Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 
Глава първаЧл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, получавани от гражданите, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Симитли.Чл. 2. Тази Наредба има за цел предлагане на достъпни и качествени услуги на гражданите на общината чрез:1. Осигуряване самофинансиране на общинските услуги, предоставяни на конкретни получатели;2. Стимулиране ефективното разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;3. Насърчаване частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги, без да се поставя в неравностойно положение.Чл. 3. (1) На територията на община Симитли  се събират следните местни такси:1. за битови отпадъци;2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги; 4. за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата; 5. за технически услуги;6. за административни услуги;7. за откупуване на гробни места;9. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие; 10. за притежаване на куче.11. други местни такси, определени със закон; (2) На територията на общината се събират приходи от услуги, извън регламентираните с чл. 6 ал.(2) по ЗМДТ, по цени определени с Тарифата/ Приложение №1/ към тази Наредба.(3)  Не се определят и събират цени на услуги за общинските услуги за всеобщо ползване .
Глава втора
РАЗДЕЛ   ІОпределяне и събиране на размера на общинските такси и услугиЧл. 4. (1) Размерът на местните такси и цените на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които има друг ред в ЗМДТ.Чл. 5. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.4. за услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.Чл. 6. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват:1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);2. Материални, режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми);3. Разходи за управление и контрол;4. Инвестиционни разходи.(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и други актове по неговото прилагане.Чл. 7. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. (2) В случаите когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските  приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на държавните приходи (споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет).Чл. 8.(1) Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за ползвания период.(2) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на граждани и фирми,които няма да се ползват през цялата година и собствениците, респективно ползвателите с учредено вещно право на ползване, са подали декларация по образец /Приложение №2 /(3) Декларацията се подава в срок от 1 ноември до 31 декември от собствениците /ползвателите с учредено вещно право на ползване/ (4) В декларацията задължените лица дават изрично съгласие за извършване на проверки от общинската администрация и декларират,че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.(5) В течение на годината,обстоятелства,посочени в декларацията се доказват при необходимост и чрез информация за ползвани през текущата година услуги от „ВиК” ЕООД,”ЧЕЗ –Благоевград” АД и други .(6) При констатирано ползване на недвижимия имот таксата се събира в пълен размер.(7) В случаите по ал.2и ал.3 се заплаща такса за услугите по обезвреждане на битовите отпадъци в депа и / или други съоръжения и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.(8) При промяна на декларираните обстоятелства собствениците респ. ползвателите с учредено право на ползване, в седем дневен срок от настъпването и уведомяват общинска администрация.Чл.9(1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината. (2) Приходите от местните такси и цени на услуги постъпват в бюджета на общината.Чл.10Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по тази наредба се извършват по реда на чл.4, ал.1-5 от Закона за местните данъци и такси.Чл.11В случаите, когато предоставянето на услуги се извършва и от други субекти при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.
Чл.12(1) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.(2) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.


РАЗДЕЛ ІІПромяна на размера на местните такси и цените на услугите Чл.13 Промяна на размера на местните такси и цените на услугите се извършва по реда на тяхното приемане. Новите такси влизат в сила от първо число на месеца, следващ решението на общинския съвет.Чл.14 Общинската администрация подържа данни за :1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;2. ползвателите на предоставената услуга;3. изключенията от общата политика;4. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

