Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околията среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г.от

От „БТК” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София 1784, община Столична, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115и, вписано в Търговският регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, представлявано от Атанас Илиев Добрев

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение заПриемо-предавателна станция за глас и/или данни № SO 1702 с честотен обхват900-2100 MHz на „БТК” ЕАД разположена в землището на село Брежани, община Симитли, област Благоевград, в имот № 000247Лице за контакти/име, телефон/:

Лице за контакти: Веселин Георгиев - 0885 022 201

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - Благоевград ул. "Свобода" №1, ет. 1, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Приложение:1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС