Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли”, както следва:

I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за  ПРОДАЖБА, към Буква А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя: 

2. Урегулиран поземлен имот LІІ (петдесет и втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 304 кв.м. (триста и четири кв.м.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – пешеходна алея; Югоизток – УПИ LІ, пл. сн. № 1437, кв.7; Югозапад – улица; Северозапад – край на регулацията.

II. В раздел ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА се добавя:

1.Да се учреди възмездно и безсрочно право на строеж с площ от 50.00 кв.м. /петдесет квадратни метра/ за Масивна сграда – пристрояване към съществуваща масивна сграда със застроена площ от 11,00 кв.м. (единадесет квадратни метра), построена в урегулиран поземлен имот VI (шести) с планосинмачен №112 (сто и дванадесети), кв.21 (двадесет и първи) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със заповед №142,143/1951г. на Кмета на община Симитли, целият имот с площ от 840 кв.м. (осемстотин и четиридесет квадратни метра), при граници: улица, улица, УПИ V-113, УПИ VII-113.

III. В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ, се добавя:

1. Да бъде прекратена съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот IX (девети), с планоснимачен №66(шестдесет и шести), находящ се в кв.11 (едивадесети), целият имот с площ от 1 188 кв.м. (хиляда сто осемдесет и осем квадратни метра) по регулационния и кадастрален план на с.Полето, общ.Симитли, одобрен със Заповед №2881/1963г. и Заповед №778/2001г. на кмета на община Симитли, изменен със Заповед №564/22.10.2018г.  на кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 57203, между община Симитли и съсобственика Иван Стефанов Лазаров с ЕГН 4805170069, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 170,80/1188 (сто и седемдесет цяло и осемдесет стотни върху хиляда сто осемдесет и осем) идеални части от Урегулиран поземлен имот IX (девети), с планоснимачен №66(шестдесет и шести), находящ се в кв.11 (едивадесети) по с.Полето, общ.Симитли.

IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище с. Долно Осеново, се добавя:

1. Поземлен имот 034024 (нула три четири нула две четири), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Кюсева махала”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 27.018 дка. (двадесет и седем декара и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 034007 – пасище, мера на насл. на Георги Христов Мицов; имот № 034008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 034011 – ливада на насл. на Георги Христов Мицов; имот № 034008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 034012 – ливада на насл. на Георги Христов Мицов; имот № 000115 – Дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли“ДП; имот № 034025 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 034027 – залесена нива на община Симитли; имот № 000161 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000160 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000105 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли“ДП.

V. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Б. Землище с. Градево, се добавя:

1. Поземлен имот № 030003 (нула три нула нула нула три), с начин на трайно ползване “Изоставена нива ” категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “М. Кърджалийска”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 13.001 дка. (тринадасет декара и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 при граници на имота: Имот № 030005 – нива на община Симитли; имот № 030004 – нива на община Симитли; имот № 030005 – нива на община Симитли; имот № 030019 – населено място на мах. Кърджалийска; имот № 030006 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000181 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 030001 – пасище, мера на община Симитли; имот № 030019 – населено място на мах. Кърджалийска.

2. Поземлен имот № 031011 (нула три едно нула едно едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността „Горен валог”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 7.627 дка. (седем декара шестстотин двадесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 при граници на имота: Имот № 000181 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 031014  - изоставена нива на община Симитли; имот № 031013 – нива на насл. на Стоине Ангелов Юручки; имот № 031012 – нива на община Симитли.

3. Поземлен имот № 031014 (нула три едно нула едно четири), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Горен валог”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.683 дка. (пет декара шестстотин осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 при граници на имота: Имот № 031011 – нива на община Симитли; имот № 031013 – нива на насл. на Стоине Ангелов Юручки; имот № 031015 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000181 – полски път на община Симитли-ПП.

4. Поземлен имот № 030015 (нула три нула нула едно пет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността „м. Кърджалийска”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.816 дка. (един декар осемстотин и шестнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 при граници на имота: Имот № 030014 – изоставена нива на насл. на Стоица Тодоров Кърджалийски; имот № 030013 – нива на община Симитли; имот № 030017 – пасище, мера на насл. на Алексо Николов Кържалийски; имот № 030016 – пасище, мера на насл. на Деспод Николов Кърджалийски.

5. Поземлен имот № 030013 (нула три нула нула едно три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността „м. Кърджалийска”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.451 дка. (един декар четиристотин петдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 при граници на имота: Имот № 000180 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 030018 – изоставена нива на община Симитли; имот № 030015 – изоставена нива на община Симитли; имот № 030014 – изоставена нива на насл. на Стоица Тодоров Кърджалийски.

6. Поземлен имот № 030011 (нула три нула нула едно едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността „м. Кърджалийска”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 0.934 дка. (деветстотин тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 при граници на имота: Имот № 030009 – нива на насл. на Стойне Цветанов Кържелийски; имот № 030012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000180 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 030010 – нива на насл. на Стоица Тодоров Кърджалийски.

7. Поземлен имот № 030012 (нула три нула нула едно две), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІX (девета), находящ се в местността „м. Кърджалийска”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.332 дка. (един декар триста тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 при граници на имота: Имот № 030011 – нива на община Симитли; имот № 030009 – нива на насл. на Стойне Цветанов Кържелийски; имот № 030018 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000180 – полски път на община Симитли-ПП.

8. Поземлен имот № 030018 (нула три нула нула едно осем), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Махала Кърджалийска”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 18.481 дка. (осемнадесет декара четиристотин осемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405 при граници на имота: Имот № 030007  – пасище, мера на община Симитли; имот № 030020 – нива на община Симитли; имот № 030019 – населено място на мах. Кърджалийска; имот № 000181 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 030017 – пасище, мера на насл. на Алексо Николов Кържалийски; имот № 030013 – нива на община Симитли; имот № 000180 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 030012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 030009 – нива на насл. на Стойне Цветанов Кържелийски.

VI. В раздел IX. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА
§ 27 от Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.), се добавя:

1. Поземлен имот № 017006 (нула едно седем нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността „Чешмата”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 3.177 дка. (три декара сто седемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 017007 – нива на насл.на Фидана Ангелова Палтешка; имот № 017009 – нива на насл.на Фидана Ангелова Палтешка; имот № 000070 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 017005 – нива на насл.на Фидана Ангелова Палтешка, придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2953/29.10.2018 г..

VII. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 940лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 5 350 лв.

VIII. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 480 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,