Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Кирилка Петрова  Динева

ул.,, В.Левски ” № 14

гр.Симитли

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  промяна предназначението за „Жилищно строителство” на  поземлен имот планоснимачен  № 001414   местност ” Струма”,     землище на  с.Железница, общ. Симитли / съседен на Вашия имот № 001415 с НТП- нива /. Възложител: Ивайло Златанов

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, отдел СУСКЕ.

ЕШ Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/

Дата   25.08.18г.