Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Общинска администрация гр.Симитли

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО РАЗЛОГ И БАНСКО

Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:

Дата

Час

Кметство/ Община

Място

16.11.2018г. 

10.30 

Община Симитли

Заседателна зала на общинска Симитли,

ул. „Христо Ботев“ № 27

Кметство с. Градево

Кметство с. Крупник

16.11.2018г.

13.00

Кметство с. Полето

Сградата на читалището на кметство с. Полето

Кметство с. Брежани

Кметство с. Ракитна

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в Министерство на околната среда и водите, в сградата на Община Симитли, дирекция „СУСК и Е“, кметства с. Полето, с.Крупник, с. Градево, с. Брежани, с. Ракитна, както и в сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/konsultacii-s-obstestvenostta-na-doklada-za-ocenka-stepenta-na-vuzdejstvie-dosv/na-osnovanie-chl-16-al-2-ot-naredba-za-ovos/

Писмени становища могат да се предоставят на обявените по-горе места, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и в сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров” 66, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:

Каролина Ненова, тел. 02/9396689; факс: 02/9250063; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it