Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Архив на норм. документи НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ


Глава първа

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, получавани от гражданите, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Симитли.

Чл. 2. Тази Наредба има за цел предлагане на достъпни и качествени услуги на гражданите на общината чрез:

1. Осигуряване самофинансиране на общинските услуги, предоставяни на конкретни получатели;

2. Стимулиране ефективното разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;

3. Насърчаване частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги, без да се поставя в неравностойно положение.

Чл. 3. (1) На територията на община Симитли се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци;

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги;

4. за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата;

5. за технически услуги;

6. за административни услуги;

7. за откупуване на гробни места;

9. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;

10. за притежаване на куче.

11. други местни такси, определени със закон;

(2) На територията на общината се събират приходи от услуги, извън регламентираните с чл. 6 ал.(2) по ЗМДТ, по цени определени с Тарифата/ Приложение №1/ към тази Наредба.

(3) Не се определят и събират цени на услуги за общинските услуги за всеобщо ползване.


Глава втора
РАЗДЕЛ І

Определяне и събиране на размера на общинските такси и услуги

Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цените на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които има друг ред в ЗМДТ.

Чл. 5. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.4. за услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 6. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват:

1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);2. Материални, режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми);3. Разходи за управление и контрол;4. Инвестиционни разходи.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и други актове по неговото прилагане.

Чл. 7. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(2) В случаите когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на държавните приходи (споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет).

Чл. 8.(1) Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за ползвания период.

(2) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на граждани и фирми,които няма да се ползват през цялата година и собствениците, респективно ползвателите с учредено вещно право на ползване, са подали декларация по образец /Приложение №2 /

(3) Декларацията се подава в срок от 1 ноември до 31 декември от собствениците /ползвателите с учредено вещно право на ползване.

(4) В декларацията задължените лица дават изрично съгласие за извършване на проверки от общинската администрация и декларират,че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

(5) В течение на годината,обстоятелства,посочени в декларацията се доказват при необходимост и чрез информация за ползвани през текущата година услуги от „ВиК” ЕООД,”ЧЕЗ –Благоевград” АД и други.

(6) При констатирано ползване на недвижимия имот таксата се събира в пълен размер.

(7) В случаите по ал.2и ал.3 се заплаща такса за услугите по обезвреждане на битовите отпадъци в депа и / или други съоръжения и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

(8) При промяна на декларираните обстоятелства собствениците респ. ползвателите с учредено право на ползване, в седем дневен срок от настъпването и уведомяват общинска администрация.

Чл.9(1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Приходите от местните такси и цени на услуги постъпват в бюджета на общината.

Чл.10.Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по тази наредба се извършват по реда на чл.4, ал.1-5 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.11.В случаите, когато предоставянето на услуги се извършва и от други субекти при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.


Чл.12.(1) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

(2) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.


РАЗДЕЛ ІІ

Промяна на размера на местните такси и цените на услугите

Чл.13 Промяна на размера на местните такси и цените на услугите се извършва по реда на тяхното приемане. Новите такси влизат в сила от първо число на месеца, следващ решението на общинския съвет.

Чл.14. Общинската администрация подържа данни за :1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

2. ползвателите на предоставената услуга;

3. изключенията от общата политика;

4. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

 

Глава трета

МЕСТНИ ТАКСИ

Раздел І

Такса за битови отпадъци

 

Чл.15. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга по отделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл.16. Таксата се заплаща от:

1. собственика на имота;

2. при учредено вещно право на ползване - от ползвателя;

3. при предоставяне на особено право на ползване – концесия – от концесионера.

Чл.17.(1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

(2) Базата за определяне размера на таксата е както следва:

1. за жилищни имоти на граждани и фирми – данъчната оценка, изчислена съгласно Приложение №2 от ЗМДТ;

2. Отчетна стойност на недвижимите имоти, съгласно Закона за счетоводството - за юридическите лица.

(3) В случай, че не са възникнали обстоятелства, налагащи промяна на размера на промила, остава в сила одобрената такса, за което общинска администрация уведомява писмено Данъчно подразделение към Териториална данъчна дирекция.

