Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ(2018 г. – 2020 г.)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ(2018 г. – 2020 г.)

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ(2018 г. – 2020 г.)

 


I. О БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящият план за действие за общинските концесии в Община Симитли 2018-220 г. се приема на основание чл. 40 от Закона за концесиите (ЗК),  обн. ДВ, бр.96/01.12.2017 г., доп. ДВ, бр. 103/28.12.2017 г., в сила от 02.01.2018 г., Наредба за  изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията,  в сила от 29.05.2018 г., приета с ПМС No83/22.05.2018 г., обн. ДВ бр. 44/29.05.2018 г., и в  съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027).
Политиката за общинските концесии се определя от общинския съвет, който  приема с решение План за действие за общинските концесии на територията на съответната община. Със ЗК е определено, че правомощията на концедент за общинските  концесии се изпълняват от кметовете на общини, но за осигуряване на административен  контрол и гарантиране защитата на обществения интерес е предвидено съответният  общински съвет да одобрява основните актове, свързани с възлагането и изпълнението на  общинските концесии - откриването и прекратяването на процедура, както и изменението  и прекратяването на концесионните договори. Със ЗК на общинските съвети е възложено да одобряват годишни отчети на кметовете на общини относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на концесионните договори за общинските концесии. Общинските съвети определят с решение и кои местни такси, установени със  закон, и цени на услуги се събират и/или постъпват в полза на концесионер на общинска концесия и на съвместна концесия с държавно и общинско участие, както и условията и  реда за събиране на тези такси. Кметовете на общини изпълняват политиката за общински  концесии на територията на съответната община и осъществяват правомощията на концеденти за общинските концесии; правят предложения до Координационния съвет относно Националната стратегия за развитие на концесиите и до общинския съвет за включването, изключването и промяната на проекти за концесии в Плана за действие за  общинските концесии; извършват мониторинг и контрол на сключените от тях  концесионни договори и ежегодно изготвят и внасят за одобрение в общинския съвет  отчети относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на  сключените от тях концесионни договори. Кметовете на общини правят предложения до  Координационния съвет за приемане на насоки за отстраняване на проблеми, свързани с  възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори, и публикуват в Националния концесионен регистър Плана за действие за общинските концесии.Предложението за включване на проекти за концесии в плана за действие следва да съдържат информация за:1. наименование на проекта за концесия;2. описание на проекта за концесия, което съдържа:а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите, включени в Националната стратегия за развитие на концесиите;б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на  Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други  стратегически и програмни документи, когато е приложимо;в) териториален обхват на концесията - място на изпълнение на строителството или услугите, а когато е приложимо - и местонахождението на обекта на концесията;г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е приложимо;д) кръга на потребителите;е) очаквани резултати от изпълнението на проекта;3. прогнозираните данни по чл. 10, ал. 2 от Наредба за изискванията за  определяне на финансово-икономическите елементи на концесията;4. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне на концесионер.Съдържанието на плановете се определя по години и може да се изменя и допълва текущо.II.

ПРОЕКТИ ЗА КОНЦЕСИИ.1. Проекти за концесии за строителство.2. Проекти за концесии за услуги.3. Проекти за концесии за ползване на публична общинска собственост.Подробна информация за общинските концесии се попълва в Пиложение №1, неразделна част към настоящия план за действия.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕОсновните разходи, свързани с откриването на концесии са разходи за:- за издаване на актуални документи за собственост - скици, характеристики  на имоти, актове за общинска собственост при необходимост;- за възлагане изготвянето на технически, финансово - икономически, правен  и други анализи - в зависимост от спецификата на процедурата; -за публикации в ДВ.Размерът на тези разходи е различен и се подхожда конкретно към всеки обект.