Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

Емил Атанасов Георгиев

р-н “Лозенец“, ул.“Хаджи Коцев“ № 55, вх.А, ет.2, ап.4

гр.София

Владимир Петров Михайлов

 ул. “Стоимен Календерски“ № 18, ет.2

гр.Благоевград

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  промяна предназначението за „МВЕЦ, трафопост, административно-битова сграда и рибарник“ за  поземлен имот планоснимачен  № 23011,   местност ”Арнаутовци”,     землище на  с.Сенокос, общ. Симитли / съседен на Вашия наследствен имот № 023010 с НТП - нива /. Възложител: „АРА“ ООД

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.

 Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/