Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ 

 Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :    


 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА,  се добавя:1. Да се учреди на «Югозападно Държавно Предприятие»ДП-Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул. „Зора" № 18 с  ЕИК 201627506, представлявано от Директора Дамян Илиев Дамянов с ЕГН 5809076047, безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху 2,972 дка (два декара деветстотин седемдесет и два квадратни метра) общинска собственост, предтавляващи:-1,091 дка (един декара и деветдесет и един квадратни метра) от ПИ№000262 (нула нула нула две шест двее), находящ се в земл.на гр. Симитли,- 0,060 дка (шестдесет квадратни метра) от ПИ№120033 (едно две нула нула три три), находящ се в земл.на с.Градево, общ. Симитли,- 0,190 дка (сто и деветдесет квадратни метра) от ПИ№120034 (едно две нула нула три четири), находящ се в земл.на гр. Симитли,- 0,070 дка (седемдесет квадратни метра) от ПИ№121001 (едно две едно нула нула едно), находящ се в земл.на гр. Симитли,- 0,026 дка (двадесет и шест квадратни метра) от ПИ№121003 (едно две едно нула нула три), находящ се в земл.на гр. Симитли, - 0,177 дка (сто седемдесет и седем квадратни метра) от ПИ№121004 (едно две едно нула нула четири), находящ се в земл.на гр. Симитли,- 1,358 дка (един декар триста петдесет и осем квадратни метра) от ПИ№211032 (две едно едно нула три две), находящ се в земл.на гр. Симитли, необходими за извършване на основен ремонт на съществуващ „Траен горски път III-та степен с трошено каменна настилка Баба Цвета-Лопово”, в землището на с.Градево, община Симитли.ІI. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:8. Поземлен имот № 070105 (нула седем нула едно нула петт), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Превалец”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.155 дка. (сто петдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 070106 – др.селскост.т. на община Симитли.9. Поземлен имот № 041055 (нула четири едно нула пет пет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Големата нива”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.895 дка. (един декар осемстотин деветдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 041056 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 000092 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.10. Поземлен имот № 041056 (нула четири едно нула пет шест), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Големата нива”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.852 дка. (осемстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 041055 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 000092 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 041057 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 041043 – нива на Евгени Антонов Шупльов; имот № 041042 – нива на Бисер Сергеев Мунгьов; имот № 000092 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.11. Поземлен имот № 065011 (нула шест пет нула едно едно), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.080 дка. (осемдесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000275 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 065012 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 065002 – пасище, мера на Валентин Велизаров Тахчийски;  имот № 000373 – местен път на община Симитли-Т; имот № 065010 – др.селскост.т. на община Симитли.12. Поземлен имот № 065015 (нула шест пет нула едно пет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.468 дка. (четиристотин шестдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 065014 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 000275 – дървопроизводствени площи на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 065010 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 000373 – местен път на община Симитли-Т; имот № 065013 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 065009 – нива на насл.на Али Мехмедов Каменаров.13. Поземлен имот № 026017 (нула две шест нула едно седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Мечкой”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 92.331 дка. (деветдесет и два декара триста тридесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000086 –дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 026010 – нива на насл. на Апостол Йорданов Иванов; имот № 026009 – ливада на насл. на Рамазян Сулейманов Мулищяров; имот № 026003 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 026015 – нива на община Симитли.ІII. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква В.Землище на с.Полето, община Симитли се добавя:1.Поземлен имот № 054060 (нула пет четири нула шест нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Матерови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.827 дка. (осемстотин двадесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000068 – Вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 054063 – ливада на Георги Филатов Филатов; имот № 054061 – нива на насл.на Благо Христов Георгиев; имот № 054059 – ливада на община Симитли.2. Поземлен имот № 054059 (нула пет четири нула пет девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Матерови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.756 дка. (седемстотин петдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000068 – Вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 054060 – ливада на община Симитли; имот № 054057 – ливада на Панчо Стоятелов Стоицов и др.; имот № 054058 – ливада на насл. на Никола Стоицов Лъжов.3. Поземлен имот № 054062 (нула пет четири нула шест две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Матерови ливади”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 0.434 дка. (четиристотин тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 054054 – нива на насл.на Александър Михайлов Костов; имот № 054053 – нива на Георги Филатов Филатов; имот № 054061 – нива на насл.на Благо Христов Георгиев; имот № 054057 – ливада на Панчо Стоятелов Стоицов и др..4. Поземлен имот № 049029 (нула четири девет нула две девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Старото игрище”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 3.186 дка. (три декара сто осемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Имот № 000066 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 049028 – нива на община Симитли; имот № 049025 – нива на Радоица Николов Таралов; имот №049024 – нива на насл. на Никола Саев Омбашийски; имот № 049022 – нива на община Симитли; имот № 049021 – нива на насл. на Никола Стоицов Лъжов; имот № 000062 – жил. територия на с. Полето.ІV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Ж.Землище на с.Сушица, община Симитли се добавя:1.Поземлен имот № 027005 (нула две седем нула нула пет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Щръклицата”, землището на село Сушица, целият имот с площ от 7.927 дка. (седем декара деветстотин двадесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 35105, при граници на имота: Имот № 000565 – залесена територия на насл.на Янинка Вангелова Стоилова; имот № 000492 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС гр.Симитли”ДП; имот № 027001 – ливада на насл.на Сотир Лазаров Бачев; имот № 027002 – нива на Маца Китанова Бачева; имот № 027003 – нива на насл.на Янинка Вангелова Стоилова; имот № 087071 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС гр.Симитли”ДП; имот № 099011 – дървопроизв.пл. на насл.на Стойна Свещ Иванова Стоян Китанова; имот № 027004 – нива на Борис Василев Маханджийски.V. В раздел X. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА § 27 от Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.), се добавя:
1.Поземлен имот № 076009 (нула седем шест нула нула девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІ (шеста), находящ се в местността “Валтата”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 2.042 дка. (два декара и четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота подробно описани в скица-проект,  който имот е образуван от ПИ № 076009 (нула седем шест нула нула девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІ (шеста), находящ се в местността “Валтата”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 2.042 дка. (два декара и четиридесет и два кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2383/05.05.2016 г.


VІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 1040лв.

 VІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 960 лева.

 

 

С уважение, 

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