Чл.18. Таксата за битови отпадъци се събира от общинска администрация.

Чл.19. (1) Таксата се плаща еднократно или на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Чл.19, ал.2 се изменя с Решение № 98 по Протокол 15 от 28.04.2020г.: „За предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто за 2020г. отстъпка се прави за предплатилите до 30.06.2020г.“.

Чл.20.(1) За новопридобити имоти таксата се събира от началото на следващия месец.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Чл.21. Не се събират такси за:

1.Сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация в срок по образец от собственика или ползвателя в общината по местонахождението на имота;

2.Поддържане чистотота на териториите за обществено ползване- когато услугата не се предоставя от общината.

3.Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоражения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.

Чл.22.(1)Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.

(2)Освобождаването по предходното изречение е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност”.

 

Раздел ІІ

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна

 

Чл.23.(1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

(3) Зоните по ал. 1 се определят от общинския съвет.

(4) Таксите се определят за ползване на квадратен метър площ за ден и/или на месец.

(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

(7) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от пет дни преди започване на месеца.Чл.24 Събраните такси по този раздел се внасят изцяло в приход на местния бюджет.

 

Раздел IІІ

Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини и заведения за социални услуги и млечна кухня.

 

Чл.25.(1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците пропорционална такса в зависимост от броя на дните в които е ползвано детското заведение в размера, определен с Тарифа/Приложение №1/ към тази Наредба.

Чл.26. Не се заплаща такса за:

1. Децата , чийто родител е със 70% и над 70% намалена работоспособност, децата на неизвестни родители, децата на загинали родители при производствени аварии, природни бедствия, деца на загинали при изпълнение на служебен дълг и децата на починали родители.

2. Децата с увреждания или с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от Министъра на здравеопазването и децата със специални образователни потребности.

3. Трето и следващи деца на многодетни родители, когато всички деца на семейството посещават едновременно и редовно детски заведения на територията на общината.

Чл.27. Намален размер на таксата се заплаща:1.За деца полусираци се заплаща такса с 50% намаление.

2. Когато две деца от едно семейство посещават едновременно и редовно едно или различни детски заведения на територията на общината,таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление.

3. При ползване на преференциите по чл.27 и чл.28 родителите/настойниците/ подават молба- декларация до директора на детското заведение, придружена с необходимите документи .Когато в детското заведение са приети близнаци, поредността им се определя с копие от акта за раждане.4. Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер става в началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите. Приложените документи трябва да са издадени в едномесечен срок преди подаване на документите.

Чл.28. За ползване на детски кухни се събира дневна такса в размер определен с Тарифа/Приложение №1/ към тази Наредба.Таксата се заплаща предварително- седмично, преди ползване на услугата.

Чл.29. За ползване на "Млечна кухня" се събира дневна такса в размер определен с Тарифа/Приложение №1/ към тази Наредба. Таксата се заплаща предварително - седмично, преди ползване на услугата.

Чл.30.(1) Лицата, ползващи социални услуги, заплащат месечна такса в размера, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, определен от Министерството на труда и социалната политика.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, транспортни разходи, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на приходите от спонсорство и донорски програми, благотворителни български и чужди организации, даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

Чл.31. (1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, с изключение на приходите от спонсорство и донорски програми, благотворителни български и чужди организации, на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.(3) Размерът на издръжката на социалния патронаж се одобрява от ОбС- Симитли за всяка година с приемането на бюджета на общината. (4) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

Чл.32. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 20 число на месеца за който се дължат.

 

Раздел IV 

Такси за технически услуги

Чл.33. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извън селищните територии.

Чл.34. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл.35. Размерът на таксите за технически услуги се определя с Тарифа/Приложение 1/ към тази Наредба.

Чл.36. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст.
Чл.37. Не се заплаща такса за технически услуги при:

1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;

2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;

3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;

4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;

5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;

6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;

7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.


Чл.38. Технически услуги:

1. Издаване на скица за недвижим имот;

2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване;

3. Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца;

4.

5. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство;

6. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях;

7. Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и др.;

8. Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях.9. Други такси определени със закон.