Глава третаМЕСТНИ ТАКСИРаздел ІТакса за битови отпадъциЧл.15 Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга по отделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.Чл.16 Таксата се заплаща от:1. собственика на имота;2. при учредено вещно право на ползване - от ползвателя;3. при предоставяне на особено право на ползване – концесия – от концесионера.Чл.17(1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;(2) Базата за определяне размера на таксата е както следва:1. за жилищни имоти на граждани и фирми – данъчната оценка, изчислена съгласно Приложение №2 от ЗМДТ;                           2. Отчетна стойност на недвижимите имоти, съгласно Закона за счетоводството - за юридическите лица.(3) В случай, че не са възникнали обстоятелства, налагащи промяна на размера на промила, остава в сила одобрената такса, за което общинска администрация уведомява писмено Данъчно подразделение към Териториална данъчна дирекция.Чл.18 Таксата за битови отпадъци се събира от общинска администрация.Чл.19 (1) Таксата се плаща еднократно или на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.(2)  За предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.Чл.20(1) За новопридобити имоти таксата се събира от началото на следващия месец.(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването й.Чл.21 Не се събират такси за:1.Сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация в срок по образец от собственика или ползвателя в общината по местонахождението на имота;2.Поддържане чистотота на териториите за обществено ползване- когато услугата не се предоставя от общината.3.Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоражения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.Чл.22(1)Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени. (2)Освобождаването по предходното изречение е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност”.Раздел ІІТакса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платнаЧл.23(1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.(3) Зоните по ал. 1 се определят от общинския съвет.(4) Таксите се определят за ползване на квадратен метър площ за ден и/или на месец.(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.(6) Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.(7) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от пет дни преди започване на месеца.Чл.24 Събраните такси по този раздел се внасят изцяло в приход на местния бюджет.Раздел IІІТакси за детски ясли, детски кухни, детски градини и заведения за социални услуги и млечна кухня.Чл.25(1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците пропорционална такса в зависимост от броя на дните в които е ползвано детското заведение в размера, определен с Тарифа/Приложение №1/ към тази Наредба.Чл.26 Не се заплаща такса за:1. Децата , чийто родител е със 70% и над 70% намалена работоспособност, децата на неизвестни родители, децата на загинали родители при производствени аварии, природни бедствия, деца на загинали при изпълнение на служебен дълг и децата на починали родители.2. Децата с увреждания или с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от Министъра на здравеопазването и децата със специални образователни потребности.3. Трето и следващи деца на многодетни родители, когато всички деца на семейството посещават едновременно и редовно детски заведения на територията на общината.Чл.27 Намален размер на таксата се заплаща:1.За деца полусираци се заплаща такса с 50% намаление.2. Когато две деца от едно семейство посещават едновременно и редовно едно или различни детски заведения на територията на общината,таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление.3. При ползване на преференциите по чл.27 и  чл.28 родителите/настойниците/ подават молба- декларация до директора на детското заведение, придружена с необходимите документи .Когато в детското заведение са приети близнаци, поредността им се определя с копие от акта за раждане.4. Освобождаването от такса или заплащането  й в намален размер става в началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите. Приложените документи трябва да са издадени в едномесечен срок преди подаване на документите.Чл.28 За ползване на детски кухни се събира дневна такса в размер определен с Тарифа/Приложение №1/ към тази Наредба.Таксата се заплаща предварително- седмично, преди ползване на услугата.Чл.29 За ползване на "Млечна кухня" се събира дневна такса в размер определен с Тарифа/Приложение №1/ към тази Наредба. Таксата се заплаща предварително - седмично, преди ползване на услугата. Чл.30(1) Лицата, ползващи социални услуги, заплащат месечна такса в размера, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, определен от Министерството на труда и социалната политика.(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, транспортни разходи, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на приходите от спонсорство и донорски програми, благотворителни български и чужди организации, даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.
Чл.31 (1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно облекло, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, с изключение на приходите от спонсорство и донорски програми, благотворителни български и чужди организации, на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.(3) Размерът на издръжката на социалния патронаж се одобрява от ОбС- Симитли за всяка година с приемането на бюджета на общината. (4) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.Чл.32 Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 20 число на месеца за който се дължат.Раздел IV Такси за технически услугиЧл.33 Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извън селищните територии.Чл.34 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.Чл.35 Размерът на таксите за технически услуги се определя с Тарифа/Приложение 1/ към тази Наредба.Чл.36 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст.
Чл.37 Не се заплаща такса за технически услуги при:1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.
Чл.38 Технически услуги:1. Издаване на скица за недвижим имот;2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване;3. Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца;4. 5. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство;6. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях;7. Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и др.;8. Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях.9. Други такси определени със закон.
Чл.39(1) Срокът за извършване на технически услуги е 30 дни, с изключение издаване на скица (виза), съгласно чл.140 ал.(1) от ЗУТ, който е 14 дни от постъпване на заявлението.(2) За извършване на експресна услуга - издаване на скица (виза), при осигурен пълен комплект документи, услугата се извършва до три работни дни, следващи деня на постъпилото искане. Таксата се заплаща с 20% увеличение от размера на таксата, определена с тарифа/Приложение №1/ 
Раздел VТакси за административни услугиЧл.41 За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат таксите, определени с Тарифа/Приложение 1/ към тази Наредба.Чл.42(1) Платени услуги по гражданското състояние 1. Издаване на удостоверение за наследници;2. Издаване на удостоверение за идентичност на имена;3. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт;4. Издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт;5. Издаване на удостоверение за семейно положение;6. Издаване на удостоверение за родствени връзки;7. Адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес.8. Заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България;9. Заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност;10. Легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;11. Преписи от документи.12. Всички други видове удостоверения по искане на граждани;13. И всички други удостоверения по ЗГР. (2) Не подлежат на таксуване следните услуги:1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него;4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;6. поддържане на регистъра на населението;7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.9. И всички други удостоверения по ЗГР.Чл.43 По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер, определен с Тарифата/Приложение №1/. Чл.44 За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса определена с Тарифата по тази Наредба/Приложение №1/.Чл.45(1) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се заплаща такса.
Чл.46 (1) Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.(2) Административните разходи по ал. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.

