Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

Относно създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година на територията на община Симитли. В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-712 / 02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл. 69  и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „а” „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за създаване на масиви за ползване на земедлески земи за стопанската 2018-2019 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Симитли, ще се проведат в Общинска служба по земеделие гр. Симитли, както следва:

На 17.08.2018 г. от 10,00 ч. – за землищата на с. Железница, с. Брежани и гр. Симитли.