Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До           

Собствениците            

на  УПИ VII,   УПИ IX-919,   

УПИ X-923  от кв.5,

с.Крупник

Уведомявам ви, че е изработен  ПУП – план за застрояване и отреждане за “производствена и складова дейност“  в УПИ  VIII планосн.№ 918,921,922 в кв.5 по плана на с.Крупник.    Възложител: „ЧИКАЛОВ“ ЕООД  В 14 дневен срок от известието можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация- гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.


Кмет:...................................                                     

/Апостол Апостолов/