Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Александър Методиев Осеярски  

ж.к.»Еленово» №94, вх.Б, ет.1, ап.2

гр.Благоевград  

Митра Христова Осеярска

Ул.»Баба Тонка« № 9,

гр.Благоевград 

Антон Русинов Осеярски

Ул.»Баба Тонка« № 9,

гр.Благоевград 

Евгени Русинов Осеярски

Ул.»Баба Тонка« № 9,

гр.Благоевград

Мария Венциславова Донина

Ж.к.,, Струмско-център” № 12, вх.А, ет.3, ап.7

гр. Благоевград 

Лидия Костадинова Николова

ул.» Яне Сандански» № 11, ет.4, ап.12

гр.Благоевград

Димитрина Венциславова Димитрова

ул.» Яне Сандански» № 11, ет.4, ап.12

гр.Благоевград 

Галина Стойнева Георгиева

ул.,, Освобождение №15

гр. Благоевград 

Величка Георгиева Георгиева

ул.,, Освобождение №15

гр. Благоевград 

Силвия Георгиева Георгиева

ул.,, Освобождение №15

гр. Благоевград

 

Уведомявам  Ви, че е издадена  Зап.№ 401 / 06.08.18г. за одобряване на   ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  ПИ № 085002,   местност ”Табутски рид”,     землище на  с. Железница,            общ. Симитли за промяна предназначението на имота за „жилищно строителство” . Поземлен имот № 085002,   местност ”Табутски рид”,     землище на  с. Железница е съседен на Вашия наследствен имот № 000372 – изоставена нива. Възложител: Ганчо Хаджийски

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

ЕШ                                                                                                       Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/

Дата 05.09.18г.