Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Парцеларен план за “Оптична кабелна линия до базова станция № 2036 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в землището на с.Крупник, общ. Симитли

Парцеларен план за “Оптична кабелна линия до базова станция № 2036 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в землището на с.Крупник, общ. Симитли

Община Симитли на основание чл.128, ал.1 и  ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план –  парцеларен план за  “Оптична кабелна линия до базова станция № 2036 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в землището на с.Крупник,    общ. Симитли Дължината на проектната кабелно-оптична мрежа в землището на   с.Крупник обект на този парцеларен план е  391.3 м. Засегнати от  трасето и сервитута са следните имоти:

- имот пл.сн.№ 000404- полски път - собственост на общ.Симитли;

 - имот пл.сн.№ 128040  - полски път - собственост на общ.Симитли; 

- имот пл.сн.№ 128041  - лозе  - § 4 от ЗСПЗЗ -собственост на общ.Симитли.
В едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Симитли.