Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

Община Симитли на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – Парцеларен план за обект:“Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2  участък „Крупник - Кресна“ -  ляво платно от км 376+000 до км.397+000 и обходен път на град  Кресна -  част от дясно платно от км.396+137 по километража на първокласен път I -1 ( Е 79 ) до км.397+000 по километража на  АМ „Струма“ Лот 3.3 в землищата  на с.Мечкул, с.Ракитна, с.Полето, с.Брежани и гр.Симитли, Община Симитли. Проектът е изложен в общ.Симитли.

В едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Симитли.