Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

Димитър Асенов Костурков

гр.Варна

ул.“Тодор Влайков“ №53, вх.В, ет.8, ап.72

До

Любка Кирилова Велева

гр.Перник

ул.“Отец Паисий“ №1, вх.Б, ет.6, ап.34

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед  №38 от 29.01.2019г., на Кмета на община Симитли за одобряване на Решение №1 от 29.01.2019г. на комисия по чл.13, ал.5 и 6 към ОбА Симитли, Заявление №92-00-20/14.01.2019г. от Божурка Петрова Стоименова, наследник на Стоймир Спасов Костурков.

В 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаването на настоящето писмо може да се запознаете със заповедта и решението на комисията по чл.13, ал.5 и 6 и да внесете писмени възражения чрез община Симитли до Административен съд  Благоевград.

 

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/