Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ


Раздел ІÂ   

Общи разпоредби 


Чл.1 /1/Настоящата наредба регламентира редът и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Симитли. Наредбата не се отнася за кучета на МО ,МВР, Планинска спасителна служба и други организации на бюджетна издръжка, използващи кучета със специално предназначение.Чл.2  /1/  Собствениците на кучета носят гражданска и административно –наказателна отговорност  за стопанисваните от тях кучета.Раздел ІІÂ  Регистрация на кучета Чл.3  /1/ Собствениците на кучета ,навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар ,който упражнява ветеринарномедицинска практика ,за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.         /2/ При   навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар .      /3/ При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.Чл.4 /1/Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарно-медицинска и административна регистрация /2/ Ветеринарно-медицинската регистрация се извършва от органите на ОДБХ или от лицензирани специалисти по ред определен в Закона за ветеринарно-медицинската дейност.          /3/ Ветеринарния лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в  ОДБХ и в съответната общинаЧл.5 /1/  Административната регистрация  се извършва от упълномощени служители на Община Симитли, с подаване на декларация по образец /Приложение 1/  при представяне на следните документи:1. Паспорт по образец 2. Документ за платена такса по ЗМДТ    /2/ Въз основа на извършената регистрация се издават :1.Специален талон  /Приложение 2/ 2. Обозначителен знак с регистрационния номер на кучето, който се монтира върху нашиника му.          /4/ Регистрацията е пожизнена ,а при смърт ,смяна на собственика или адреса се извършва актуализация в регистър в срок до 1 месец          /5/  Стойността на регистрационния талон и  обозначителния знак  са включени в годшната такса  по ЗМДТ          /6/ Ако бъде загубен или унищожен талона или обозначителния знак се издава нов срещу такса от 5 лв.         /7/ Никой не може да използва обозначителен знак на дадено куче за друго таковаЧл.6 /1/ За притежаване на куче собственика заплаща годишна такса съгласно Закона за местните данъци и такси  в общината  на чиято територия е постоянния му адрес /седалище . Таксата се определя с решение на общинския съвет         /2/ Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия ,свързани с намаляване броя на безстопанствените кучетачл.7  /1/  Освобождават  се от такса собствениците на :1. кучета  на лица с увреждания2. служебните кучета в организациите на бюджетна издръжка3. кучета , използвани за опитни цели 4. кучета използвани от Българския червен кръст 5. кастрирани кучета          6 .кучета ,които придружават или охраняват селскостопанските животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект 
Чл. 8 /1/ Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен  срок от датата на придобиване на кучето , когато е придобито след 31 март. За кучетата ,придобити през текущата година, таксата се дължи в размер на една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.Чл.9  /1/ Срещу платената годишна такса общината издава документ за календарната година.          /2/ За  куче, което е регистрирано в   кметство  на територията на Община Симитли и за което вече е платена такса, а се налага преместването му на друг адрес в същото кметство или на нов адрес в друго кметство на територията на общината, собственикът извършва новата административна регистрация, без да заплаща отново таксата, като само му се издава ново удостоверение и в забележка се отразяват обстоятелствата.  /3/ на база представените документи се извършва вписване в специален регистър за кучетата ,който съдържа следните данни:             1.Регистрационен номер на кучето             2. Трите имена и постоянен адрес на собственика на кучето             3. Данни за кучето според представените  документи – име, пол, дата и място на раждане, възраст ,цвят, порода,отличителни белези.            4. Цел на използване на кучето            5. Номер на микрочипа, датата на неговото поставяне и данни на ветеринарния лекар , който ги е поставил.            6 Извършени ветеринарномедицински манипулации             Раздел ІІІÂ  Стопанисване на куче Чл.10 /1/ Собствениците на кучета  са длъжни да се отнасят към тях с грижата на добри стопани : да не ги изоставят ,да опазват здравето им , да ги предпазват от болка и страдания, да ги отглеждат съобразно физиологичните им нужди и санитарно-хигиенните изискванияЧл.11 /1/Собственикът на  животно – компаньон взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места./2/ Собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации ,застрашаващи живота или здравето на хора и животни./3/ Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават  спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажна собственост./4/ Изключение  по ал.1 се допуска за кучета –пазачи на стада, ловни, следотърсачи, планински спасители и водачи на лица с увреждания, по ред , определен от Българската агенция по безопасност на храните./5/ Собственикът на куче, който го отглежда с цел развъждане, се регистрира по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и  заплаща в общината такса./6/ Таксата по ал.5 не се заплаща от развъдчици и членове на киноложки  клубове, членове на Българската републиканска федерация по кинология или на други български или международни  киноложки федерации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета.Чл.12/.Собствениците на домашни любимци са длъжни: 1.да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места,като почистят мястото след дефекацияЧл.13 /1/ Забранява се :1.Допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради 2. Превозване на кучета в обществен транспорт 3. Преминаване и престоя на кучетата през детските площадки и територията на детски градини, ясли и училища4. Допускане на свободно движещи се кучета на обществени места ,предназначени за отдих на гражданите и, спортна и лечебна дейност5. Всякакво свободно пускане на кучета в границите на населените  места6. Отглеждане на повече от две кучета от един собственик в един жилищен блок 7. Отглеждане на куче ,което с поведението си системно безпокои живеещите в съседство хора8. Отглеждането на кучета на тераси ,балкони и други с външно отводняване9. Забранява се развъждането и отглеждането на повече от едно куче в близост до жилищни сгради10 Извършването на следните хирургически интервенции на домашните любимци         а/  рязане на опашка         б/ рязане на уши         в/  изрязване на гласните струни         г/ отстраняване на нокти и зъби         д/ интервенциите се допускат по изключение по преценка на ветеринарен лекар Чл.14 /1/ Не могат да се отглеждат кучета в жилищна сграда – етажна собственост , на площ по-малка от : 1/ за малки породи до 10 кг – 6 кв.м.2/ за средни породи  до 25  кг – минимум 8 кв.м 3/ за големи породи над 25 кг –минимум 10 кв.м /2/ Площта се изчислява като обща с хората , живеещи в жилището/3/ На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, която ги защитава от неблагоприятни атмосферни условия/На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел /въже/ за свободно движение, както и ежедневна разходка./5/ при нарушения на изискванията по ал.1 ,2,3 и 4 собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 20, 00 лева.чл.15 /1/ Забранява се разхождането на кучета на места, обозначени от Община Симитли със забранителни знаци.          /2/ Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се движат в собствения си двор , но не в общ двор на жилищна кооперация, където дворната площ е с общо ползване и на местата обозначени с табели.         /3/ Общината може да определи периоди през които всички кучета извън сградата или двора трябва да бъдат вързани . Тези периоди ще са нужни за провеждане на мероприятия свързани с бездомните кучета.          /4/ Всяко куче заловено в периодите свързани с мероприятията  за бездомните кучета ,престоява 10 дни в кучешки приют или определено за целта място        /5/ Собствениците на изгубените кучета заплащат престоя  на животното Чл. 16./1/ Общинската администрация и кметовете на населените места се задължават при сигнал от граждани за изоставени, наранени, хронично болни и злонравни кучета да проведат, съвместно с  ОДБХ  и районното полицейско управление, необходимите мероприятия.  Чл. 17. /1/ Всички кучета, ухапали човек или животно, се отвеждат веднага от собственика при практикуващия ветеринарен лекар за преглед и последващи  епизоотични  действия.               /2/ Собственикът на куче ,за което е потвърдено, че има бяс и /или е ухапало човек заплаща на пострадалия  всички медицински разходи ,породени от ухапването              /3/ Кучета за които е установено ,че са опасно болни или не подлежат на пренасочване се евтанизират съгласно изискванията на чл.179 от ЗВМД .  чл.18  /1/Собствениците на обекти, в които се отглеждат , развъждат и /или предлагат домашни любимци с цел търговия/, на пансиони , изолатори и приюти за животни ги регистрират по реда на чл.137 от ЗВМД ,като към заявлението прилагат и удостоверение за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните.Раздел ІV Контрол и санкции чл.19  /1/ Контрола по настоящата Наредба се извършва от специализираните общински и ветеринарно-медицински органи ,органите на РДВР , както и други лица определени със заповед на кмета на общината , които съставят актове за установяване на нарушения по настоящата Наредба           /2/ Наказателните постановления се издават от кмета на общината или на определени от тях длъжностни лица.Чл.20/1/  Наказва се с глоба в размер на 50 лв. по чл.10,чл11 и чл.12 от Наредбата           /2/ Който наруши изискванията на чл.13  се наказва с глоба в размер от 50 до 100 лв., а при повторно нарушение  - от 100 до 200 лв.чл.21 /1/ При неподадена декларация по чл.6 на собственика се налага глоба в размер на 20 лв. и се връчва писмено предупреждение . При неизпълнение глобата се налага в двоен размер         /2/ Ако кучето не бъде регистрирано в срок от един месец от връчване на предупреждението то, се иззема с протокол и се отвежда в  кучешки приют        /3/ Собственик на куче ,които наруши изискванията на чл .3, 4 и 5 се наказва с глоба в размер на 20 лв.       /4/ Когато нарушението е извършено от юридическо лице или търговец се налага имуществена санкция в размер от 20 -40 лв./5/ При ухапване или нараняване на хора на собственика на кучето се налага глоба в размер на 500,00 лв.
/6/ Лица, заловени да пускат на територията на Община Симитли безстопанствени кучета, глобата е от 500 до 1500лв.Чл.22 За  други нарушения по наредбата физическите и юридическите лица се наказват с глоба от 50 до 500 лв.чл.23 Наказва се с глоба от 100 до 500 лв. длъжностно лице което нареди или допусне да се извърши нарушение съгласно настоящата наредба.Чл.24 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § ПО СМИСЪЛА НА ТАЗИ НАРЕДБА :Според начина на отглеждане и предназначението им, кучетата се класифицират на: 1. Регистрирани –собственост на физически и юридически лица ,организации и други ,записани в регистрите на общината2.. Нерегистрирани - собственост на обитателя на жилището, организацията или учерждението, в което домуват, но са без регистрация. 3. Безнадзорни - когато са с определен собственик и с регистрация, но се движат свободно без придружител. 4. Безстопанствени - когато са без собственик и регистрация и са свободно движещи се.  5. Агресивни кучета – кучета ,които проявяват спонтанна неадекватна реакция насочена срещу хора или животни ,която в зависимост от силата на нейното естество би могла да доведе до нараняване или смърт ПРЕХОДНИ  И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Наредбата влиза в сила от датата на приемането и от ОбС-Симитли
КМЕТ:     /Апостол Апостолов/


Приложение 1 

До

Кмета на Община Симитли


УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ 
Моля да ми бъде извършена регистрация на притежаваното от мен куче  и да ми бъде издадено удостоверение за регистрация Прилагам следните документи : 1. Копие от имуназиционен паспорт

2. Копие от документ за кастрация /за кастрирани животни/ 

3. копие от ТЕЛК /за лица с увреждания ,собственици на домашни животни/ 

4. Други документи /ако има такива/

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

№......................
Аз ,долуподписаният:...............................................................................................................ЕГН ........................................ с постоянен адрес : гр./с ......................................................... Община.................................................., ул........................................................№...................Тел. За връзка ................................................, декларирам, че притежавам  куче , порода..............................................................................................................................Цвят ..................................................... , пол....................................... възраст .......................Цел на ползване .......................................................................................................................Кучето отглеждам на адрес: ........................................................................................................................................................................................................................................................Задължавам  се, след подаване на декларацията да заплатя годишна такса ,съгласно Наредбата за администриране на местните данъци и такси на територията на община СимитлиДЕКЛАРИРАМ,че съм запознат /а/  със задълженията ми по Наредба за регистрация, стопанисване и контрол за кучетата на територията на Община Симитли.


Дата: ............................                                                              Декларатор:....................... 
..................................................................................................................................................
Съгласно чл.175 от ЗВМД за притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси .Освобождават се  от такса собствениците  на:1.кучета на лица с увреждания;2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка ;3. кучетата използвани за опитни цели;4. кучетата, използвани от Българския червен кръст;5. кастрирани кучета6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.


Удостоверение за регистрация                          № ....................../ ...............год.
Име ,фамилия................................................................... /собственик/Адрес .................................................................................Куче, порода......................................................................Цвят ............................................. пол .................... ,година на раждане...............................
Служебно лице :                                     печат: ...........................
Приложение№2