Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)

Обява

На основание чл.112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с Решение № 862/30.07.2018 г. на ОбС - Симитли и Заповед № 432, 433/21.08.2018 г. на Кмета на Община Симитли

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажаба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект № 1805, подотдели: 246e246м246с278з278р279г279д279к286б286з286у286ф286х286ц286ш286я297д297е297ф, място на извършване на дейността: с. Долно Осеново, община Симитли и Обект 1806, подотдел: 359с, място на извършване на дейността: с. Градево, с предмет и условия на търга съгласно Заповед № 432, 433/21.08.2018 г. на Кмета на община Симитли за провеждане на търга и тръжната документация.

 

Документация за обект 1805 - публикувана на 21.08.2018 г

Документация за обект 1806 - публикувана на 21.08.2018 г

 

 

 


АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли