Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

До „ИНЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

с управител Венелина Стоянова Георгиева

ул.”Г.Димитров” № 44

гр. Симитли

 

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед № 466 / 11.09.18г. за одобряване на ПУП – ПЗ - план  за застрояване и РУП – работен устройствен план за               УПИ VIII – 1437, кв.17, гр.Симитли.

Планът  за застрояване и РУП са част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, въз основа на който е издадено разрешение за строеж № 45 / 11.09.18г. за обект “ Автосервиз“ – I етап.   с възложител: Крум Ташев.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

Кмет:...................................                                                                            /Апостол Апостолов/