Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Стратегия за управление на общинската собственост за периода от 2016г. до 2020г. на Община Симитли

Стратегия за управление на общинската собственост за периода от 2016г. до 2020г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли


 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода от 2016г. до 2020г. на Община Симитли

Господин Христов,

 Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 


1. Приема  Стратегия за управление на общинската собственост за периода от 2016г. до 2020г. на Община Симитли.

Приложение: Проект на “Стратегия за управление на общинската собственост за периода от 2016г. до 2020г. на Община Симитли”

 

 

КМЕТ:                                                                                                                 

(Ап. Апостолов)