Раздел VI ДървесинаЧл.47(1) За сеч, измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране и за издаване на удостоверение за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд се събират такси определени с Тарифа/Приложение №1/ по тази Наредба:1.за издаване позволително за сеч – лв./брой2. за измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране - лв./куб.м.3. за издаване на удостоверение за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд - лв./брой.РАЗДЕЛ VII Такса за притежаване на куче.Чл.48(1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.Чл.49 (1) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.Чл.50(1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.РАЗДЕЛ VIIIЦени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица.Чл.51 За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с Тарифа/Приложение №1/ към тази Наредба.Чл.52(1) Цените на услугите се формират на основата на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:а) преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;в) разходи за управление и контрол;г) разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.
РАЗДЕЛ IX Срокове
Чл.53(1) Услугите, предоставяни от общината са обикновени, бързи и експресни  и сроковете за извършване на услугите са до 30 календарни дни.(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.(3) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.Чл.54 При неспазване на сроковете по чл. 56, ал. (1), поради липса на обективни обстоятелства, размерът на цената на услугата се намалява до 30 на сто от пълния й размер. Чл.55 Общинският съвет определя цената на услугите с Тарифа/Приложение №1/ към Наредбата.РАЗДЕЛ XАдминистративно наказателни разпоредбиЧл.56 За всички административни нарушения,процедурата по установяването им и процедурата по налагане на административно наказание се прилагат нормите  на ЗМДТ.


