Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Архив на норм. документи С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016г. - 2019г.ОБЩИНА СИМИТЛИОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016г. - 2019г.ОБЩИНА СИМИТЛИОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

П.к 2730,гр.Симитли, ул.“Хр. Ботев”27,тел.0748/72246,факс:0748/72231

С   Т   Р   А   Т   Е   Г   И   Я


ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО  НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  ЗА ПЕРИОДА  2016г. - 2019г.ОБЩИНА СИМИТЛИОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ.ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
Общината е основна административно-териториална единица в Република България, в която се осъществява местното самоуправление.            Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;3. образованието;4. здравеопазването;5. културата;6. благоустрояването и комуналните дейности;7. социалните услуги;8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;10. развитието на спорта, отдиха и туризма.   От друга страна общината е самостоятелно юридическо лице и има право на собственост. Това право е прокламирано още в основния закон на страната. Конституцията на Република България от 1991г. отново след дългогодишен период прокламира това право и раздели общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост, като постанови режимът на общинската собственост да бъде уреден в самостоятелен закон.През 1996г. бе приет закона за общинската собственост, който регламентира придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество.Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този Закона за общинската собственост и на специалните закони в тази област.Основен принцип, прокламиран в Закона за общинската собственост е, че имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.От своя страна общинската собственост е публична и частна. Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:1. имотите и вещите, определени със закон;2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.Имотите и вещите - публична общинска собственост, земите от общинския поземлен фонд и горите и земите от общинския горски фонд , не могат да се придобиват по давност.Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон.  Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, включително и плодовете от вещите –публична общинска собственост, представляват частна общинска собственост.Имотите и вещите - частна общинска собственост, могат да бъдат обект на разпореждане. За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго.Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез: -         продажба, -         замяна, -         дарение, -         делба, -         възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права,  -         по друг начин, определен в закон. Възможна е  промяна на правния режим на общинската собственост чрез  преобразуването й от обект - публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост и обратно.Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да задоволяват обществени потребности след решение на Общинския съвет се обявяват за частна общинска собственост. Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване.За временни постройки, обществени паркинги, зелени площи, местни пътища, улици, площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са публична общинска собственост актове не се съставят. След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и обстоятелствата, констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на собствеността в главния регистър за публичната общинска собственост или в главния регистър за частната общинска собственост. Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях. Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет, който от своя страна приема настоящата стратегия за управлението на общинската собственост. Правото на собственост на общината кореспондира пряко със задължението на нейните органи да управляват, придобиват и се разпореждат с нея законосъобразно, целесъобразно и в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин. 
ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА
1. Обхват
Настоящата Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост обхваща периода от 2016г. до 2019 година включително.Предмет на  стратегията са целите, принципите и приоритетите на придобиване на общинска собственост, както и управлението и разпореждането с всички имоти и вещи общинска собственост,                           2. Структура на стратегията

Стратегията включва: 1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост трябва да се основава на:1.     Идентифициране на обема собственост;2.  Анализ на състоянието към момента, включително:-         рискове и слаби страни при управлението;-         плюсове и възможности за развитие на потенциала.3. Политики и конкретни задачи
ІІІ. ОСНОВНИ, ПРИНЦИПИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ  ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО  С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Принципи при придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост
ЗаконосъобразностОбщинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници действат в рамките правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда предвиден в закона.
Приоритетност на обществения интересПри упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите приоритетно следят за защита на обществения интерес.  Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.
ПубличностПри придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на закона.

ЦелесъобразностОрганите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с общинско имущество.  Състезателност при  разпореждането.Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред и начин определени в Наредбата за реда на придобивене, управление и разпореждане с общинско имущество по чл.8 ал.2 от ЗОС.

2. Основни цели
1. Пълно идентифициране на обема общинска собственост -Въпреки, че общинската собственост като такава бе прокламирана със Закона за общинската собственост през 1996г. процесът на установяване и актуване на същата се удължи във времето. Допълнително се възстановиха на общината земи в общински поземлен фонд и земи в общински горски фонд. Пълното идентифициране на обема общинска собственост е основна предпоставка за взимане на управленски решения по управление и разпореждане със същия, което прави тази цел първостепенна и приоритетна.

