Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

Собствениците 

на  УПИ II,   УПИ IV, ПИ 029138, м.”Мадана”,

от земл. на с.Градево 

Уведомявам ви, че е одобрен ПУП – план за застрояване и отреждане за “Здравеопазване и социални грижи“ в УПИ  I, м.”Мадана”, от землището на с.Градево, общ.Симитли със заповед № 645 / 04.12.2018 г. на Кмета на общ.Симитли и издадено разрешение за строеж с № 57 / 04.12.2018 г.    Възложител: ЕТ „ТРЕЙД – Маргарита Попиванова“  

В 14 дневен срок от известието можете да се запознаете със съдържанието на заповедта и разрешението за строеж и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация- гр.Симитли, дирекция СУСКЕ.

Кмет:...................................                                     

/Апостол Апостолов/