Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


До

Общински съвет

гр.Симитли


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ   

Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е : 
Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква А.Землище на град Симитли се добавя:5. Урегулиран поземлен имот V (пети), с планоснимачен №87(осемдесет и седми), находящ се в кв.15 (петнадесети), целият имот с площ от 1 094,00 кв.м. (хиляда и деветдесет и четири квадратни метра), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г., изменен със Заповед №182/16.04.2018г. на кмета на община Симитли, отреден „за смесено предназначение” с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Югоизток – улица; югозапад – УПИ VI-436, кв.27; североизток – улица;  северозапад – улица, кв.15,   по регулационния план на гр.Симитли.6. Урегулиран поземлен имот LI (петдесет и първи), с планоснимачен №1278(хиляда двеста седемдесет и осми), находящ се в кв.89 (осемдесет и девети), целият имот с площ от 253,70 кв.м. (двеста петдесет и три квадратни метра и седемдесет квадратни сантиметра), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г., изменен със Заповед №207/26.04.2018г. на кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Югоизток – улица; югозапад – L-1278; североизток – LII-1278;  северозапад – улица(тупик), кв.89,   по регулационния план на гр.Симитли.II. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква Б.Землище на с.Железница, община Симитли се добавя:1.Поземлен имот № 85.11 (осем пет точка едно едно), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, находящ се в местността „Струма”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 1.834 дка. (един декар осемстотин тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 85.11; имот № 85.9; имот № 85.3; имот № 85.8, по Плана на новообразуваните имоти за с.Железница -&4. III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква В.Землище на с.Полето, община Симитли се добавя:6. Поземлен имот № 004045 (нула нула четири нула четири пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Смилево бърдо”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 4.693 дка. (четири декара шестстотин деветдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000115 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 004044 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 004046 – лозе на насл.на Ангел Димитров Батурски; имот № 004047 – лозе на насл. на Стоимен Стйнев Пенелски; имот № 004048 – лозе на насл. на Петър Саев Омбашевски; имот № 004049 – лозе на насл. на Петра Серафимова Костуркова; имот № 004052 – полски път на община Симитли-ПП.7. Поземлен имот № 004070 (нула нула четири нула седем нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Смилево бърдо”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 3.971 дка. (три декара деветстотин седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000115 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 004082 – лозе на Иван Кирилов Лулейски; имот № 004071 – лозе на насл.на Йове Петров Костов; имот № 004072 – лозе на насл. на Стоимен Лазаров Мечкарски.8. Поземлен имот № 011009 (нула едно едно нула нула девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Чукмата”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 4.070 дка. (четири декара и седемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000004 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 011008 – нива на насл. на Благо Николов Калеов; имот № 000003 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 011010 – нива на насл. на Петър Саев Омбашевски.9. Поземлен имот № 022002 (нула две две нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Цалината”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 3.252 дка. (три декара двеста петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 022001 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000007 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 022003 – нива на община Симитли.10. Поземлен имот № 022003 (нула две две нула нула три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Цалината”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 3.448 дка. (три декара четиристотин четиридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 022004 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000004 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 022001 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 022002 – нива на община Симитли; имот № 000007 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 022005 – нива на насл. на Илия Филатов Коколков.
IV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 300лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 47 850 лв.

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 480 лева.

 

 

С уважение,

 Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