2. Анализ на състоянието към момента, включително:-         рискове и слаби страни при управлението;-         плюсове и възможности за развитие на потенциала.
Анализът на състоянието към момента е втора но не второстепенна цел на настоящата стратегия. Анализът на състоянието е необходима предпоставка за предприемане на конкретни действия, свързани със придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, включително саниране на сграден фонд, ликвидиране или разпореждане на неподлежащ на саниране сграден фонд, правна интервенция за установяване правото на собственост на общината при материален спор, предприемане на действия по оптимизация при управлението, охраната на имотите и др.
3. Гарантиране на оптимално задоволяване на нуждите на администрацията и звената на бюджетна издръжка от общинска собственост включително сграден фонд и обслужващи вещи.Постигането на тази цел гарантира оптималност и ефективност на работата на общинските администрации и звената на бюджетна издръжка, което е основана предпоставка за изпълнение на основната им цел- предоставяне на ефективни обществени услуги. 
4. Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от управлението на общинската собственост.Оптимизацията на действията по управление на общинската собственост гарантират устойчивост на развитието на общината. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.
5. Анализ на необходимостта от разпореждане с общинско имущество.Целта е да се осигурят достоверни изходни данни, даващи възможност за анализ от необходимостта от разпореждане с общинско имущество. Подходът следва да е балансиран между нуждите на общината в краткосрочен и дългосрочен план и от разходите по поддръжка, охрана , управление на ненужните в момента на общината имоти от една страна, като се държи сметка и за тенденциите в развитието на пазара на недвижими имоти и движими вещи. Разпореждането с общинско имущество като краен резултат трябва да е съобразено с постигането на предходните цели.
6. Оптимизиране, подобряване и разширяване на общинската инфраструктура.Целта е подобряване на настоящата и изграждане на нова инфраструктура във всички населени места в общината.   7. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.Осигуряването и постигането на предходните цели гарантират постигането на настоящата цел имаща за основа разбирането, че общинската собственост поддържана в оптимален обем, структура и при оптимално управление е гарант за осигуряване на устойчиво развитие на общината като цяло.

ІV. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД НАЕМ ИЛИ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ

Характерът и спецификата от отделните видове собственост предполагат конкретните политики, цели и задачи за всеки от тях да бъдат изведени самостоятелно.          Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в Община Симитли има съставени 745 акта за публична общинска собственост и 2281 акта за частна общинска собственост. 
С влизане в сила на Закона за общинската собственост на 01.06.1996 година стартира процесът на идентификация на общинската собственост, който продължава и в момента.           През изминалите 20 години от влизането в сила на ЗОС работата по пълното идентифициране на общинската собственост е извършвана с възможностите на отдел „Общинска собственост”. Проучване и актуване на имоти се е извършвало предимно при наличие на инициатива за разпореждане с конкретен терен или сграда.

1.    НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ
Към края на 2015г. в Община Симитли има съставени 350 акта за общинска собственост с предмет незастроени имоти. Преобладаващият брой имоти са с площ до 1000 кв.м. и са предимно с жилищно предназначение.Трудности в управлението на незастроените имоти създава неприключилият процес по идентификация на собствеността. След влизане в сила на Закона за общинската собственост приоритетно са отписани от актовите книги на държавната собственост и са съставени актове за общинска собственост на застроените имоти, които представляват административни сгради, училища, детски градини, читалища, здравни заведения и др. Не системна е била работата по проучване, деактуване и актуване на незастроените имоти. В повечето случаи общинската администрация се е сезирала и е започвала проучване на собствеността  на конкретен терен след инициатива от страна на общината, на физически или юридически лица.  За отписване на имотите, които към момента са все още с актове за държавна собственост е необходимо събиране на нужните документи и оформяне на преписки за деактуване. Съществуват имоти на територията на общината, разпокъсани,  често обременени със съсобственост и с комуникации. От гледна точка на възможностите за застрояване много малка част от тях имат инвестиционен потенциал.     Ограничения в управлението поставя и фактът, че не за всички имоти има действащи планове за регулация.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:                            Рискове и слаби страни
- неприключил  и бавен процес на идентификация и актуване на общински имоти; - недостатъчен кадрови и организационно–технически ресурс; - риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане; - риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на терени за осъществяване функциите на общината.

