;

- Заповед за определяне на категория, която се връчва на заявителя или на упълномощено от него лице в срока, посочен във Временното удостоверение, в „Деловодство”, на партерния етаж в сградата на Община Симитли;

- Категорийна символика, включваща Удостоверение и табела, които се връчват срещу подпис на заявителя или на упълномощено от него лице в „Деловодство”, на партерния етаж в сградата на Община Симитли;

Минимални задължителни изисквания за съответните категории