Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Недко Алексиев Митков

обл.Благоевград

общ.Симитли

гр.Симитли ул. „Славей“ №10

Теменужка Алексиева Мутева

обл.Благоевград

общ.Симитли

гр.Симитли ул. „Гьорче Петров“ №40

По повод заявление вх.№ 207 / 19.04.2018г. Васил Алексиев Руменов, Румен Алексиев Руменов, Димо Алексиев Руменов,Недко Алексиев Митков и Теменужка Алексиева Мутева.

Уведомяваме Ви, че е представена скица - проект изготвена от „Кад Проект”  ЕООД гр.Благоевград  за допълване /поправка/ границите на имот пл.сн.№ 1563, по плана на гр.Симитли одобрен със Заповед № 901/15.12.1987г. и е съставен Акт за непълноти  (грешки) в одобрен кадастрален план. Новообразувания имот е с площ от 686 м². и представлява собственост на н-ци на Алекси Руменов Митков съгласно решение на ОСЗ гр.Симитли № А2373/11.08.1999г.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕ”.  

Кмет :

/Апостол Апостолов/