Плюсове и възможности
- оптимизиране процеса на управление;- увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на нови имоти;- повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции;  - максимално развитие потенциала на всеки имот.
Направеният анализ предполага реализирането на следните:
Политики и задачи свързани с постигането на горепосочените цели:
- да се ускори  процесът на идентификация на общинските терени;- да се разработи и прилага методика за изследване потенциала на всеки терен, съобразно предвижданията на Общия градоустройствен план (ОГП);- да се правят постъпки пред държавата за деактуване на имоти, които са важни за устойчивото развитие на общината;- да продължи практиката чрез публично-частно партньорство (ПЧП) да се реализират крупни проекти върху общински терени;- да се увеличи кадровия и административен потенциал, включително чрез привличане на консултанти и фирми.

2.   ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ
Към настоящия момент Община Симитли – е собственик на 85 сгради и части от сгради. В 7 общински имота са настанени териториални структури на държавни институции – Агенция за социално подпомагане, Общинска служба по земеделие и гори,  Бюро по труда, ЦСМП, които по закон не заплащат наеми.Към края на 2015г. действащите договори за отдадени под наем имоти и части от имоти са 45, с предназначение за офиси, за предоставяне на услуги и лекарски кабинети. За всички горепосочени имоти са съставени актове за общинска собственост. Забелязва се трайна липса на интерес към сгради и части от сгради на територията на кметствата. Причина за липсата на интерес за голямата част от помещенията е лошото им състояние. Някой от обектите се нуждаят от основен ремонт, от ремонти на покриви.Проблем представляват и сградите на закритите учебни заведения по кметствата. В следствие на неизползването им сградите започват да се рушат. Училищните сгради са с големи прилежащи терени  и са разположени в централната част на населените места. Трябва да се предприемат мерки относно стопанисването им. 
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните: Рискове и слаби страни
-                    лошо състояние на част от сградите и  недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността;-                   имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и юридически лица, като част са в многоетажни сгради;-                  наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване; -                  риск от грешни решения за разпореждане; -                  намаляване на ежегодните приходи от отдаване под наем;-  недостиг  на сгради за обществено-обслужващи и административни дейности.
Плюсове и възможности
-    възможност за увеличаване на сградния фонд чрез ПЧП при застрояването и чрез замени на терени срещу ново строителство върху тях;-      оптимизиране процеса на управление; -    прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата на частта на общината,  изкупуване частта на съсобствениците или  замяна;-    осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за подобряване състоянието  на имотите.Направеният анализ предполага реализирането на следните:
Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия
- да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба № 5/2006 г. на  МРРБ за техническите паспорти на строежите;- да се изготви финансово-икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;- осъществяване на замени на терени срещу части от новопостроените сгради с обществено-обслужващо предназначение;- да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за осигуряване на средства от евро-фондовете за подобряване състоянието сградите;- да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска собственост сгради, престанали да имат предназначението на   публична собственост, с цел дългосрочното отдаване под наем или ползване;

