Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ   

Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:1. Поземлен имот № 088017 (нула осем осем нула едно седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Тепото”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 4.867 дка. (четири декара осемстотин шестдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 088016 – нива на Камен Салиов Лиманов; имот № 000300 – дървопроизв.пл. на „ИА-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 088018 – нива на община Симитли.3. Поземлен имот № 041013 (нула четири едно нула едно три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Джибулица”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 21.024 дка. (двадесет и един декара и двадесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000154 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000092 – дървопроизв.пл. на „ИА-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 041015 – изоставена нива на община Симитли; имот № 041017 – нива на община Симитли; имот № 041014 – нива на община Симитли; имот № 000169 – дървопроизв.пл. на „ИА-ДГС-гр.Симитли”ДП.

ІІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

 А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 310лв.

 ІІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

 - Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

 


С уважение, 

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