 

(Чл.39 се отменя с Решение № 108/Протокол № 18 от 29.05.2020 година. (1) Срокът за извършване на технически услуги е 30 дни, с изключение издаване на скица (виза), съгласно чл.140 ал.(1) от ЗУТ, който е 14 дни от постъпване на заявлението.(2) За извършване на експресна услуга - издаване на скица (виза), при осигурен пълен комплект документи, услугата се извършва до три работни дни, следващи деня на постъпилото искане. Таксата се заплаща с 20% увеличение от размера на таксата, определена с тарифа/Приложение №1/) 

 

Раздел V.

Такси за административни услуги

Чл.41. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат таксите, определени с Тарифа/Приложение 1/ към тази Наредба.Чл.42(1) Платени услуги по гражданското състояние.

1. Издаване на удостоверение за наследници;

2. Издаване на удостоверение за идентичност на имена;

3. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт;

4. Издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт;5. Издаване на удостоверение за семейно положение;6. Издаване на удостоверение за родствени връзки;

7. Адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес.

8. Заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България;

9. Заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност;

10. Легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;

11. Преписи от документи.

12. Всички други видове удостоверения по искане на граждани;

13. И всички други удостоверения по ЗГР.

(2). Не подлежат на таксуване следните услуги:

1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;

3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него;

4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;

5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;

6. поддържане на регистъра на населението;

7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;

8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

9. И всички други удостоверения по ЗГР.

Чл.43. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер, определен с Тарифата/Приложение №1/.

Чл.44. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса определена с Тарифата по тази Наредба/Приложение №1/.

Чл.45.(1) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.
Чл.46. (1) Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.(2) Административните разходи по ал. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.

 

Раздел VI

Дървесина

 

Чл.47.(1) За сеч, измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране и за издаване на удостоверение за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд се събират такси определени с Тарифа/Приложение №1/ по тази Наредба:1.за издаване позволително за сеч – лв./брой

2. за измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране - лв./куб.м.3. за издаване на удостоверение за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд - лв./брой.

 

РАЗДЕЛ VII

Такса за притежаване на куче

Чл.48.(1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл.49. (1) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

Чл.50.(1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.РАЗДЕЛ VIIIЦени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица.Чл.51 За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с Тарифа/Приложение №1/ към тази Наредба.

Чл.52.(1) Цените на услугите се формират на основата на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а) преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в) разходи за управление и контрол;

г) разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

 

РАЗДЕЛ IX

Срокове


Чл.53.(1) Услугите, предоставяни от общината са обикновени, бързи и експресни и сроковете за извършване на услугите са до 30 календарни дни.

(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.(3) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.Чл.54 При неспазване на сроковете по чл. 56, ал. (1), поради липса на обективни обстоятелства, размерът на цената на услугата се намалява до 30 на сто от пълния й размер.

Чл.55. Общинският съвет определя цената на услугите с Тарифа/Приложение №1/ към Наредбата.РАЗДЕЛ XАдминистративно наказателни разпоредбиЧл.56 За всички административни нарушения,процедурата по установяването им и процедурата по налагане на административно наказание се прилагат нормите на ЗМДТ.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАДП.к.2730,гр.Симитли,ул.“Хр.Ботев”27,тел.0748/72246                                                                                                  Приложение №1


ТАРИФА

към Наредбата за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги 

                                                 
ГЛАВА I

Такса “Битови отпадъци” за населените места на Община Симитли както следва:


РАЗДЕЛ І

За граждани


1. От 4,6 до 7,2 промила в/у данъчната оценка на недвижимите имоти по Приложение № 2 към ЗМДТ.2. Град Симитли-5,4 промила от които:

(1) 1,4 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

3. Село Крупник-6,2 промила от които:

(1) 2,2 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

4. Село Черниче-6,2 промила от които:(1) 2,2 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

5. Село Железница, с.Полена, с.Полето, с.Брежани - 7,2 промила от които:

(1) 3,2 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

6. Село Долно Осеново -5,6 промила от които:

(1) 2,0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 1,6 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места 

