Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 2019 - 2021г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 2019 - 2021г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 2019 - 2021г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
І. ВЪВЕДЕНИЕ ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТАІІІ. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ  ІV АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА V . МЕТОДОЛОГИЯ VІ . МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТАVІІ УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА VІІІ СРЕДСТВА  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТАІХ ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА- КРИТЕРИИ

І ВЪВЕДЕНИЕ     Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Симитли е изготвена в изпълнение на чл.40  ал. /1/ от Закона за защита на животните и съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност по отношение на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно намаляване на тяхната популация.Община Симитли е разположена в северозападната част на Благоевградска област.Състои се от 18 населени места, като общински център е град Симитли , разположен на двата бряга на река Струма. Общината граничи с общините Благоевград, Кресна и Разлог.     Необходимост  от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания поставени на България и останалите страни  членки  от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в населените места.ІІ ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА Целта на тази програма  е намаляване на популацията на безстопанствените кучета, чрез прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. Формиране на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено на базата на анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на Република България и са съобразени  с комплексните мерки, определени от Световната здравна организация: строг контрол върху търговията и размножаването на домашните кучета, кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които се поемат за обгрижване от страна на граждани, организации и общини. ПОДЦЕЛИ:-Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на България.- Редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на популацията съгласно разпоредбите  на действащото законодателство.            -  Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които                             касаят хора и животни -Развиване на чувство за отговорност у хората при  отглеждане на домашен любимецЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА:- Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението „безстопанствени кучета“- Контрол върху отглеждането на домашни кучета- Намаляване  до минимум рисковете от разпространение на  заразни заболявания, които касаят хора и животни- Повишаване чистотата на градската среда- Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл.2 от Закона за защита на животните ІІІ НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ- Закон за защита на животните - Закон за ветеринарномедицинската дейност-Становище на Световната здравна организация- Европейска конвенция за защита на животните- Международна практикаІV АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА 1. Описание на проблемаГолемия брой безстопанствени кучета води до:- пренасяне на болести, опасни за човека – бяс,ехинококоза,бруцелоза,микроспория,демодекоза и др.-регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета- много хора се страхуват от кучета2. Причини за възникване на проблема:- липса на контрол върху популацията на домашни кучета- Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема- Временното използване на кучета за пазачи,вили, строежи, гаражи и др. след което се изоставят-Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се нуждаят –собствениците не са подготвени за проблемите, съпровождащи отглеждането на кучета, в резултат на което при възникнали трудности може да ги изоставят3. Популация на безстопанствените кучета.Кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 2 пъти годишно средно по 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства до като достигне определен максимум. Този максимум се нарича “носещ капацитет на средата” и зависи от условията на средата – количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на „носещия капацитет на средата” раждаемостта и смъртността на безстопанствените кучета се изравняват, което означава че броят им не се увеличава. Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на безстопанствените кучета ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета – новородени или мигриращи. Т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на безстопанствените кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване – един цикличен и непрестанен процес.4. Анализ на обстановката в населените места  в Община СимитлиНе се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са взети за гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта - когато капацитетът на средата се ограничи от стерилни животни. Този гратисен период позволява паралелно да се наложи контрол върху домашните кучета  - регистрацията им, стерилизацията на част от тях. Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост - липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението ”безстопанствени кучета”.Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация: прилагане на кастрация, обепаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивни безстопанствените кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол  върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне.V. МЕТОДОЛОГИЯ 1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета. 2. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.3. Задомяване на безстопанствени кучета.4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.5. Регистрация на домашните кучета.6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета. 8. Кампании за подобряване на чистотата градската среда.VІ. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА:1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за кратко наричани обработка) и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета. Сключен договор с фирма изпълняваща услуга свързана с овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Симитли включваща улавяне на безстопанствените кучета, транспортиране до амбулаторията където се извършва обработката им /кастрация, обезпаразитяване  трайна маркировка и ваксиниране  против бяс/ , настаняването им в стационар за следоперативният им период и връщането им по места където са заловени.            2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.-  Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал.3 ,т.1,2 и 4 от Закона за ветринарномедицинската дейност  и чл. 51от ЗЗЖ. -Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапване на човек се подлагат на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от Закон за ветринарномедицинската дейност               3.  Задомяване на безстопанствени кучета Извършване на разяснителни кампании сред населението, училищата  от Община Симитли и неправителствени организации за намиране на дом за част от уличните кучета и предпазване от насилие на улицата. 4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.За успешното изпълнение на Програмата  е необходимо да се разполага с точна информация както за броя на безстопанствените кучета ,така и за броя на домашните кучета на територията на общината.За целта е необходимо да се прави периодично преброяване на безстопанствените кучета на общината и да се записва в нарочен за целта дневник.  5. Регистрация на домашни кучета 5.1 Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /1/ Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване./2/ При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар/3/ При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип , отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ/4/ Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община./5/ Собствениците на кучета заплащат годишна такса съгласно Закона за местните данъци и такси в общината на чиято територия е постоянния му адрес. Таксата се определя с Решение на общински съвет./6/ Освобождават се от такса собствениците на: - кучета на лица с увреждания-служебни кучета  в организациите на бюджетна издръжка- кучета използвани за опитни цели-кучета използвани от Българския червен кръст-кастрирани кучета -кучета ,които придружават или охраняват селскостопански животни,които се отглеждат в регистриран животновъден обект5.2. Дирекция „Селищно устройство, строителен контрол и екология”  на  общината поддържат регистър на домашните кучета. 6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета VІІ. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА1. Местна власт - Общински съвет Симитли приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината и предвижда годишен бюджет за изпълнението и , съгласно чл.40 ,ал.3 от Закон за защита на животните- Кметът на община Симитли организира изпълнението на програмата и ежегодно внася отчета за изпълнението и пред изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните , съгласно чл.40 ,ал.4 от Закона за защита на животните- Мерките за овладяване популацията на безстопанствените кучета се осъществяват чрез договор с фирма изпълняваща услугите  за залавяне , кастриране ,чипиране и маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване, издаване и попълване на паспорт в Националната ветеринарно-медицинска система на  безстопанствените кучета, връщане на място, където са заловени съгласно чл.47,ал.3 от ЗЗЖ.- Кметът на Община Симитли или упълномощено от него лице организират настаняването на безстопанствените кучета в приюти, регистрирани по чл.137, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.- Ветеринарните власти- Организации за защита на животните - Съдействат при изготвянето на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Симитли, съгласно чл.40 б от ЗЗЖУчастват в разрешаването на проблемите,потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.- Организират и провеждат задомителни кампании
VIІІ. СРЕДСТВА  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата1.1. Общинския бюджет , съгласно чл. 40, ал. 1 1.2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД1.3. Дарения1.4. Финансиране на дейности по Програмата и от ОЗЖ. IX. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОГРАМАТА – КРИТЕРИИ Очаквани резултати от осъществяването на програмата. 1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета:1.1. Повишаване на безопасността на гражданите1.2. Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.1.3. Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.1.4. Намаляване на социалното напрежение.1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни. 2. Количествени подобрения. 2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им в приюти. 2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.2. 3. Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВД.2.4.Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.3. Критерии за изпълнението на програмата.3.1. Брой на обработените животни.3.2. Брой на регистрираните домашни кучета.3.3. Брой  на кастрираните кучета, които живеят на открито – по строежи, паркинги, дворове, складове и др.3.4. Брой на кастрираните домашни кучета.3.5. Брой на хората, които търсят съдействието на екипа за решаването на проблема с кучешката популация ( индикатор е графика за кастрация на кучетата, изготвен на базата на обажданията на граждани).3.6. Брой на гражданите, участващи като доброволци в Програмата.3.7. Брой на задомените кучета 3.8. Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултати представени от кмета пред генералния директор на Българска агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 40, ал.2 от ЗЗЖ.