Приложение №1 
ТАРИФАкъм Наредбата за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги  РАЗДЕЛ ІТакса “Битови отпадъци” за населените места на Община Симитли както следва:За граждани от 4,6 до 7,2 промила в/у данъчната оценка на недвижимите имоти по Приложение № 2 към ЗМДТ.1. гр.Симитли-5,4 промила от които:- 1,4 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци- 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци- 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места2. с.Крупник-6,2 промила от които:- 2,2 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци- 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци- 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места3. с.Черниче-6,2 промила от които:- 2,2 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци- 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци- 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места4. с.Железница, с.Полена, с.Полето, с.Брежани - 7,2 промила от които:- 3,2 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци- 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци- 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места5. с.Долно Осеново -5,6 промила от които:- 2,0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци- 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци- 1,6 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места 6. с.Градево-4,6 промила от които:- 2,0 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци- 2,0 промила за ползване на депо за битови отпадъци- 0,6 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места7. с.Ракитна, с.Мечкул, с.Сенокос, с.Сухострел, с.Докатичево, с.Тросково, с. Брестово, с.Сушица и с.Горно Осеново- 4  промила от които:- 2,0 промила за ползване и поддръжка на депо за битови отпадъци- 2,0 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места, в които се извършва услугата8. За имоти на граждани, които не са застроени , но се намират в регулация 4 промила върху данъчната оценка на земята. 9. За имоти на граждани в райони, в които не се извършва услугата сметосъбиране и сметоизвозване и за имоти, които няма да се ползват през годината да се събира такса само за депо и чистота – промила за съответното населено място.За фирми и други юридически лица-24 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно Приложение 2 от ЗМДТ,от които:- 10 промила за сметосъбиране и сметоизвозване- 8 промила за ползване на депо за битови отпадъци- 6 промила за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, когато се предоставя услугата10. За производствени фирми и предприятия – 32 промила върху по-високата м/у отчетната стойност и данъчната оценка на недвижимите имоти от които :- 16 промила за сметосъбиране и сметоизвозване- 10 промила за ползване на депо за битови отпадъци- 6 промила за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места/когато услугата се предоставя/.За фирми и други юридически лица , притежаващи и стопанисващи имоти в полупланински и високопланински райони, където не се извършва услугата сметосъбиране и сметоизвозване – 14 промила от по- високата между отчетната им стойност и данъчната оценка от които:- 8 промила за ползване на депо за битови отпадъци- 6 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места /когато се предоставя услугата/ 11.За производствени фирми и предприятия  - 16‰, в/у по-високата между отчетната  стойност и данъчната оценка на имоти, които се водят като дълготрайни активи по Закона за счетоводството от които :- сметосъбиране и сметоизвозване – 8‰- за ползване и поддръжка на депо за битови отпадъци – 5 ‰- за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места - 3‰,  /когато услугата се предоставя/.12.За фирми предприятия и др. юридически лица, притежаващи, стопанисващи имоти в полу и високопланински райони, където не се извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, ще се събира за ползване на депо за битови отпадъци и /или за подържането на чистотата на териториите за обществено ползване.- 7‰-за ползване на депо за битови отпадъци – 4‰-за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места - 3‰ /когато  се предоставя съответната услуга/
РАЗДЕЛ II Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна.
1.За ползуване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, се събира такса на квадратен метър, както следва:1.1. първа зона – 1.10 лв. на ден3.00 лв. на месец1.2. втора зона – 0,80 лв. на ден2.00 лв. на месец1.3. трета зона – 0.60 лв. на ден1.00 лв. на месец.1.4.При целогодишно използуване на общински терен, ползвателите заплащат месечна такса, формирана на основата на базисните наемни цени, определени с решение на ОбС – гр. Симитли.2. За ползване на места,върху които са организирани панаири, събори и празници се събира такса на квадратен метър на ден в размер на 2 лв. 3. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, люлки, циркови представления и други, се събира такса на квадратен метър на ден в размер на 0,40 лв.
РАЗДЕЛ ІІІТакси за детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери, общежития и заведения за социални услуги и млечна кухня”.
1. За ползване на детски ясли или детски градини, родителите или настойниците заплащат месечна такса в размер на 2.30лв. за всеки ден, в който детето посещава детското заведение”.2. Всяко лице, ползващо услугите в системата”Домашен социален патронаж”, заплаща месечната такса както следва:2.1. За дете с увреждане родителят /настойник/ да заплаща месечна такса за социална услуга в размер на 25.00 лева.2.2. Лица, чийто доходи са до 150 лева, заплащат месечна такса за социалната услуга в размер 30.00 лева2.3. Ветерани и военноинвалиди заплащат месечна такса за социалната услуга в размер на 30.00 лв.2.4. Лица в пенсионна възраст с доход над минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст до 350.00 лева, заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 55.00 лева2.5. Лица в пенсионна възраст с доход от 351.00 лева до 550.00 лева заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 65.00 лева2.6. Лица в пенсионна възраст с доход над 551.00 лева, заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 80.00 лева.2.7.“Почистване в дома” - услуга регламентирана в момента на сключване на договора за ползване на Домашен социален патронаж, като потребителя заплаща месечна такса в размер на 20.00 лева.
3. За ползване на " Млечна кухня" се събира дневна такса в размер на 1,60 лева. Таксата се заплаща предварително - седмична, преди ползване на услугата.

РАЗДЕЛ IV Такси за технически услуги.1.За издаване на скица за недвижим имот – 10.00 лв.2.За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване/виза/ - 20.00 лв.3.За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца – 5.00 лв.4.За издаване на удостоверение по молба-декларация за обстоятелствена проверка – 40.00 лв. за физически лица и 100 лв. за фирми.5.За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях – 15 лв.6.За одобряване на проекти за строежи както следва:- за обекти I-ва категория – 2 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 100 лв. - за обекти II-ра и III-та категория – 0.90 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 90 лв.- за обекти IV-та и V-та категория – 0.60 лв. / кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 60 лв.- за линейни обекти – 0.30 лв/лин.м, но не по-малко от 50 лв.7.За предоставяне на формуляри от молби, заявления и други по образец – 0.50 лв. на лист.8.За издаване на разрешения за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях – 100.00 лв. за физически лица и 150,00 лв. за фирми.9.За издаване на разрешение за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейностно по чл. 56 от ЗУТ – 70 лв.10.За издаване на разрешение за поставяне на рекламни, информационни монументални-декоративни елементи по чл. 57 от ЗУТ – 100 лв.11.За издаване на разрешение за прекопаване на улици – 5 лв. Разрешение за прекопаване се издава след депозит за възстановяване  - 80.00 лв. на кв. м. за пътно платно и 40.00 лв. на кв. м. тротоар.12.За презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило правното си действие – 50 на сто от  таксата за издаването на същото.13.За издаване на становище – 10.00 лв.14.За издаване на удостоверение за ползване на строежите по предназначение – 100 лв.15.За одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за стоеж – 30 на сто увеличение спряно дължимата такса.16.За пропуски на моторни превозни средства, зареждащи централна градска част, забранена за движение по ЗДП 100.00 лв. за година.17.За местодомуване на моторни превозни средства по улиците и тротоарите в населените места в Общината:17.1. леки автомобили – 20.00 лв. месечно.17.2. товарни автомобили (до 5 тона) – 30.00  лв.месечно.17.3. товарни автомобили (над 5 тона) – 60.00  лв.месечно.18.Удостоверение за търпимост -50.00 лв.19.Удостоверение за идентичност – 5.00лева20. Издаване на служебна бележка – 5.00 лв.21.За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца – 5.00 лв.22.Такса за складиране на строителни материали на тротоар и улично платно -2.00 лв. на кв. м. на месец.23.Одобряване на ПУП :- в регулационни граници – 50.00 лв.; - извън регулационни граници – 100.00 лв.


