Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ

 


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ   

Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    


 

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква А.Землище на град Симитли, община Симитли се добавя:4. Урегулиран поземлен имот ¬ХІ (единадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 203,50 кв.м. (двеста и три кв.м и петдесет кв.см.)   по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица ; Югоизток – УПИ Х, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7.ІI. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква В.Землище на с.Полето, община Симитли се добавя:5. Поземлен имот № 058024 (нула пет осем нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Чешмата”, землището на с.Полето, целият имот с площ от 6.113 дка. (шест декара и сто и тринадесет квадратни метра), ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота:  Имот № 058046 – нива на насл. на Иванка Николова Попова; имот № 058048 – нива на насл. на Благо Митов Попов; имот № 058049 – нива на насл. на Иванка Николова Попова; имот № 058023 – пасище, мера на насл. на Христо Стоилов Терзийски; имот № 057044 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 058025 – пасище, мера на насл. на Дафко Георгиев Терзийски; имот № 058034 – пасище, мера на насл. на Благо Митов Попов; имот № 058035 – нива на Община Симитли.
ІII. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква И.Землище на с.Ракитна, община Симитли се добавя:9. Поземлен имот № 009021 (нула нула девет нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.302 дка. (два декара триста и два кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009024 – нива на Община Симитли; имот № 009027 – нива на Георги Кипров Бойничев; имот № 009066 – нива на Община Симитли; имот № 009028 – нива на насл. на  Костадин Иванов Костов; имот № 009020 – нива на Симеон Ангелов Гюров;  имот № 009022 – нива на Община Симитли.
10. Поземлен имот № 009022 (нула нула девет нула две две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 9.763 дка. (девет декара седемстотин шестдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009021 – нива на Община Симитли; имот № 009023 – нива на Община Симитли; имот № 009009 – нива на Симеон Ангелов Гюров; имот № 009011 – дере на Община Симитли - ПП.
11. Поземлен имот № 009023 (нула нула девет нула две три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.057 дка. (пет декара и петдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009022 – нива на Община Симитли; имот № 009024 – нива на Община Симитли; имот № 009025 – нива на насл. на Георги Ангелов Илчов; имот № 000009 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 009009 – нива на Симеон Ангелов Гюров.
12. Поземлен имот № 009024 (нула нула девет нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 3.155 дка. (три декара и сто петдесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009027 – нива на Георги Кипров Бойчев; имот № 009065 – водоем на Община Симитли - В; имот № 009025 – нива на насл. на Георги Ангелов Илчов; имот № 009023 – нива на Община Симитли; имот № 009021 – нива на Община Симитли.
13. Поземлен имот № 008011 (нула нула осем нула едно едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 4.709 дка. (четири декара и седемстотин и девет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 016005 – нива на насл. на Александър Димитров Илчов; имот № 008010 – нива на Община Симитли; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП. 
14. Поземлен имот № 008010 (нула нула осем нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 7.936 дка. (седем декара и деветстотин тридесет и шест квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 008009 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 008011 – нива на Община Симитли; имот № 016005 – нива на насл. на Александър Димитров Илчов; имот № 016004 – нива на Община Симитли; имот № 016003 – нива на насл. на Алекси Благов Илчов; имот № 016002 – нива на насл. на Златко Ангелов Яньов; имот № 016001– нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.
15. Поземлен имот № 008006 (нула нула осем нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.025 дка. (два декара и двадесет и пет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008005 – нива на Община Симитли; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 008004 – нива на Община Симитли.   
16. Поземлен имот № 008005 (нула нула осем нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 1.708 дка. (един декар и седемстотин и осем квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008009 – нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 008004 – нива на Община Симитли; имот № 008006 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов. 
17. Поземлен имот № 008004 (нула нула осем нула нула четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 7.372 дка. (седем декара и триста седемдесет и два квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008006– нива на Община Симитли; имот № 008005 – нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 008002 – нива на насл. на Стойне Серафимов Гълъбов; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП.
18. Поземлен имот № 008007 (нула нула осем нула нула седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.309 дка. (пет декара и триста и девет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008010 – нива на Община Симитли; имот № 008011 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 008006 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов.
19.Поземлен имот № 010007 (нула едно нула нула нула седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Илчовци”, землището на с. Ракитна, целият имот с площ от 0.901 дка. (деветстотин  и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 010012 – нива на насл.на Михаил Тодоров Илчов; имот № 010011 – населено място на мах.Илчовци; имот № 010062 – нива на насл.на Михаил Тодоров Илчов; имот № 010008 – нива на насл.на Петър Ангелов Илчов; имот № 010004 – нива на община Симитли; имот № 010006 – нива на община Симитли.
ІV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Й.Землище на с.Мечкул, община Симитли се добавя:1. Поземлен имот № 000083 (нула нула нула нула осем три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Грамагя”, землището на с. Мечкул, целият имот с площ от 6.387 дка. (шест декара триста осемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 48012, при граници на имота: Имот № 000082 – нива на насл. на Стоян Димитров Радев; имот № 000075 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000068 – нива на Община Симитли; имот № 000069 – нива на Община Симитли; имот № 000352 – дере на Община Симитли-Т.
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 940лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 3100 лв.
І X. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.С уважение, 

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