Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

Емил Атанасов Георгиев

р-н “Лозенец“, ул.“Хаджи Коцев“ № 55, вх.А, ет.2, ап.4

гр.София

Илиян Атанасов Георгиев

Ул.“Полковник Димов“ № 25

гр.Благоевград

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед № 33 / 28.01.19г. за одобряване на  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  промяна предназначението за „МВЕЦ, трафопост, административно-битова сграда и рибарник“ за  поземлен имот планоснимачен  № 23011,   местност ”Арнаутовци”,     землище на  с.Сенокос, общ. Симитли / съседен на Вашия наследствен имот № 023010 с НТП - нива /. Възложител: „АРА“ ООД

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/