Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

Люба Златкова Кожухарова

р-н “Изгрев“, ж.к.“Дианабад“ № 45, вх.3

гр.София

Златка Крумова Качева  

с.Железница

Райна Крумова Качева

ул. “Обел“ № 8, ет.4, ап.7

гр.Благоевград 

 

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  промяна предназначението за „Жилищно строителство” на  поземлен имот планоснимачен  № 038062,   местност ”Божиница / Гроздовец”,     землище на  с.Крупник, общ. Симитли / съседен на Вашия имот № 038064 с НТП- нива /. Възложител: Таня и Мирослав Боеви

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.

 

 Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/