3. СГРАДЕН ФОНД НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, ЧИТАЛИЩА.
Общината разполага с административни сгради за нуждите на общинските администрации в съответните населени места. Правен е частичен ремонт на всички сгради. По-голямата част от сградния фонд за нуждите на администрацията в населените места е остарял. Предстои осигуряване на финансиране за ремонтиране на сградния административен фонд. В град Симитли и с.Крупник бяха изградени нови сгради за детски градини. Всички останали сгради на детски градини на територията на общината са ремонтирани. Сградите на  училищата в общината бяха ремонтирани и санирани по ОПРР. Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните: 
Рискове и слаби страни
-       лошо състояние на част от сградите и  недостиг на средства за поддръжка и опазване на собствеността;-      имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и юридически лица, като част са в многоетажни сгради;-  проблематично управление, поддръжка и охрана на сградите на закритите учебни заведения. 
Плюсове и възможности
-    възможност за увеличаване на сградния фонд чрез ПЧП при застрояването и чрез предоставяне на терени за ново строителство върху тях срещу съответно обезщетени със сраден фонд;-      оптимизиране процеса на управление; -    прекратяване на съсобствеността чрез  продажбата на частта на общината,  изкупуване частта на съсобствениците или  замяна;-    осигуряване на средства от евро-фондовете и други финансови инструменти за подобряване състоянието  на имотите.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:
Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия
- да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба № 5/2006 г. на  МРРБ за техническите паспорти на строежите;- да се изготви финансово-икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите на закритите учебни заведения и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;- осъществяване на предоставяне на терени срещу части от новопостроените сгради с обществено-обслужващо предназначение;- да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за осигуряване на средства от евро-фондовете за подобряване състоянието сградите;- да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска собственост сгради, престанали да имат предназначението на   публична собственост, с цел дългосрочното отдаване под наем или ползване;- да се предприемат мерки за енергийно саниране на сградния фонд за административни нужди, детски градини и училища.

4.ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ през 1992 г. на Община Симитли са възстановени 3 649.971дка земеделски земи, от които 73.966 дка публична общинска собственост и 3 576.005дка - частна общинска собственост, от които  192.534 дка. – др.селищна територия. Публичната общинска собственост при земеделските земи включва:-                пасища,  -               мери, -               пътища  -               други площи (гробища, сметища, залесени територии и др.)

Списък на населените места и площите с мери и пасища № по ред Населено място ЕКАТТЕ Площ на мери и пасища(дка)1 2 3 401. Симитли 66460 2541.62602. Брежани 06238 3790.250   03. Брестово 06522 2 537.20004. Градево 17405 17 342.08705. Докатичево 21837 1587.74406. Долно Осеново 22753 14 049.60407. Железница 29146 10 867.94708. Крупник 40052 2074.06209. Мечкул 48012 1 844.16910. Полена 57162 1 710.25811. Полето 57202 1122.23012. Ракитна 61978 2 059.94213. Сенокос 66247 7911.52414. Сухострел 70370 4 394.71015. Сушица 35105 5618.92516. Тросково 73184 4 564.702Общо: 84 016,980

Съгласно Закона, Община Симитли ежегодно предоставя пасищата и мерите, на територията на общината на земеделски производители от съответните населени места за ползване при отглеждането на животни. С протоколно решение №11/24.07.2008г. на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ са предоставени в собственост 122 094,029 дка земеделска земи – публична и частна общинска собственост, разпределена по землища както следва: 
№ по ред Населено място ЕКАТТЕ Площ на земята(дка)1 2 3 401. Симитли 66460 7809,37902. Брежани 06238 4798,286   03. Брестово 06522 3290,36904. Градево 17405 27969,68705. Докатичево 21837 2156,74006. Долно Осеново 22753 24337,57307. Железница 29146 14131,78308. Крупник 40052 2266,73609. Мечкул 48012 2337,26010. Полена 57162 2368,60711. Полето 57202 1554,35512. Ракитна 61978 3644,03313. Сенокос 66247 8629,68714. Сухострел 70370 4924,42515. Сушица 35105 7136,94316. Тросково 73184 4738,166Общо: 122 094,029