7. Село Градево-4,6 промила от които:

(1) 2,0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

(2) 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 0,6 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места

8. Село Ракитна, село Мечкул, село Сенокос, село Сухострел, село Докатичево, село Тросково, село Брестово, село Сушица и село Горно Осеново- 4  промила от които:

(1) 2,0 промила за ползване и поддръжка на депо за битови отпадъци

(2) 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места, в които се извършва услугата9. За имоти на граждани, които не са застроени , но се намират в регулация 4 промила върху данъчната оценка на земята. 10. За имоти на граждани в райони, в които не се извършва услугата сметосъбиране и сметоизвозване и за имоти, които няма да се ползват през годината да се събира такса само за депо и чистота – промила за съответното населено място.
РАЗДЕЛ ІI                               За фирми и други юридически лица
11. 24 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно Приложение 2 от ЗМДТ,от които:

(1) 10 промила за сметосъбиране и сметоизвозване- 8 промила за ползване на депо за битови отпадъци(2) 6 промила за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, когато се предоставя услугата.

12. За производствени фирми и предприятия – 32 промила върху по-високата м/у отчетната стойност и данъчната оценка на недвижимите имоти от които :(1) 16 промила за сметосъбиране и сметоизвозване

(2) 10 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(3) 6 промила за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места/когато услугата се предоставя/.

13. За фирми и други юридически лица , притежаващи и стопанисващи имоти в полупланински и високопланински райони, където не се извършва услугата сметосъбиране и сметоизвозване – 14 промила от по- високата между отчетната им стойност и данъчната оценка от които:

(1)  8 промила за ползване на депо за битови отпадъци

(2)  6 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места /когато се предоставя услугата/

14. За производствени фирми и предприятия  - 16‰, в/у по-високата между отчетната  стойност и данъчната оценка на имоти, които се водят като дълготрайни активи по Закона за счетоводството от които :

(1) Сметосъбиране и сметоизвозване – 8‰

(2) За ползване и поддръжка на депо за битови отпадъци – 5 ‰

(3) За поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места - 3‰,  /когато услугата се предоставя/.

15. За фирми предприятия и др. юридически лица, притежаващи, стопанисващи имоти в полу и високопланински райони, където не се извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, ще се събира за ползване на депо за битови отпадъци и /или за подържането на чистотата на териториите за обществено ползване.- 7‰

(1) За ползване на депо за битови отпадъци – 4‰

(2) За поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места - 3‰ /когато  се предоставя съответната услуга/.

 

ГЛАВА II

РАЗДЕЛ I 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна.


16. За ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на квадратен метър, както следва:

(1) Първа зона: 1.10 лв. на ден, 3.00 лв. на месец

(2) Втора зона – 0,80 лв. на ден, 2.00 лв. на месец

(3) Трета зона – 0.60 лв. на ден, 1.00 лв. на месец.

(4) При целогодишно използване на общински терен, ползвателите заплащат месечна такса, формирана на основата на базисните наемни цени, определени с решение на ОбС – гр. Симитли.

17. За ползване на места,върху които са организирани панаири, събори и празници се събира такса на квадратен метър на ден в размер на 5 лв. 18. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, люлки, циркови представления и други, се събира такса на квадратен метър на ден в размер на 5лв.


ГЛАВА III

РАЗДЕЛ І

Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и заведения за социални услуги и млечна кухня”.


19. За ползване на детски ясли или детски градини, родителите или настойниците заплащат месечна такса в размер на 2.30лв. за всеки ден, в който детето посещава детското заведение”.

20. Всяко лице, ползващо услугите в системата”Домашен социален патронаж”, заплаща месечната такса както следва:

(1) За дете с увреждане родителят /настойник/ да заплаща месечна такса за социална услуга в размер на 25.00 лева.

(2) Лица, чийто доходи са до 150 лева, заплащат месечна такса за социалната услуга в размер 30.00 лева.

(3) Ветерани и военноинвалиди заплащат месечна такса за социалната услуга в размер на 30.00 лв.

(4) Лица в пенсионна възраст с доход над минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст до 350.00 лева, заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 70.00 лева.

