Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Венетка Спасова Пенчева

гр.София, р-н Люлин

ж.к. Люлин №432, вх.а, ет.13, ап.76

До

Веселка Димитрова Апостолова

гр.Сандански

ул.“Серес“ №5

До

Цветанка Димитрова Терзийска

с.Широка Лъка, общ.Самоков, обл.София

ул.“20-та“ №10

До

Илиана Димитрова Бачева

гр.Симитли

ул.“Христо Смирненски“ №8

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №459/05.09.2018г. на Кмета на община Симитли за одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - РУП и ПУП ПРЗ за УПИ ІV, пл.сн. 127, кв. 24 по плана на, гр. Симитли .

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящето писмо Заповедта подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр.Симитли, до Административен съд Благоевград.  

Приложение:

1.Копие от Заповед №459/05.09.2018г.

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/