Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Наредби НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ


НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. Тази наредба урежда:1. Правилата, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на Община Симитли.2. Правомощията на общинската администрация, свързани с регистрацията на ППС с животинска тяга.3. Реда за контрол и налагане на санкции.Раздел I  Правила за движениеЧл. 2. Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да се движат по пътищата на община Симитли, само с ППС оборудвани съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и регистрирани по реда на тази Наредба.Чл. 3. Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да използват за движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет или локално платно, ако те са  годни за това и ако това не пречи на другите участници в движението съгласно чл.15, ал. 5 от ЗДвП (Закон за движение по пътищата).Чл. 4. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя съгласно чл.106 от ЗДвП.Раздел II        Забрани за ППС с животинска тягаЧл. 5. /1/ Забранено е движението на ППС с животинска тяга по ул. „Предел“ , ул. „Георги Димитров“ и ул. „Христо Ботев“,  гр. Симитли./2/ Забранява се движението на  ППС с животинска тяга на територията на община Симитли по обособените пешеходните зони, парковете и градините./3/ Забранява се движение на ППС с животинска тяга на територията на община Симитли по общински и полски пътища за периода:от 01 април до 30 септември – след 21.00 часа до 06.00 часаот 01 октомври до 31 март – след 17.00 часа до 07.00 часа 
Глава втораРЕГИСТРАЦИЯ        Раздел I                     Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга Чл. 6. Пътните превозни средства с животинска тяга се допускат до движение по пътищата, отворени за обществено ползване на територията на Община Симитли, след като бъдат регистрирани.Чл. 7. /1/ Собствениците на пътните превозни средства с животинска тяга подават заявление по утвърден образец /Приложение № 1/ до Кмета на община Симитли в деловодството на Общинска администрация или чрез кмета /кметски наместник/ на съответното населено място. /2/ Длъжностното лице, назначено от Кмета на Община Симитли вписва данните за собственика и за ППС в регистъра по образец /Приложение № 2/, след установяване самоличността му и заплащане на съответната такса и изготвя регистрационен талон./3/ На собственика на вписаното в регистъра пътното превозно средство с животинска тяга се издава регистрационен талон /приложение № 3/./4/ При получаване на реквизитите по ал. 3, собственикът  представя Декларация /Приложение № 4/, че ППС е приведено в съответствие с изискванията на тази Наредба. Чл. 8. /1/ При промяна на обстоятелствата вписани в регистъра, собственикът подава заявление за вписване на промяната, като прилага  и нова Декларация./2/ След вписване на промяната на собственика се издава нов регистрационен талон със същия номер./3/ При спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационния  талон се връщат на длъжностното лице за заличаване от регистъра./4/ При загубвани или унищожаване на регистрационния талон, собственикът в седем дневен срок следва да се яви в общинска администрация Симитли за издаване на дубликат, след попълване на заявление и заплащане на съответната такса.Раздел  II       Изисквания за пътните превозни средства с животинска тяга и водачите имЧл. 9. /1/ За да участва в движението по пътищата, всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта и намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите се разполагат симетрично от двете страни на превозното средство съгласно чл.71, ал.1 от Закон за движение по пътищата (ЗДП)./2/  На задната страна, а при необходимост - на друго подходящо  видно място, на всяко превозно средство с животинска тяга да има поставена регистрационна табела, указваща населеното място и регистрационния номер, съответстващ на номера от регистъра.Табелката трябва да бъде от ламарина със светлоотразително фолио или друго трайно покритие с правоъгълна форма./3/ Собственикът на ППС е длъжен да полага необходимите грижи регистрационния номер да бъде ясно различим и четлив – съгласно първоначалния контур и цвят на същия. /4/ Пътното превозно средство с животинска тяга трябва да е оборудвано с престилки за животинските отпадъци./5/ Всяко животно трябва да има на челото си бял светлоотразител. Чл. 10. /1/ Пътно превозно средство с животинска тяга може да се движи по платното за движение на пътищата, отворени за обществено ползване само ако се управлява от пълнолетно лице или лице от 16 до 18 години с пълнолетен придружител./2/ Водачът на пътното превозно средство с животинска тяга трябва да бъде със светлоотразителна жилетка и да притежава регистрационен талон.Глава третаКонтрол и санкцииЧл. 11. /1/ Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Симитли и на служителите на УП Симитли./2/ Нарушенията на Наредбата се установяват с актове за установяване на административно нарушение, съставени от длъжностните лица, определени от Кмета на Община Симитли, както и с актове за установяване на административно нарушение на служители на УП  Симитли./3/ Въз основа на съставените актове за установяване на административно нарушение Кмета на Община Симитли или упълномощен от него заместник-кмет издава наказателните постановления./4/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Чл. 12. /1/ За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или допуснали нарушението се наказват с глоба в размер на:  • за липса на светлоотразители                         50.00 лв.  • за липса на светлоотразителна жилетка        10.00 лв.  • за липса на светещо тяло                                 20.00 лв.  • за липса на престилка за екскременти           20.00 лв.  • за собственик, който не регистрира ППС в указания срок и време се глобява 200.00 лв.  • управлява ППС с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер – 50.00 лв.  • при управление на ППС с животинска тяга от лице под 18 г., наказателна отговорност носи родителя или настойника – от 50.00 лв. до 200.00 лв. /2/ Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола, постъпват в бюджета на общината. Глава четвъртаДопълнителни разпоредбиПо смисъла на тази Наредба:1. "Пътно превозно средство " е съоръжение, придвижващо се по пътя на колела и използвано за превозване на хора или товари теглено от коне, магарета, мулета, катъри, волове и др. - § 6, т.10 от ЗДП (Закон за движение по пътищата).Глава петаПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 1. Тази  Наредба   се  издава на  основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.167, ал.2, т. 4 от Закон за движение по  пътищата (ЗДП)  и  § 11от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) от Закон за движение по пътищата (ЗДП) § 2. Наредбата влиза в сила от деня на приемането и.§ 3. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общински съвет Симитли.§ 4. След влизане в сила на настоящата наредба в тримесечен срок следва да се извърши регистрация на ППС на територията на Община Симитли, като след изтичането на този срок ще бъде търсена административна отговорност на собствениците за неизпълнение на установеното в тази наредба.§ 5. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативни актове с по-висока юридическа сила.

