Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До Собствениците  

на  УПИ II,   УПИ IV, ПИ 029138, м.”Мадана”, 

от земл. на с.Градево

Уведомявам ви, че е изработен  ПУП – план за застрояване и отреждане за “Здравеопазване и социални грижи“ в УПИ  I, м.”Мадана”, от землището на с.Градево, общ.Симитли.    Възложител: ЕТ „ТРЕЙД – Маргарита Попиванова“  В 14 дневен срок от известието можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация- гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.

 

Кмет:...................................                                     

/Апостол Апостолов/