Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

 

 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли          Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следнотоР Е Ш Е Н И Е : 
Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли”, както следва: I.  В раздел ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА се добавя:1. Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж за построяване на едноетажна масивна сграда със смесено предназначение със застроена площ от 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, в предвиденото по плана застроително Петно № 1 /едно/, находящо се в VI (шести) с планосинмачен №112 (сто и дванадесети), кв.21 (двадесет и първи) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със заповед №142,143/1951г. на Кмета на община Симитли, целият имот с площ от 840 кв.м. (осемстотин и четиридесет квадратни метра), при граници: улица, улица, УПИ V-113, УПИ VII-113.
II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Б. Землище с. Градево, се добавя:9. Поземлен имот № 001072 (нула нула едно нула седем две), с начин на трайно ползване  „Др. селскост. тер.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Илядницата”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.362 дка. (два декара триста шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 001071 – др.селск.т. на Община Симитли; имот № 000164 – път І клас на Държавата-Т; имот № 001054 – полски път на Община Симитли-ПП;  имот № 001017 – нива на Стефка Иванова Гиздова и др.; имот № 001021 – изоставена нива на насл. на Димитър Лазаров Джалев.


III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:            А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 600лв. Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 800 лв.
VIII. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.

С уважение,Апостол АпостоловКмет на Община Симитли,