Приложение №1 (към чл. 7, ал.1)ДО КМЕТАНА ОБЩИНА СИМИТЛИ
З А Я В Л Е Н И Е                            за наличие на пътно превозно средство с животинска тяга
от................................................................................................................................................../ име, презиме, фамилия /ЕГН...................................... с постоянен адрес на  местоживеене гр./с.....................................,община , ул..................................................№.......тел......................................................Долуподписаният заявявам, че съм собственик  на ..........бр. пътно превозно средство с животинска тяга в гр./с........................................................................................................................................................................................................................................................................                              / конска, магарешка, волска или друг вид /


............ 2018 г.                                                                           Заявител..........................


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 /към чл. 7, ал. 2/
РЕГИСТЪР ЗА ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
Рег. № Дата нарегистрацията Собственост,собствено,бащино и фамилно име насобственика Адрес насобственикагр./с...............Ул..................№................... Вид на пътнотопревозно средство/платформа,каруца-конска,волска и др./ Промени врегистрацията/промяна насобственост,смяна на адрес идр./ Забе-лежка1 2 3 4 5 6 7


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 /към чл. 7, ал. 3/
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

лице на талона гръб на талона 
ОБЩИНА СИМИТЛИ
Населено място: ………………………...
Регистрационен талон на пътно превозно средство с животинска тяга
Регистрационен № ......../………. 20…. г. Вид на ППС:...................................................................................................../конска, магарешка, волска или друга каруца/Собственик:........................................................................................................... /собствено, бащино и фамилно име/Адрес:/с./...........................................Ул..........................................№..........
Извършил регистрацията........................ /собствено и фамилно име/                                           подпис и печат

Приложение № 4 (към чл. 7 ал. 4)ДО КМЕТАНА ОБЩИНА СИМИТЛИД  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я по чл.7, ал. 4 от Наредба за регистрация на ППС с животинска тяга( за обстоятелствата по чл. 10 от Наредбата)Долуподписаният/-ата __________________________________________________,                                                                        (собствено, бащино и фамилно име)ЕГН _____________, лична карта №_________________, издадена на ________________  от МВР - гр. _______________, адрес: __________________________________________                                                    (постоянен адрес)притежаващ Регистрационен талон №............Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е1. Регистрираното под №...................................... пътно превозно средство ..............................................................................................................................................                                           / вид на превозното средство/е оборудвано съгласно изискванията на Наредбата, а именно:- има  два бели/жълти светлоотразителя отпред;- има два червени светлоотразителя отзад;- има светещо тяло за движение през нощта; - има осигурена престилка за животинските отпадъци; - има светлоотразител на челото на животното;2. Получената от общината регистрационна табела ще поставя на задната част на ППС.3. Известно ми е, че при промяна на собствеността на ППС, смяна на адрес и др. съм длъжен да подам заявление за промяна в обстоятелствата; а при спиране от движение на ППС да върна табелата и регистрационния талон в общината. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.____________  2018 г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________               (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 /към чл. 9, ал. 2/

РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

ОБЩИНА СИМИТЛИ с.  К Р У П Н И К
0 0 5

Размери: Дължина – 300 мм.; Ширина – 200 мм. Материал: Ламарина със светлоотразително фолио или друго покритие; с 4 отвора за закрепване.