Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

Люба Златкова Кожухарова

р-н “Изгрев“, ж.к.“Дианабад“ № 45, вх.3

гр.София

Стефан Златков Стефанов

Ж.к.“Еленово“ № 6,, вх.Б, ет.2, ап.4 

гр.Благоевград 

Калина Серафимова Мешкова

ул. “Струма“ №9, вх.А, ет.5, ап.15

гр.Благоевград 

 

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед № 34 / 28.01.19г.  за одобряване на  ПУП – ПЗ - план  за застрояване  за  промяна предназначението за „Жилищно строителство” на  поземлен имот планоснимачен  № 038062,   местност ”Божиница / Гроздовец”,     землище на  с.Крупник, общ. Симитли / съседен на Вашия наследствен имот № 038060 с НТП - нива /. Възложител: Таня и Мирослав Боеви

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/