Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи ПРОЕКТ на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2019г.

ПРОЕКТ на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2019г.

ПРОЕКТ


ОБЩИНА СИМИТЛИ
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, 
за  2019г.


І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост   е разработена  на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Симитли  за периода  от 2015г. до 2020 година включително.
Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.
Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.
Придобиването , управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Симитли .
Основният ангажимент на Община Симитли  е да стопанисва и се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други програми. Но за да може Община Симитли  да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно  тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на  общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси  и др.

Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА

А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1.Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №921 (деветстотин двадесет и първи), целият имот с площ от 178 кв.м. (сто седемдесет и осем квадратни метра) по кадастралния план на кв.”Ораново” на гр.Симитли, одобрен със Заповед №779/11.09.2001г. на кмета на община Симитли, Заповед за допълване №635/27.11.2018г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 66460, при граници: Изток - НУПИ с пл.сн. № 868; запад – улица; север – улица; юг – НУПИ с пл.сн. № 920 по кадастралиян план на кв.”Ораново” на гр.Симитли.

Б.Поземлени имоти в землището на с.Железница, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

В.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1.Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №527 (петстотин двадесет и седми), целият имот с площ от 524,60 кв.м. (петстотин двадесет и четири квадратни метра и шестдесет квадратни сантиметра) по регулационния и кадастрален план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., Заповед за допълване №594/02.11.2018г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 22753, при граници: Югоизток – друг терен в стр.граници; югозапад – друг терен в стр.граници; североизток – НУПИ с пл.сн. № 498; северозапад – улица по регулационния и кадастрален план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., Заповед за допълване №594/02.11.2018г. на кмета на община Симитли.
Г.Поземлени имоти в землището на с.Крупник, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Д.Поземлени имоти в землището на с.Полена, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Е.Поземлени имоти в землището на с.Мечкул, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Ж.Поземлени имоти в землището на с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
1. 170,80/1188 (сто и седемдесет цяло и осемдесет стотни върху хиляда сто осемдесет и осем) идеални части от Урегулиран поземлен имот IX (девети), с планоснимачен №66(шестдесет и шести), находящ се в кв.11 (едивадесети), целият имот с площ от 1 188 кв.м. (хиляда сто осемдесет и осем квадратни метра) по регулационния и кадастрален план на с.Полето, общ.Симитли, одобрен със Заповед №2881/1963г. и Заповед №778/2001г. на кмета на община Симитли, изменен със Заповед №564/22.10.2018г.  на кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 57203, при граници: Североизток – УПИ X-67; югоизток - УПИ XI-73 и УПИ XIII-74;  северозапад – улица и „за озеленяване”; югозапад – УПИ VII -65, кв.11, по регулационния и кадастрален план на с.Полето, общ.Симитли.

З.Поземлени имоти в землището на с.Ракитна, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

И.Поземлени имоти в землището на с.Брестово, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Й.Поземлени имоти в землището на с.Брежани, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

К.Поземлени имоти в землището на с.Градево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Л.Поземлени имоти в землището на с.Сушица, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

М.Поземлени имоти в землището на с.Тросково, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Н.Поземлени имоти в землището на с.Докатичево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:
При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС.

V. ПРОДАЖБИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

А. Землище с. Долно Осеново:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Б. Землище с. Градево:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

В. Землище с. Полето:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Г. Землище гр. Симитли:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Д. Землище с. Брежани:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Е. Землище с. Крупник:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Ж.Землище с.Сушица:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
З.Землище с.Полена:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

И. Землище с. Ракитна:

1. Поземлен имот № 008011 (нула нула осем нула едно едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 4.709 дка. (четири декара и седемстотин и девет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 016005 – нива на насл. на Александър Димитров Илчов; имот № 008010 – нива на Община Симитли; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП.
2. Поземлен имот № 008010 (нула нула осем нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 7.936 дка. (седем декара и деветстотин тридесет и шест квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 008009 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 008011 – нива на Община Симитли; имот № 016005 – нива на насл. на Александър Димитров Илчов; имот № 016004 – нива на Община Симитли; имот № 016003 – нива на насл. на Алекси Благов Илчов; имот № 016002 – нива на насл. на Златко Ангелов Яньов; имот № 016001– нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.
3. Поземлен имот № 008006 (нула нула осем нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.025 дка. (два декара и двадесет и пет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008005 – нива на Община Симитли; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 008004 – нива на Община Симитли.  
4. Поземлен имот № 008005 (нула нула осем нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 1.708 дка. (един декар и седемстотин и осем квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008009 – нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 008004 – нива на Община Симитли; имот № 008006 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов.
5. Поземлен имот № 008004 (нула нула осем нула нула четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 7.372 дка. (седем декара и триста седемдесет и два квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008006– нива на Община Симитли; имот № 008005 – нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 008002 – нива на насл. на Стойне Серафимов Гълъбов; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП.
6. Поземлен имот № 008007 (нула нула осем нула нула седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.309 дка. (пет декара и триста и девет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008010 – нива на Община Симитли; имот № 008011 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 008006 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов.

Й. Землище с. Мечкул:

1.Поземлен имот № 000257 (нула нула нула две пет седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 11.618 дка. (единадесет декара шестстотин и осемнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012,  при граници на имота: Имот № 000681 – нива на община Симитли; имот № 000682 – нива на община Симитли; имот № 000250 – нива на насл. на Никола Димитров Теов; имот № 000249 – нива на Александър Петров Христов; имот № 000258 – нива на община Симитли.
2. Поземлен имот № 000681 (нула нула нула шест осем едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 5.845 дка. (пет декара осемстотин четиридесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012,  при граници на имота: Имот № 000653 – нива на община Симитли; имот № 000661 – нива на насл. на Стоян Димитров Радев; имот № 000660 – нива на насл. на Георги Христов Теов; имот № 000659 – нива на община Симитли; имот № 000682 – нива на община Симитли; имот № 000257 – нива на община Симитли.
3. Поземлен имот № 000654 (нула нула нула шест пет четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 3.856 дка. (три декара осемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000641 – нива на насл. на Георги Христов Теов; имот № 000657 – нива на община Симитли; имот № 000682 – нива на община Симитли; имот № 000250 – нива на насл. на Никола Димитров Теов; имот № 000225 – нива на община Симитли.
4. Поземлен имот № 000657 (нула нула нула шест пет седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 6.138 дка. (шест декара сто тридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000654 – нива на община Симитли; имот № 000790 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000669 – нива на Държавен поземлен фонд; имот № 000658 – нива на община Симитли.
5. Поземлен имот № 000658 (нула нула нула шест пет осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 8.544 дка. (осем декара петстотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000682 – нива на община Симитли; имот № 000659 – нива на община Симитли; имот № 000664 – нива на община Симитли; имот № 000657 – нива на община Симитли.
6.Поземлен имот № 000682 (нула нула нула шест осем две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Сухите ливади”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 4.744 дка. (четири декара седемстотин четиридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012,  при граници на имота: Имот № 000658 – нива на община Симитли; имот № 000681 – нива на община Симитли; имот № 000257 – нива на община Симитли; имот № 000654 – нива на община Симитли.

K. Землище с. Железница:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Л. Землище с. Сенокос:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.


VIІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

VІIІ.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ.
При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани.

IX. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА
§ 27 от Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
X.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТпо ред   
Вид дейност    Прогнозен резултат в лв.
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ   
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ   
1.    Отдаване под наем на имоти    10 000
2.    Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти    15 000
Всичко от управление на имоти-общинска собственост    25 000
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ   
1.    Продажба на имоти-общинска собственост    70 000
2.    Учредени вещни права    10 000
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост    80 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ Â Â Â  105 000
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ   
1.    За технически дейности ( геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.)    10 000
2.    За оценки     10 200
3.    За обявления    10 000
4.     За придобиване на имоти, чрез отчуждаване             10 000
5.       
ВСИЧКО РАЗХОДИ    40 200