РАЗДЕЛ VII Такси за административни услуги
1.За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:1.1. За издаване на удостоверение за наследници” експресна  /срок 1 ден/ - 7 лв.бърза /срок 3 дни/ - 6 лв.обикновена /срок 7 дни, когато за издаване на удостоверението не е необходима информация от друга община и 30 дни, когато е необходима информация от друга община/ - 5 лв.1.2 „За издаване на удостоверение за идентичност лице с различни имена” Експресна – 7лв.Бърза – 6 лв.Обикновена - 5 лв.1.3. Точка 1.3 „ За издаване на удостоверение , че не е съставен акт за раждане или смърт” Експресна – 7 лв.Бърза – 6 лв.Обикновена – 5 лв.1.4. „За издаване на дубликати на удостоверение за раждане, както и за повторно на препис-извлечение от акт за смърт”Експресна – 5 лв.Бърза – 4 лв.Обикновена – 3 лв.1.5. „За издаване на удостоверение за Българско гражданство” Такса – 5 лв. /справката се изпълнява за 1 ден/
1.6. „За издаване на удостоверение за семейно положение” Експресна – 7лв.Бърза – 6 лв.Обикновена – 5 лв.
1.7. „За издаване на удостоверение за родствени връзки” Експресна – 7 лв.Бърза – 6 лв.Обикновена – 5 лв.
1.8. „За издаване на удостоверение за постоянен/настоящ/ адрес”Експресна – 6 лв.Бърза – 5 лв.Обикновена – 4 лв.
1.9.За заверка на покана – декларация за посещение на чужденец в Република България – 20 лв.
1.10. За заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са с българско потекло – 5.00 лв.
1.11.„ За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина „Â Такси – 10 лв. /изпълнява се за срок от 1 ден/
1.12.За всички други служебни бележки по искане на граждани – 3.00 лв.
1.13.За преписи от документи – по 0.60 лв. на страница.
1.14. „За придобиване на ЕГН, заявяване на постоянен и настоящ адрес в община за чужденци, придобили българско гражданство с Указ на Президента на Р.България” се заплаща такса в рамер на 30 лв.”1.15. Придобиване на постоянен адрес- 10.00лв.1.16 За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Експресна – 7лв.Бърза – 6 лв.Обикновена - 5 лв.1.17. За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзкиЕкспресна – 7лв.Бърза – 6 лв.Обикновена - 5 лв.1.18. За издаване на удостоверение за родените от майката деца Експресна – 7лв.Бърза – 6 лв.Обикновена - 5 лв.1.19. За издаване на удостоверение за правно ограничение Експресна – 7лв.Бърза – 6 лв.Обикновена - 5 лв.1.20. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населениетоЕкспресна – 5в.Бърза – 4 лв.1.21. За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Бърза – 10 лв.Обикновена - 7 лв.1.22. За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република БългарияБърза – 10 лв.Обикновена - 7 лв.1.23. За издаване на удостоверение за промени на постоянен/ настоящ адрес Експресна – 5лв.Бърза – 4 лв.
2. Издаване на разрешителни за добиване на дървен и материал по чл. 32 от ЗОСИ -5.00лв.3. Издаване на служебна бележка от контингента за местно население – 2.00 лв.4. Презаверяване на разрешителни за добиване на дървен и материал по чл. 32 от ЗОСИ -2.00лв5. Нотариална заверка на документи - 3.00 лв. за първа страница и за всяка следваща по 1.00 лв.6. Удостоверение за настойничество и попечителство - 3.00 лв.7. За повторно или следващо разглеждане на жалба - 20.00 лв.8. Издаване на удостоверение за регистрация на пчелина и пчелно семейство – 2.00 лв9. Издаване на удостоверение за регистрация на тютюнопроизводител и получена квота – 2.00 лв10. Такса за притежаване на куче – 15.00 лв.10.1 Такса за повторно издаване на талон и /или обозначителен знак за куче – 5.00лв.11. Копирни услуги -0.10 лв./стр.А 4 формат/
РАЗДЕЛ VIII Такси за данъчни услуги.
1.Удостоверение за данъчна оценка – 10 лв.2.Удостоверение за декларирани данни – 5 лв.3.Удостоверение – дубликат (приходни квитанции) – 5.00 лв.4.Удостоверение за платен данък върху наследствата – 5.00 лв.5.Копие на данъчна декларация – 10.00 лв.6. Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения – 10.00 лв.РАЗДЕЛ IXДЪРВЕСИНА3. За сеч, измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране и за издаване на удостоверение  за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд се събират такси, както следва:3.1. За издаване позволително за сеч - се заплаща цена в размер на 5лв./брой.3.2.За измерване, кубиране и маркиране на дървесината добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране:№ 1 Маркиране и сортиментиране дървесина на коренА. Едра дървесина 1.00 лв. за куб.м. Б. Средна дървесина 1.20 за куб.мВ. Дребна дървесина 1.40 за куб.м. Г. Дърва за огрев 1.50 лв. за куб.мД. Вършина 0.30 лв. за куб.м
№ 2 Измерване и кубиране в лежащо състояние А. Едра дървесина 0.50 лв. за куб.м. Б. Средна дървесина  0.60 лв. за куб.мВ. Дребна дървесина 0.70 лв. за куб.м. Г. Дърва за огрев 0.50 лв. за куб.мД. Вършина 0.30 лв. за куб.м
№ 3  За маркиране на дървесина в лежащо състояние А. Едра дървесина 0.40 лв. за куб.м.Б. Средна дървесина  0.50 лв. за куб.мВ. Дребна дървесина  0.60 лв. за куб.м. Г. Дърва за огрев  0.50 лв. за куб.мД. Вършина 0.30 лв. за куб.м
№4 Измерване и кубиране на дървесинаА. Едра дървесина 1.90 лв. за куб.м. Б. Средна дървесина  2.30 лв. за куб.мВ. Дребна дървесина  2.70лв. за куб.м. Г. Дърва за огрев  2.50 лв. за куб.мД. Вършина 0.30 лв. за куб.м3.3.Издаване на удостоверение за транспортиране – 5.00лв./брой.
РАЗДЕЛ X ДРУГИ ТАКСИ.
1. Разрешително за амбулантна търговия - 20.00 лв.2. Разрешително за удължено работно време на търговски обекти - 100.00 лв.