(5) Лица в пенсионна възраст с доход от 351.00 лева до 550.00 лева заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 80.00 лева

(6) Лица в пенсионна възраст с доход над 551.00 лева, заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 95.00 лева.

(7)“Почистване в дома” - услуга регламентирана в момента на сключване на договора за ползване на Домашен социален патронаж, като потребителя заплаща месечна такса в размер на 20.00 лева.
21. За ползване на " Млечна кухня" се събира дневна такса в размер на 1,60 лева. Таксата се заплаща предварително - седмична, преди ползване на услугата.

 

ГЛАВА IV

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


РАЗДЕЛ I

Административно-технически услуги. Устройство на територията.


22.Срок за извършване на услуга:(1) Експресна – до 2 работни дни(2) Бърза – до 7 работни дни(3) Обикновена – до 14 работни дни23. 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми  обекти-70лв.24. 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа-20лв25. 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове-30лв.26. 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии-50лв27. 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-Общинска собственост-3лв на квадратен метър, 30лв. депозит за възстановяване.28. 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти-7лв.29. 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени:(1) за обекти I-ва категория – 2 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 100 лв. (2) за обекти II-ра и III-та категория – 0.90 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 90 лв.(3) за обекти IV-та и V-та категория – 0.60 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 60 лв.(4) за линейни обекти – 0.30 лв/лин.м, но не по-малко от 50 лв.30. 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива-40лв.31. 2027 Издаване на скица за недвижими имоти:(1) Експресна-30лв.(2) Бърза-20лв.(2) Обикновена-15лв.32. Презаверяване на скици от издаването на които са изтекли 6месеца-5лв.33. 2043 Издаване за заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти-3лв. на квадратен метър.34. 2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни обекти, по които се издава разрешение за строеж:(1) За обекти I-ва категория – 2 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 100 лв. (2) За обекти II-ра и III-та категория – 0.90 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 90 лв.(3) За обекти IV-та и V-та категория – 0.60 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 60 лв.(4) За линейни обекти – 0.30 лв/лин.м, но не по-малко от 50 лв.35. 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове -30лв.36. 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект-30лв.37. 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV категория и V категория-100лв.38. 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи-15лв.39. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот-10лв.40. 2083 Издаване на виза за проектиране:(1) Експресна-60лв.(2) Бърза-40лв.(3) Обикновена-25лв.41. 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж:(1) За едноетажна постройка:т.1. Паянтова-50лв.т.2. Масивна-70лв.(2) За двуетажна постройка:т.1. Паянтова-60лв.т.2. Масивна-80лв.42. 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР вр. чл.175 от ЗУТ-20лв.43. 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми-20лв.44. 2112 Издаване на разрешение за строеж:(1) За физически лица-100лв.(2) За юридически лица-150лв. 45. 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока:(1) Физически лица-50лв.(2) Юридически лица-75лв.46. (1)2115 Попълване/поправка на кадастрален план-безплатно(2) Уведомяване за попълване/поправка на кадастрален план и заповеди за одобрението му на заинтересованите страни-20лв плюс 5лв за всяко уведомено лице.47. 2117 Одобряване на подробен устройствен план:(1) Издаване на заповед за одобряване-50лв.(2) За обнародване на обявления и решение на Общински съвет в държавен вестник-70лв.(3) Съобщаване на подробен устройствен план и заповеди за одобрението му на заинтересованите страни-20лв. плюс 5лв за всяко уведомено лице.48. 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти:(1) Физически лица-100лв.(2) Юридически лица-150лв.49. 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях-5лв плюс 0,50лв на страница.50. 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет-20лв.51. 2879 Промяна на предназначението на сгради-100лв.52. 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж-50лв.53. Регистриране на технически паспорт-10лв.54. Издаване на удостоверение за „заварен строеж“ по смисъла на Параграф 21 от ЗР на ЗУТ и приложимостта на Параграф 6 от ПЗР на Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и  строителни обекти-150лв.55. (1) Издаване на разрешение за прекопаване на улици-5лв.(2) Разрешение за прекопаване на улици се издава след депозит за възстановяване в размер на 80лв. на квадратен метър за пътно платно и 40лв. на квадратен метър за тротоар.56. Издаване на служебна бележка -10 лв.

