Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


До

Общински съвет

гр.Симитли


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Юлиан Александров Мишев   

ВрИД Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е : 


Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква А.Землище на град Симитли се добавя:7. Урегулиран поземлен имот III (трети), с планоснимачен №593(петстотин деветдесет и трети), находящ се в кв.29а (двадесет и девети „а”), целият имот с площ от 312 кв.м. (триста и дванадесет квадратни метра)  по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – УПИ IV-593; запад – пешеходна алея; север - улица; юг – УПИ XVII-594 и УПИ XVI-594, кв.29а,  по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г..8. Урегулиран поземлен имот ¬ХХV (двадесет и пети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 272,90 кв.м. (двеста  седемдесет и два кв.м. и деветдесет кв. см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХХІV, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ LХІІІ и УПИ ХХХ, пл. сн. № 1437, кв. 7.
II. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква Г.Землище на с.Крупник, община Симитли се добавя:2. Урегулиран поземлен имот XI (единадесети), находящ се в кв.5 (пети), целият имот с площ от 2 525 кв.м. (две хиляди петстотин двадесет и пет квадратни метра)  по регулационния план на с.Крупник, одобрен със Заповед №513/1973г., изменен със Заповед №13/21.02.1995г. на кмета на община Симитли,  с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Изток – улица; запад – улица и УПИ XV ; север - УПИ XII; юг – улица, кв.5,  по регулационния план на с.Крупник.
III.  Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 27 840 лв.

IV. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.

 

 

С уважение,

Юлиан Мишев

ВрИД Кмет на Община Симитли,съгласно Заповед №1047/12.11.2015г.