Съставени са актове за общинска собственост за имотите за които е деклариран интерес от страна на граждани и фирми, след което са проведени са публични търгове за отдаване под наем земеделски имоти, които се използват за земеделски нужди и продажба на земеделски имоти. Към момента на възстановяване на земеделските земи на Община Симитли не е правен оглед на имотите. Не винаги начинът на трайно ползване на имотите, отразен в регистрите на Общинската  служба по земеделие и гори, съответства на действителното фактическо състояние. Съставянето на актове за общинска собственост е предшествано от действия по:-  оглед, -  установяване на действителния начин на трайно ползване, -  изготвяне на скица, -  данъчна оценка.           Тези дейности изискват ангажиране на  институции, извън структурата на общинската администрация, значителен времеви и организационно-технически ресурс.          Общината е собственик на голям брой маломерни имоти (с площ до 10 дка), разпокъсани и в различни землища, които не представляват интерес за наемане или аренда.           Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (включително и предстоящите му промени), дава възможност  за  доброволно уедряване (комасация) на земеделските имоти. Комасацията се извършва по изрично  съгласие на собствениците на земеделските имоти в дадено землище или в част от него. Предвидена  е  възможност за изработване на планове за уедряване, които ще променят границите на земеделските имоти. Освен това те ще включват и други мерки за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и екология.          След началото на процеса по възстановяване на земеделските земи до настоящия момент, Община Симитли не е предприемала действия за трасиране на земеделските имоти. Трасирането на един имот  представлява поставяне на трайни знаци и средната му цена варира между 30 лв. и 50 лв. според конфигурацията на имота. Целесъобразно е трасиране да се извършва при наличие на спор за собствеността или при установяване на обработване на земеделски земи – общинска собственост без правно основание.           Оптимизирането на процеса на управление на земеделските земи налага привличането на външни експерти и сключването на договори със специализирани фирми, които да подпомагат действията на общинската администрация.              Необходимо е да се определят земеделски имоти, които са с начин на трайно ползване – пасище, мера и са в близост до населените места за:-   изграждане на животновъдни ферми по европейски стандарт, -   промяна на предназначението им, с оглед реализация на важни обществени мероприятия (при доказана невъзможност за изпълнението им по друг начин).   
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните: 
Рискове и слаби страни
- неприключил процес на идентификация и актуване   на общинските имоти; - недостатъчен потенциал за управление и контрол;-  малки  приходи от наеми;-  голям брой маломерни имоти , разпокъсана собственост;- необходимост от рекултивация според начина на трайно ползване;
Плюсове и  възможности
- с влизането ни  в Европейския съюз и стартиране на процеса на субсидиране на селскостопанското производство се увеличава възможността за реализиране на приходи;- актуване на нови имоти;- стартиране процеса на комасация на земеделските земи ;-  оптимизиране процеса на управление, чрез привличане на външни експерти и фирми;- възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, разположени в близост до населените места и индустриалните зони.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:
Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия
- да се подготви, обезпечи и реализира програма за пълна идентификация на собствеността, за комасация и рекултивация на земите;- да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен потенциал;- да се привлекат външни експерти и фирми за оптимизиране на управлението на поземления фонд;- да се повиши административния капацитет на Община Симитли за управление на земеделските земи чрез създаване на специализирани звена;

V. НУЖДИ НА ОБЩИНАТА ОТ НОВИ ИМОТИ И СПОСОБИ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ
На основания направения в предходния раздел анализ се обособява нуждата от придобиване от Община Симитли на следните видове имоти:
1. Оществено обслужващи площи- с цел подобряване на административното обслужване на гражданите в общината и предвиждането да се изнесат определени административни услуги в административни центрове извън сградата на общинска администрация.
2. Други според спецификата на съответната община. 
Общината ще придобие новите имоти чрез:- ново строителство;- отстъпване на право на строеж върху терени общинска собственост срещу обезщетение с части от новопостроената сграда;- закупуване;- безвъзмездно предоставяне на общината на имоти държавна собственост;  - реализиране на публично частни партньорства в областта на строителната концесия;- други способи позволени от закона.


VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Настоящата стратегия обхваща периода от 2016г. до 2019г. включително. Тя се приема на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да търпи изменения в целите и приоритетите си. Стратегията е основа за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за съответната финансова година.

 


Владимир Димитров Христов

Председател ОбС - Симитли