РАЗДЕЛ IIАдминистративни услуги "Кадастър"
57. 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра – 10лв.58. 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 10лв.59. 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план – 10лв.

РАЗДЕЛ  III
Административни услуги "Контрол по строителството"
60. 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 20лв.61. 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – 20лв.62. 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве – 25лв.

РАЗДЕЛ IV     Административно-технически услуги Общинска собственост
63. 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или  за   възстановен    общински   имот-5лв.64. 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти – 5лв.65. 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост – 5лв.66. 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти – 5лв.67. 2878 Обработване на заявление - декларация за обстоятелствена проверка:(1) Физически лица - 50лв.(2) Юридически лица – 100лв.

РАЗДЕЛ V               Административни услуги "Местни данъци и такси"
68. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси – 10лв.69. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни – 5лв.70. 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство – 5лв.71. 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация – 10лв.72. 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства – 5лв.73. 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на      строеж – 10лв.74. 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на   ползване – 10лв.75. 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство – 10лв.76. 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения – безплатно.


РАЗДЕЛ VI Административни услуги „Нотариална дейност“
77. 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване – 3лв.78. 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа – за 1-ва страница 3лв., за всяка следваща 2лв.

РАЗДЕЛ VIIАдминистративни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
79.Срок за извършване на услуга:(1) Експресна - 1 работeн дeн(2) Бърза – до 3 работни дни(3) Обикновена – до 7 работни дни, когато за издаване на удостоверението не е необходима информация от друга община и 14 работни дни, когато е необходима информация от друга община.80. 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес – експресна – 3лв.81. 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал - безплатно82. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние – експресна – 10лв.83. 2016 Издаване на удостоверение за наследници:(1) Експресна – 7лв.(2) Бърза – 6лв.(3) Обикновена – 5лв.84. 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:(1) Бърза – 10лв.(2) Обикновена – 7лв.85. 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път - безплатно86. 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението – експресна- 3лв.87. 2033 Възстановяване или промяна на име - безплатно88. 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път:(1) Експресна – 5лв.(2) Бърза – 4лв.(3) Обикновена – 3лв.:89. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:(1) Експресна – 7лв.(2) Бърза – 6лв.(3) Обикновена – 5лв.90. 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат:(1) Експресна – 5лв.(2) Бърза – 4лв.(3) Обикновена – 3лв.91. 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт):(1) Експресна – 7лв.(2) Бърза – 6лв.(3) Обикновена – 5лв.92. 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.- експресна – 3лв.93. 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи – безплатно94. 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал- безплатно95. 2053 Припознаване на дете – експресна – 10лв.96. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година – експресна – 3лв.97. 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца:(1) Експресна – 7лв.(2) Бърза – 6лв.(3) Обикновена – 5лв.98. 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - безплатно99. 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България:(1) Бърза – 10лв.(2) Обикновена – 7лв.100. 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:(1) Експресна – 7лв.(2) Бърза – 6лв.(2) Обикновена – 5лв.101. 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат:(1) Експресна – 5лв.(2) Бърза – 4лв.(3) Обикновена – 3лв.102. 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес:(1) Експресна – 5лв.(2) Бърза – 4лв.103. 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина - безплатно104. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:(1) Експресна – 7лв.(2) Бърза – 6лв.(3) Обикновена – 5лв.105. 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година – експресна – 3лв.106. 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес:(1) Експресна – 5лв.(2) Бърза – 4лв.107. 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение:(1) Експресна – 7лв.(2) Бърза – 6лв.(3) Обикновена – 5лв.108. 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение:(1) Експресна – 7лв.(2) Бърза – 6лв.(3)Обикновена – 5лв.109. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – експресна – 10лв.110. 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес- експресна – 3лв.111. 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние - безплатно112. 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство - безплатно113. 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) – екпресна – 5лв.114. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:(1) Експресна – 5лв.(2) Бърза – 4лв.115. Издаване на удостоверение за българско гражданство – експресна – 5лв.116. Заверка на покана декларация за посещение на чужденец в Република България – експресна – 20лв.117. Заверка на покана декларация за частно посещение в Република  България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са с българско потекло – експресна – 5лв.118. За придобиване на ЕГН, заявяване на постоянен и настоящ адрес за чужденци, придобили българско гражданство с Указ на Президента на Република България – експресна – 50лв.119. Служебна бележка по искане на гражданите:(1) Експресна – 5лв.(2) Бърза – 4лв.(3) Обикновена – 3лв.

