Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Даринка Ангелова Динкова

Ж.к.»Запад»№ 40,

ет.5, ап.9,

гр.Благоевград

Мария Венциславова Донина

Ж.к.,, Струмско-център” № 12, вх.А, ет.3, ап.7

 

гр. Благоевград

Валери Китанов Николов

ул.,, Яне Сандански № .11

гр. Благоевград

Ганчо Максимов Осоярски

ул.,, Сава Михайлов” № 11, ет.3, ап.6

гр. Благоевград

Димитринка Стойова Йосифова

ул.,, Л.Каравелов  № 16, ет.3, ап.6

гр.Дупница,  Обл.Кюстендил,

Димитрина Венциславова Димитрова

ул.» Яне Сандански» № 11, ет.4, ап.12

гр.Благоевград

Митра Христова Осеярска

Ул.»Баба Тонка« № 9,

гр.Благоевград

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за ПИ № 085002,   местност ”Табутски рид”,     землище на  с. Железница, общ. Симитли за промяна предназначението на имота за „жилищно строителсво” . Поземлен имот № 085002,   местност ”Табутски рид”,     землище на  с. Железница е съседен на Вашия наследствен имот № 000372 – изоставена нива. Възложител: Ганчо Хаджийски

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, отдел СУСКЕ.

Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/