Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До 

Даниела Йорданова Кунчева

р-н «Лозенец», бул.» Н.Й.Вапцаров» № 38,  ет.12, ап.72

гр.София

Валери  Методиев Балиев

р-н «Младост», ж.к.» Младост  2» № 219, вх.3, ет.8, ап.54

гр.София

Кристина Йорданова Гергинова - Бочева

р-н «Изгрев», ж.к.» Дианабад» № 28, вх.Б, ет.2, ап.30

гр.София

 

 

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед № 358 / 10.07.18г. за одобряване на ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  отреждането на  ПИ № 064003,   местност ”Гроздовец”,     землище на  с. Крупник без промяна на предназначението  му за „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни”.

ПИ № 064003,   местност ”Гроздовец”,     землище на  с. Крупник е съседен на Вашия наследствен имот № 064002 – пасище, мера .

Планът  за застрояване за  ПИ № 064003,   местност ”Гроздовец”,     землище на  с. Крупник е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, въз основа на който е издадено разрешение за строеж № 33 / 10.07.18г. за обект “ Селскостопанска сграда за отглеждане на животни” в                ПИ № 064003,   местност ”Гроздовец”,     землище на  с. Крупник  с възложител: Иван Биков.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

ЕШ Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/

Дата 17.08.18г.