РАЗДЕЛ VIII             Административни услуги "Селско стопанство и екология"

120. 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд:(1) Едра дървесина – 1.90лв. за куб.м.(2) Средна дървесина – 2.30лв. за куб.м.(3) Дребна дървесина – 2.70лв за куб м.(4) Дърва за огрев – 2.50лв. за куб.м.(5) Вършина – 0.90лв. за куб.м.121. 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения – 10лв.122. 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства - безплатно123. 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения – 100лв.124. 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи – 10лв.125. Издаване на транспортен билет за превоз на дървесина – 10лв.

РАЗДЕЛ IX                            Административни услуги "Реклама"
126. 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи – 120лв. на година127. 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение – 100лв. на месец128. 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони – 100лв.
РАЗДЕЛ X                        Административни услуги "Транспорт"
129. 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране - безплатно130. 2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари – 10лв на км.131. 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя – 10лв на кв.м. на месец
РАЗДЕЛ XI           Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"
132. 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение – съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма 133. 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон – 100лв.134. 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства – 100лв. на година135. 2047 Категоризация на места за настаняване - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма136. 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма137. 2050 Прекратяване на категория на туристически обект - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма138. 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите – 25лв. на автомобил за година.139. 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга – 100лв.140. 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма141. 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма142. 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма143. 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници – 10лв. на автомобил за година.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС – Симитли: ..............................                                            /Владимир Христов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2Вх. №.....................................                                     ДО КМЕТАДата.......................................                                     ОБЩИНА СИМИТЛИ ДИРЕКЦИЯ МПОС ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 1 ОТ ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
1. от............................................................................................................................................... (собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес ....................................................................................................................................................... (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието) 2. от.............................................................................................................................................. (собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес ....................................................................................................................................................... (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието) 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Подпис на декларатора/ите:1.............................................2.............................................
Уважаеми господин/ госпожо ..............................., 
Декларирам/е в качеството си на задължено/и  лице/а за такса за битови отпадъци, че недвижим имот с партиден №.................................................................................................., (№ под който имота е заведен в съответната община) представляващ ......................................................, с адрес ........................................................... (вид на имота) (гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.) ...........................................................................................................................................................няма да се ползва през цялата.................година.

Дата:............................. Подпис на декларатора/ите:1.............................................2............................................

ДО                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ


МОТИВИ

От Владимир Димитров Христов  - Председател Общински съвет Симитли

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През последните години българското законодателство свързано с местните такси претърпя многобройни и значителни изменения.  Окръжна прокуратура – Благоевград в изпълнение на ролята си на надзор за законност извърши проучване на подзаконовите нормативни актове на територията на Благоевградска област. На база на нейни констатации за несъответствие на отделни норми на Тарифата към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Симитли, бяха изготвени и внесени протести до Административен съд – Благоевград. Основните цели, които се поставят с проекта за изменение и допълнение на Наредбата е хармонизиране на тези текстове с Закона за местните данъци и такси. С оглед гореизложеното и на основание чл.28 ал.1 от Закона за нормативните актове внасям за разглеждане настоящия Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на община Симитли, неразделна част от настоящия доклад при спазване на процедурата по ЗНА.

 

Чл.19, ал.2 се изменя с Решение № 98 по Протокол № 15 от 28.04.2020 година.

Чл.39 от Нредбата се отменя с Решение № 108/Протокол № 18 от 29.05.2020 година.