Приложение №2Вх. №.....................................                                     ДО КМЕТАДата.......................................                                     ОБЩИНА СИМИТЛИ ДИРЕКЦИЯ МПОС ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 1 ОТ ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
1. от............................................................................................................................................... (собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес ....................................................................................................................................................... (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието) 2. от.............................................................................................................................................. (собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес ....................................................................................................................................................... (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието) 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Подпис на декларатора/ите:1.............................................2.............................................
Уважаеми господин/ госпожо ..............................., 
Декларирам/е в качеството си на задължено/и  лице/а за такса за битови отпадъци, че недвижим имот с партиден №.................................................................................................., (№ под който имота е заведен в съответната община) представляващ ......................................................, с адрес ........................................................... (вид на имота) (гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.) ...........................................................................................................................................................няма да се ползва през цялата.................година.

Дата:............................. Подпис на декларатора/ите:1.............................................2............................................

ДО                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ


МОТИВИ

От Владимир Димитров Христов  - Председател Общински съвет Симитли

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През последните години българското законодателство свързано с местните такси претърпя многобройни и значителни изменения.  Окръжна прокуратура – Благоевград в изпълнение на ролята си на надзор за законност извърши проучване на подзаконовите нормативни актове на територията на Благоевградска област. На база на нейни констатации за несъответствие на отделни норми на Тарифата към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Симитли, бяха изготвени и внесени протести до Административен съд – Благоевград. Основните цели, които се поставят с проекта за изменение и допълнение на Наредбата е хармонизиране на тези текстове с Закона за местните данъци и такси. С оглед гореизложеното и на основание чл.28 ал.1 от Закона за нормативните актове внасям за разглеждане настоящия Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на община Симитли, неразделна част от настоящия доклад при спазване на процедурата по ЗНА.