Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Агенция „Пътна инфраструктура“ със седалище: гр. София 1606, бул. „Македония № 3


СЪОБЩАВА


За следното инвестиционно предложение:
Идеен проект за „Рехабилитация на Път 1-1 „София - Кулата“ в участъка от км 378+318 (по километража на първокласен път I-1/E79) = км 376+000 (по километража на АМ „Струма“ Лот ЗЛ) до км 396+137 (по километража на първокласен път I-1/E79), като част от дясно платно на АМ „Струма“
Лот 3.2““
За инвестиционно предложение „Строителство на АМ „Струма“ (Долна Диканя-Кулата)“ е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), чрез която е извършена и процедура по оценка на съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000. Постановено е Решение по ОВОС № 1-1/2008 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.
За инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на АМ „Струма““ е проведена процедура по ОВОС с ОС, като е постановено Решение № 3-3/2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение по Източен вариант ПОЛО.
Предвид предстоящата реализация на АМ „Струма“ в участъка на Лот 3.2 „Крупник - Кресна“ и постановеното Решение по ОВОС № 3-3/2017г., Агенция „Пътна инфраструктура“ планира извършването на рехабилитация на път 1-1 (Е79), участък от км 378+318 до км 396+137, явяващ се част от дясното платно на АМ „Струма“.
С рехабилитацията на път 1-1 се цели възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.
Повече подробности за предвижданията на инвестиционното предложение са представени в уведомлението на Агенция „Пътна инфраструктура“, което е достъпно на официалната й интернет страница:
www.api.bg►раздел „Нормативна база“ ►подраздел „Документи”.
Съгласно Наредбата за ОВОС уведомлението е достъпно на хартиен носител в кметство - с. Крупник, кметство - е. Полето, община Симитли, кметство - с. Горна Брезница и община Кресна.
Писмени становища могат да се представят в Агенция „Пътна
инфраструктура“ на адрес: гр. София, бул. „Македония” № 3.
Телефон за контакти: 02 / 952 1993; 02 / 9173 295