Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


До

Общински съвет

гр.Симитли


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е : 


Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква А.Землище на град Симитли се добавя:9. Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №920 (деветстотин и двадесети), целият имот с площ от 304,50 кв.м. (триста и четири квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра) по кадастралния план на кв.”Ораново” на гр.Симитли одобрен със Заповед №779/11.09.2001г. на кмета на община Симитли, Заповед за допълване №453/03.09.2018г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток - НУПИ с пл.сн. № 833; запад – улица; север – улица; юг – улица по кадастралиян план на кв.”Ораново” на гр.Симитли.10. Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №1564 (хиляда петстотин шестдесет и четвърти), целият имот с площ от 143 кв.м. (сто четиридесет и три квадратни метра) по регулационния и кадастрален план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г., изменен със Заповед №182/16.04.2018г. на кмета на община Симитли, отреден „за временен търговски обект”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток - улица; запад – пешеходна алея; север – пешеходна алея; юг – пешеходна алея регулационния и кадастрален план на гр.Симитли.11. Урегулиран поземлен имот XVІІІ (осемнадесети), находящ се в кв. 90 (деветдесети), целият имот с площ от 488 кв.м. (четиристотин осимдесет и осем квадратни метра) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987г., на Кмета на Община Симитли,  с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – УПИ X и УПИ ІX; Югоизток –УПИ XVІІ; Югозапад –улица; Северозапад - УПИ XІX, кв. 90 (деветдесети), по регулационния план на гр.Симитли.
II. В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ се добавя:4. Урегулиран поземлен имот XІ (единадесети), пл. сн. №№№ 1433,1533,1534 (хиляда четиристотин тридесет и трети, хиляда петстотин тридесет и трети и хиляда петстотин тридесет и четвърти), находящ се в кв. 72а (седемдесет и втори „а”), целият имот  с площ от 410,10 кв.м. (четиристотин и десет квадратни метра и десет квадратни сантиметра) по регулационния план по съвместния регулационен и кадастрален план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 26/13.02.2002г. и допълнен със Заповед №68/14.02.2018г на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи наимота: Изток – УПИ ІІ – озел.кв.40; запад – улица; Юг  – УПИ XІІ, пл. сн. № 1532, кв.72а; Север – улица, по регулационния и кадастрален план на гр. Симитли.
III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:А. Землище с. Долно Осеново, се добавя:16. Поземлен имот № 029105 (нула две девет едно нула пет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Шиндаков рид”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 92.446 дка. (деветдесет и два декара четиристотин четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 029104 – нива на община Симитли; имот № 029061 – пасище, мера на община Симитли; имот имот № 000090 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 029060 – пасище, мера на община Симитли; № 000090 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС – гр. Симитли” ДП; имот № 029020 – нива на насл.на Трайко Велев Ганев; имот № 029019 – нива на Васил Велев Ганев; № 000087 – дървопроизв. пл. на “ИАГ-ДГС – гр. Симитли” ДП.17. Поземлен имот № 036001 (нула три шест нула нула едно), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Големиновец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 73.107 дка. (седемдесет и три декара и сто и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000162 – Дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли“ ДП; имот № 000160 – Полски път на община Симитли-ПП; имот № 000163 – Дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли“ДП; имот № 036004 – ливада на насл. на Методи Костадинов Христов; Имот № 036003 – ливада на насл. на Костадин Христов Мицов; имот № 036002 – ливада на насл. на Костадин Христов Мицов; имот № 000163 – Дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли“ДП;  имот № 000160 – Полски път на Община Симитли-ПП; имот № 036006 – пасище, мера на Борис Александров Николов; имот № 000160 – Полски път на Община Симитли-ПП; имот №000161 – Полски път на Община Симитли-ПП; имот № 036010 – Нива на насл. на Спас Христов Ангелов; имот 000161 – Полски път на Община Симитли-ПП; имот № 036011 – Изостав. тр. нас. на Община Симитли; имот № 000161 – Полски път на Община Симитли-ПП; имот № 036008 – нива на Юлиян Александров Каменов и др.; имот № 036007 – нива на насл. на Никола Зашев; имот № 036008 – нива на Юлиян Александров Каменов и др.; имот № 036009 – нива на Дзанун Ибраимов Караабов; имот № 000161 – Полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000160 – Полски път на Община Симитли-ПП.
IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:Б. Землище с. Градево, се добавя:3. Поземлен имот № 064008 (нула шест четири нула нула осем), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Бела поляна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 1.069 дка. (един декар и шестдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот 000282 – вътрешна река на Държавата –МОСВ; имот № 064010 – ливада на Венчо Страхилов Сръндачки; имот № 064009 – ливада на Стойчо Тодоров Спасов; имот № 000186 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 064005 – др.селищна тер. на Христо Славев Тупаров и др..
V. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:В. Землище с. Полето, се добавя:6. Поземлен имот № 049028 (нула четири девет нула две осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността „Старото игрище”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.113 дка. (сто тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 049030 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 049025 – нива на Радоица Николов Таралков; имот № 049029 – нива на община Симитли; имот № 000066 – полски път на община Симитли-ПП.
VI. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 1 900лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 9 989 лв.

VII. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 720 лева.

 

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,