Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 14.09.2018 год. Общинска администрация – Симитли  публично обяви уведомление за инвестиционно предложение : „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците Регион Благоевград“ .

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на един брой инсталация за анаеробно третиране на разделно събрани битови биоразградими отпадъци. В проекта се предвижда да бъде включено  и изграждане на инсталация за компостиране на ферментационния продукт от изхода  на инсталацията за анаеробно  третиране, както  и когенерационен модул за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Съоражението ще се изгради на отредена за тази цел площадка  ,която е част от поземлен имот с № 053032 ,землище на с.Българчево , община Благоевград.

С пълния текст на уведомлението може да се запознаете в Общинска администрация –Симитли , служба „Екология“ ,стая 309.

В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяване в Общинска администрация –Симитли ще се приемат възражения,мнения и становища.

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/